Yl16 - lesanded: 16. loeng 1. Magneesiumoksiidi proov...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ülesanded: 16. loeng 1. Magneesiumoksiidi proov lahustati 40 grammis 18,25% vesinikkloriidhappes. Vesinikkloriidhappe liig neutraliseeriti 120 grammi 4% naatriumhüdroksiidi lahusega. Kui suur oli magneesiumoksiidi mass? M(MgO) = 40 g/mol; M(NaOH) = 40 g/mol; M(HCl) = 36,5 g/mol 2. Lõpetage ja tasakaalustage järgmised reaktsioonivõrrandid! CaCO 3 + H 2 SO 4 CaCO 3 + HCl BaSO 4 + KCl BaSO 4 + HCl Ba(OH) 2 + NH 4 Cl 3. Alumiiniumi tootmisel toimuvad järgmised reaktsioonid: anoodil: Al 3+ + 3e - = Al katoodil: 2O 2- + C = CO 2 + 4e - summaarne reaktsioon: 4Al 3+ + 6O 2- + 3C = 4Al + 3CO 2 Mitu grammi CO 2 tekib 7 g alumiiniumi tootmisel? A(Al) = 27 g/mol 4. Kirjutage ja võrrelge reaktsioonivõrrandeid berülliumi ja alumiiniumi reageerimisel naatriumhüdroksiidiga! 5. Alumiiniumsulfaadi ja naatriumaluminaadi lisamine veele on laialt kasutatav vee puhastamisel. Kirjutage toimuva reaktsiooni tasakaalustatud võrrand ja selgitage vett puhastavat toimet! 6. Millistest aatomi iooni parameetritest sõltub katiooni polariseeriva toime tugevus? Eeldame, et
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Ask a homework question - tutors are online