{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Yl17 - lesanded 17 loeng 1 Lpetage ja tasakaalustage...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ülesanded: 17. loeng 1. Lõpetage ja tasakaalustage järgmised reaktsioonivõrrandid! SiCl 4 + H 2 SiO 2 + 3C SiO 2 + 2C Ge + F 2 Sn + H 2 O + OH - C + H 2 O CH 4 + H 2 O Al 4 C 3 + H 2 O CaC 2 + H 2 O 2. Võrrelge süsiniku hübridisatsiooni ja struktuuri grafiidis, teemandis, karbüünis, fullereenis ja nanotorus. Kuidas nimetatud omadused mõjutavad nende ainete kõvadust ja elektrijuhtivust? 3. 20 g vask(II)oksiidi kuumutati söega, saadud gaas põletati ja saadus juhiti lubjavette. Tekkis 15 g sadet. Kui palju vaske saadi sellel reaktsioonil? Mitu protsenti võetud vask(II)oksiidist redutseerus? M(CuO) = 80 g/mol; M(Cu) = 64 g/mol; M(CaCO 3 ) = 100 g/mol 4. Kirjutage ortoränihappe aniooni SiO 4 4- Lewisi struktuur. Leidke aatomite formaalsed laengud ja oksüdatsiooniastmed. Ennustage VSEPRi teooriast lähtudes iooni ruumiline kuju. 5. Leidke vesinikfluoriidi mass, mis kulub 2,00 mg SiO 2 söövitamiseks. A(F) = 19 g/mol; A(Si) = 18 g/mol 6. Liiva ja söe kuumutamisel võib saada vaba räni, aga ka ränikarbiidi. Kirjutage reaktsioonivõrrandid
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online