{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

L16 - Leelismuldmetallid Boori alarhm Leelismuldmetallid...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Leelismuldmetallid. Boori alarühm • Leelismuldmetallid – Saamine ja kasutamine – Lihtainete omadused – Ühendid Boor ja alumiinium – Saamine ja kasutamine – Lihtainete omadused – Ühendid Leelismuldmetallid • Kaltsium, strontsium ja baarium on leelismuldmetallid, kuna nende oksiidid (vanema nimetusega mullad) on aluselised. Sageli kasutatakse seda nimetust kogu 2. rühma kohta. • Tähtsamad elemendid 2. rühmas on magneesium ja kaltsium. Leelismuldmetallid • 2. rühma aatomite valentskihi elektron- konfiguratsioon on ns 2 . I 2 on piisavalt väike, et ioonilise ühendi moodustumisel see kompenseerida. • Seetõttu esinevad nad alati kahelaenguliste katioonidena. • Berülliumil on mõningaid mittemetalli omadusi, teised kõik on metallid.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon