{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

vas_19 - Ülesannete vastused 19 loeng 1 F2(g H2O(s → FOH...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ülesannete vastused: 19. loeng 1. F2(g) + H2O(s) → FOH + HF (hapniku oksüdatsiooniaste 0) (hapniku oksüdatsiooniaste II) FOH + F2 → F2O + HF VSEPRi teooria kohaselt on FOH ja F2O molekulid nurkja kujuga. 2. Vastust vaadake loengust L12.pdf: Seosed happe tugevuse ja struktuuri vahel! 3. C(Cl-) = 0,39 M 4. C(ClO-) = 0,156 M 5. KCl(aq) + I2(g) → ei toimu Cl2(g) + H2O(l) → HClO(aq) + HCl(aq) Need 2 on võistlevad reaktsioonid, 2Cl2(g) + 2H2O(l) → 4HCl(aq) + O2(g) sõltuvad temperatuurist ja lahuse pH-st. 2F2(g) + 2H2O(l) → 4HF(aq) + O2(g) F2(g) + H2O(s) → FOH(l) + HF(l) NaCl(s) + konts H2SO4(aq) → NaHSO4(aq) + HCl(g) Cl2(g) + lahj külm 2NaOH(aq) → NaClO(aq) + NaCl(aq) + H2O(l) 3Cl2(g) + konts kuum 6NaOH(aq) → NaClO3(aq) + 5NaCl(aq) + 3H2O(l) I2(s) + 3F2(g) → 2IF3(s) Redoksreaktsioon on keemiline reaktsioon, mille juures elektronid lähevad üle redutseerijalt oksüdeerijale ning esimese oksüdatsiooniaste suureneb, teise oma samal ajal väheneb. Disproportsioneerumisreaktsioon on redoksreaktsioon, kus üks element samaaegselt nii oksüdeerub kui ka redutseerub. Brønstedi hape-alus reaktsioon - Brønstedi hape loovutab prootoni, Brønstedi alus liidab prootoni. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online