{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

vas_18 - NH 3 HNO 3 =NH 4 NO 3 Kirjeldatud viis on...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vastused 18 2. 0,23 l; rohkem 3. 1,32 kg 4. 302 ml 5. Fraktsioneeriva destillatsiooniga saab õhust eraldada N 2 ja O 2 . Vee elektrolüüsil saab kätte H 2 ja vee O 2 : 2H 2 O=2H 2 +O 2 . Edasi same Bosch- Haberi protsessiga ammoniaagi: N 2 +3H 2 =2NH 3 . Reaktsioon viiakse läbi kõrgel rõhul, ammoniaaki reaktsioonikeskkonnast eemaldades, näiteks raudkatalüsaatori juuresolekul, mõõdukal temperatuuril (400-500º C). Ammoniaagist saadakse nn. Ostwaldi protsessiga edasi lämmastikhape. Kaigepealt ammoniaak oksüdeeritakse ca 5 atmosfäärise rõhu ja 800- 1000º C juures ning plaatina ja/või roodiumkatalüsaatori juuresolekul lämmastikoksiidiks: 4NH 3 +5O 2 =4NO+6H 2 O. See oksüdeeritakse edasi lämmastikdioksiidiks: 2NO+O 2 =2NO 2 , mis reageerib edasi veega: 3NO 2 +H 2 O=2HNO 3 +NO. Lõpuks reageerivad omavahel ammoniaak ja lämmastikhape, andes soovitud ammooniumnitraadi:
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: NH 3 +HNO 3 =NH 4 NO 3 . Kirjeldatud viis on enimkasutatud meetod soovitud kemikaali saamiseks. 7. 2H 2 S (aq) + 3O 2(g) → 2SO 2(g) + 2H 2 O (l) 2H 2 S (aq) + SO 2(g) → 3S (g) + 2H 2 O (l) FeS (s) + 2HCl (aq) → FeCl 2(aq) + H 2 S (g) S 2 Cl 2(l) + Cl 2(g) → 2SCl 2(l) 8. Fe + S → FeS; FeS + 2HCl → H 2 S + FeCl 2 9. H 2 S 2 O 7 + H 2 O → 2H 2 SO 4 10. 6,85 ⋅ 10 4 ml 11. Mittereaktiivne gaas, mida kasutatakse isolaatorina. SF 6 Hapniku ebastabiilne allotroop. O 3 Oksiid, kus väävel on samas o.a-s kui väävelhappes. SO 3 Väävlit sisaldava söe põletamisel tekkiv saasteaine. SO 2 Tugev dehüdraativ aine. H 2 SO 4 Fotograafias kasutatav ühend (lahuses). Na 2 S 2 O 3 Gaas, mille mõjul hõbe kattub mustja kihiga. H 2 S...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online