L16 - 1 Leelismuldmetallid. Boori alarühm •...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 Leelismuldmetallid. Boori alarühm • Leelismuldmetallid – Saamine ja kasutamine – Lihtainete omadused – Ühendid • Boor ja alumiinium – Saamine ja kasutamine – Lihtainete omadused – Ühendid Leelismuldmetallid • Kaltsium, strontsium ja baarium on leelismuldmetallid, kuna nende oksiidid (vanema nimetusega mullad) on aluselised. Sageli kasutatakse seda nimetust kogu 2. rühma kohta. • Tähtsamad elemendid 2. rühmas on magneesium ja kaltsium. Leelismuldmetallid • 2. rühma aatomite valentskihi elektron- konfiguratsioon on ns 2 . • I 2 on piisavalt väike, et ioonilise ühendi moodustumisel see kompenseerida. • Seetõttu esinevad nad alati kahelaenguliste katioonidena. • Berülliumil on mõningaid mittemetalli omadusi, teised kõik on metallid. 2 Leelismuldmetallid • 2. rühma elemendid on liiga reaktiivsed, et looduses puhtal kujul esineda. • Berüllium esineb enamasti berüllina 3BeO·Al 2 O 3 ·6SiO 2 , mille erimiks on Cr 3+ lisanditega roheline kalliskivi smaragd. • Magneesiumi leidub merevees ja dolomiidis CaCO 3 ·MgCO 3 . • Kaltsium esineb samuti põhiliselt CaCO 3-na kui lubjakivi, kaltsiit ja kriit. Berüllium: saamine ja kasutamine • Saadakse BeCl 2 elektrolüütilisel redutseerimisel. • Väikese tiheduse tõttu kasutatakse satelliitide ja rakettide valmistamiseks. • Be õhuke leht on röntgenikiirtele läbipaistev ja kasutatakse röntgenikiiretorude akendena. • Be väikesed lisandid muudavad vase oluliselt jäigemaks. Sulam leiab kasutamist tööriistade valmistamiseks (plahvatusohtlikeks rakendusteks). Magneesium: saamine • Metallilist magneesiumit toodetakse tema ühendite keemilise või elektrolüütilise redutseerimise teel. – Keemilise redutseerimise korral saadakse dolomiidi lagundamisel MgO, mis pannakse 1200 ºC juures reageerima raua ja räni sulamiga. – Elektrolüütilise meetodi korral sadestatakse mereveest Mg(OH) 2 , mis lahustatakse seejärel soolhappe toimel ja elektrolüüsitakse. 3 Magneesium: füüsikalised omadused • Magneesium on hõbevalge metall, mille pind kattub õhus õhukese, kuid tiheda kaitsva oksiidikihiga. • Magneesium on väikese tihedusega ja väga pehme. – Tema sulamid seevastu on sageli kõvad ja tugevad ning leiavad laialdast rakendust lennukitööstuses ja ka autode juures. Leelismuldmetallid: saamine • Kaltsiumit, strontsiumit ja baariumit saadakse elektrolüütiliselt või alumiiniumiga redutseerides: 3BaO (s) + 2Al (s) → Al 2 O 3(s) + 3Ba (s) Magneesium: keemilised omadused • Magneesium põleb õhu käes energiliselt, kõrvuti hapnikuga toimuvad reaktsioonid ka lämmastiku ja CO 2-ga. – Põlevat magneesiumi ei tohi kustutada veega või süsihappegaasi kustutiga. 4 Leelismuldmetallid: keemilised omadused • Leelismuldmetallid reageerivad hapniku ja veega intensiivsemalt rühmas allapoole liikudes....
View Full Document

Page1 / 13

L16 - 1 Leelismuldmetallid. Boori alarühm •...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online