{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

L18 - Lmmastiku ja hapniku alarhmad VA rhma ldiseloomustus...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Lämmastiku ja hapniku alarühmad • VA rühma üldiseloomustus • Lämmastik, fosfor, arseen, antimon, vismut: saamine ja kasutamine • Lämmastikuühendid • Fosforiühendid • VIA rühma üldiseloomustus • Hapnik, väävel, seleen ja telluur: saamine ja kasutamine • Hapnikuühendid –V e s i – Vesinikperoksiid • Väävliühendid – Divesiniksulfiid – Oksiidid ja vastavad happed – Halogeniidid 15./VA rühm (lämmastiku alarühm) • Lämmastiku alarühma aatomite valentskihi elektronkonfiguratsioon on ns 2 np 3 . • Elementide omadused varieeruvad rühmas laiades piirides: – lämmastik on praktiliselt inertne gaas; – fosfor on pehme tahkis, mis süttib kokkupuutel õhuga; – arseen ja antimon on pooljuhid; – vismut on metall. Lämmastik • Lämmastik on Maa atmosfääri põhikomponent (76% massi järgi), maakoores leidub teda vähe. – Väga tugev kolmikside muudab N 2 molekuli peaaegu inertseks. – Lämmastiku ringesse toomiseks tuleb ta "fikseerida", s.t viia üle ühendiks teiste elementidega.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Lämmastik • "Fikseeritud" lämmastik leiab kasutamist ravimite, väetiste, lõhkeainete ja plastmasside valmistamisel. • Välgu toimel muundub osa lämmastikku atmosfääris lämmastikoksiidiks. • Mõned liblikõieliste taimede juurtel elavad bakterid muudavad N 2 NH 4 + . • Tööstuslikult toimub lämmastiku sidumine Haberi protsessi kaudu. Lämmastik • Puhast lämmastikku saadakse vedela õhu fraktsioneerival destilleerimisel ja kasutatakse: – Haberi protsessi lähteainena; – inertse atmosfäärina eletroonikatööstuses. • Vedelat lämmastikku (keemistemperatuuriga -196 °C) kasutatakse jahutussüsteemides. Lämmastik • Lämmastiku keemilised omadused erinevad oluliselt teiste sama rühma elementide omadustest: – kõrge elektronegatiivsus; – väike aatomiraadius ja sellest tulenev võime kordsete sidemete moodustamiseks; – suur hulk võimalikke oksüdatsiooniastmeid -III. ..V; – murdarvuline oksüdatsiooniaste näiteks asiidioonis N 3 - .
Background image of page 2
3 Fosfor • Fosfori keemilised omadused võrreldes lämmastikuga on oluliselt erinevad, põhjuseks: – 50% suurem aatomiraadius; – madalam elektronegatiivsus; d -orbitaalide olemasolu. • Ei moodusta kordseid sidemeid. • Maksimaalne sidemete arv on 6. Fosfor • Saadakse apatiitide Ca 3 (PO 4 ) 2 kuumutamisel söe ja liivaga elektriahjus: 2Ca 3 (PO 4 ) 2(s) + 10C (s) + 6SiO 2(s) 6CaSiO 3(l) + 10CO (g) + P 4(g) • Fosfor kondenseerub siin valge fosforina , mis on P 4 tetraeedritest koosnev pehme, mürgine tahke aine, mis süttib õhuga kokkupuutel. • Inertses keskkonnas kuumutamisel muundub punaseks fosforiks (P 4 ) n , mis on vähem reaktiivne. Arseen, antimon ja vismut • Arseen ja antimon on poolmetallid, mis leiavad kasutust pooljuhtide tootmisel.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 19

L18 - Lmmastiku ja hapniku alarhmad VA rhma ldiseloomustus...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online