L20 - d-elemendid d-elementide ldiseloomustus Lantanoidid...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 d-elemendid d -elementide üldiseloomustus • Lantanoidid ja aktinoidid • Skandium – IIIB rühma metall • Titaan – IVB rühma metall • Vanaadium – VB rühma metall • Kroom – VIB rühma metall • Mangaan – VIIB rühma metall • VIIIB rühma metallid – raud, koobalt ja nikkel • IB rühma metallid – vask, hõbe ja kuld • IIB rühma metallid – tsink, kaadmium ja elavhõbe d-elemendid d -elementide ehk üleminekumetallide omadused on paljuski tuletatavad nende aatomite põhioleku elektronkonfiguratsioonist. • Antud kihis on d -orbitaale 5, igal neist võib paikneda kuni 2 elektroni – seega on igas perioodis 10 d -elementi. • Näiteks 4. perioodis varieerub elektronstruktuur skandiumi omast [Ar]3 d 1 4 s 2 kuni tsingi omani [Ar]3 d 10 4 s 2 . d-elemendid • Tavaliselt d -elemendid loovutavad ühendite moodustamisel oma s -elektronid ja sageli ka mingi arvu d -elektrone. – Vaid 12. rühma elemendid (tsink, kaadmium, elavhõbe) ei kasuta d -elektrone sidemete moodustamiseks. • Erinevate oksüdatsiooniastmete olemasolu on nende elementide paljude omaduste põhjuseks.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 d-elemendid • Osaliselt täitunud d -alanivoo on ka d -elementide ühendite erinevate värvuste põhjuseks. • Paljud d -elementide ühendid on paramagnetilised, s.t sisaldavad paardumata elektrone. • Elemendid rühmades 3 kuni 11 on üleminekuks aktiivsetelt s -metallidelt märksa vähemaktiivsetele 12. rühma ja p -metallidele. Lantanoidid ja aktinoidid • 6. ja 7. perioodis hakkab toimuma 4 f- või 5 f- alanivoode täitumine, kui vastavalt 5 d- ja 6 d- orbitaalid on täitunud ühe elektroniga: – lantaanile [Xe]5 d 1 6 s 2 järgnevad tseerium [Xe]4 f 1 5 d 1 6 s 2 kuni üterbium [Xe]4 f 14 6 s 2 ; – aktiiniumile [Rn]6 d 1 7 s 2 järgnevad toorium [Rn]6 d 2 7 s 2 kuni nobeelium [Rn]5 f 14 7 s 2 . • Need kaks elementide gruppi on lantanoidid ja aktinoidid. d-elemendid • Kõik d -elemendid on metallid. • Enamik neist on head elektrijuhid, venitatavad ja vormitavad, läikivad ja hõbevalged. Nende sulamis- ja keemistemperatuurid on reeglina kõrgemad kui pea-alarühma metallidel. • Samas on ka erandeid – kuld on kollane, vask punakaspruun ja elavhõbe on vedel.
Background image of page 2
3 d-elemendid d -elementide omadused tulenevad osalt nende d -orbitaalide kujust ja omadustest. – Erinevad d -orbitaalid paiknevad ruumiliselt suhteliselt eraldatult ja seetõttu on neil paiknevate elektronide omavaheline tõukumine nõrk. – Elektrontihedus d -orbitaalidel paikneb enamasti aatomituumast kaugel – nad on suhteliselt nõrga varjestava toimega. d-elemendid • Perioodis vasakult paremale d -elementide tuumalaeng ja d -elektronide arv kasvab. • Samas näiteks reas Sc Cr toimub aatomiraadiuste vähenemine, edasi hakkavad aatomiraadiused kasvama. • Need muutused on aga suhteliselt väikesed ja
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 17

L20 - d-elemendid d-elementide ldiseloomustus Lantanoidid...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online