L17 - Ssiniku alarhm IVA rhma ldiseloomustus Ssinik Grafiit...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Süsiniku alarühm • IVA rühma üldiseloomustus • Süsinik – Grafiit – Teemant – Fullereenid – Nanotorud • Räni, germaanium, tina ja plii: saamine ja kasutamine • Süsiniku alarühma ühendid • Klaas. Keraamilised materjalid 14./IVA rühm • 14. rühma esimene element süsinik annab nii palju erinevaid ühendeid, et nendega tegeleb keemia eraldi haru. • Süsinik on tüüpiline mittemetall, mis annab mittemetallidega kovalentseid ja metallidega ioonilisi ühendeid. • Nii süsiniku kui räni oksiidid on happeliste omadustega. 14./IVA rühm • Rühma kolmas element germaanium on tüüpiline poolmetall, mille käitumine metalli või mittemetallina sõltub partnerist. • Tina on juba valdavalt metalliliste omadustega, kuigi ka temal on amfoteersed omadused: Sn (s) + 2H 3 O + (aq) Sn 2+ (aq) + H 2(g) + 2H 2 O (l) Sn (s) + 2OH - (aq) + 2H 2 O (l) Sn(OH) 4 2- (aq) + H 2(g)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 14./IVA rühm • Süsinik erineb oma omadustelt märgatavalt ülejäänud rühma liikmetest. – Väiksema aatomiraadiuse tõttu on süsiniku korral levinud C=C, C C ja C=O sidemed, mida teistel rühma elementidel esineb harva. – Ränist alates saavad aatomid kasutada valentskihi laiendamiseks d -orbitaale ja seega olla Lewis'i happed. 14./IVA rühm • Süsiniku alarühma aatomite valentskihi elektronkonfiguratsioon on ns 2 np 2 . • Rühma kergemate elementide korral osalevad kõik 4 valentselektroni enam-vähem võrdselt sidemete moodustamisel. • Rühmas allapoole liikudes kasvab s -j a p - orbitaalide energiate vahe, mille tulemusena on Pb levinuim oksüdatsiooniaste II. Süsinik • Süsiniku kõige tuntumad erimid on grafiit ja teemant, kuid tuntud on ka fullereenid ja karbiin (või karbüün). • Termodünaamiliselt stabiilseim on normaal- tingimustel grafiit. – Peeneteraline grafiit: tahm, koks.
Background image of page 2
3 Grafiit • Koosneb planaarsetest sp 2 süsinikukihtidest. • Musta värvi, elektrit juhtiv, läikiv tahke aine. • Kasutatakse: – elektroodidena; – määrdeainena; – pliiatsisüdamikena. Teemant • Süsiniku erim, kus aatomid on sp 3 hübriidses olekus. • Jäik, läbipaistev, elektrit mittejuhtiv tahkis. • Kõige kõvem tuntud aine ja parim soojusjuht. Fullereenid • Pallikujulised molekulid sp 2 süsinikest. • Süsinike arv varieerub 32-st mõnesajani. • Tekib näiteks tahmavas leegis. • Lahustuvad näiteks benseenis.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 Süsiniku nanotorud • Kujutavad endast ühte või ka mitut grafiidikihti, mis on toruks keerdunud. • Vastavalt kihi
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

L17 - Ssiniku alarhm IVA rhma ldiseloomustus Ssinik Grafiit...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online