L19 - Halogeenid ja vrisgaasid VIIA rhma ldiseloomustus...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Halogeenid ja väärisgaasid • VIIA rühma üldiseloomustus • Fluor, kloor, broom ja jood: saamine ja kasutamine • Halogeenide ühendid – Halogeenidevahelised ühendid – Vesinikhalogeniidid – Metallihalogeniidid – Oksohapped • VIIIA rühma üldiseloomustus • Ksenooniühendid 17./VIIA rühm: halogeenid • Halogeeniaatomite valentskihi elektron- konfiguratsioon on ns 2 np 5 , s.t et täidetud oktetist puudub üks elektron. • Elementide füüsikalised omadused muutuvad rühmas sujuvalt, vastavuses Londoni jõudude kasvuga. • Elektronegatiivsus väheneb ning aatomi- ja iooniraadiused kasvavad rühmas ülalt alla suhteliselt monotoonselt. 17./VIIA rühm: halogeenid • Viimatinimetatud fakti tõttu muutuvad ka elementide keemilised omadused rühmas monotoonselt, – vaid mõned fluori omadused on siin erandiks. • Halogeenid on lihtainetena kaheaatomilised molekulid.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Fluor • Fluor on maakoores levinuim halogeen, tema tähtsamad mineraalid on fluoriit CaF 2 , krüoliit Na 3 AlF 6 ja fluorapatiit Ca 5 F(PO 4 ) 3 . • Kuna fluor on elemendina kõige tugevam oksüdeerija, toodetakse seda sula KF ja HF segu elektrolüüsil 75 °C juures süsinikanoodil. Fluor • Fluor on väga reageerimisvõimeline, peaaegu värvusetu gaas. • Suurem osa toodetavast fluorist kasutatakse kergesti lenduva UF 6 tootmiseks. • Tänu oma kõrgele elektronegatiivsusele, väikesele raadiusele ja d -orbitaalide puudumisele on tal rida omapärasid. Fluor • Fluori oksüdatsiooniaste on kõigis ühendites -I. • Tänu väikestele mõõtmetele ja suurele elektronegatiivsusele oksüdeerib ta teisi elemente nende kõrgeima võimaliku oksüdatsiooniastmeni. •F - iooni väikeste mõõtmete tõttu on tema kristallid kõrge võreenergiaga ja vähem lahustuvad, erandiks on AgF.
Background image of page 2
Kloor • Kloor Cl 2 on üks enimtoodetud kemikaale. • Saadakse NaCl elektrolüüsil. • Kloor on kollakasroheline gaas, mis kondenseerub -34 °C juures, reageerib otse paljude elementidega, v.a C, N, O, väärisgaasid. • Kloor on tugev oksüdeerija ja oksüdeerib metalle kõrge oksüdatsiooniastmeni: 2Fe (s) + 3Cl 2(g) 2FeCl 3(s) Kloor • Kloori kasutatakse paljudes tööstuslikes protsessides: – plastmasside, solventide, pestitsiidide tootmiseks; – pleegitajana paberi- ja tekstiilitööstuses; – vee desinfitseerimiseks; – broomi tootmiseks lähtudes bromiidist: 2Br - (aq) + Cl 2(g) Br 2(l) + 2Cl - (aq) Broom • Broom on korrosiivne, punakaspruun suitsev vedelik. • Kasutatakse orgaanilises sünteesis.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

L19 - Halogeenid ja vrisgaasid VIIA rhma ldiseloomustus...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online