Yl18 - Ülesanded: 18. loeng 1. Lämmastik võib esineda

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ülesanded: 18. loeng 1. Lämmastik võib esineda oksüdatsiooniastmetes –III kuni V. Tooge näide iga võimaliku oksüdatsiooniastme esinemise kohta! 2. Pliiasiid Pb(N 3 ) 2 leiab kasutamist detonaatorina. Kirjutage ja tasakaalustage reaktsioonivõrrand pliiasiidi lagunemise kohta. Arvutage lämmastiku ruumala (nt), mis vabaneb 1 grammi pliiasiidi lagunemisel. A(Pb) = 207 g/mol, A(N) = 14 g/mol. Kas sama massi elavhõbeasiidi Hg(N 3 ) 2 lagunemisel vabaneb rohkem või vähem gaasi? A(Hg) = 201 g/mol 3. Hüdrasiini tähtsaim kasutusala on elektrijaamade auruturbiinide kävitamiseks kasutatavast veest hapniku kõrvaldamine. Kirjutage ja tasakaalustage reaktsioonivõrrand hüdrasiini ja vees lahustunud hapniku vahelise reaktsiooni kohta. Arvutage hüdrasiini mass, mis kulub 3·10 4 liitri vee lahustunud hapnikust vabastamiseks (nt). (Hapniku lahustuvus on 3,08 cm 3 gaasi 100 ml vees.). M(O 2 ) = 32 g/mol, M(N 2 H 4 ) = 32 g/mol 4. Ostwaldi protsess on lämmastikhappe tootmise tehnoloogia lähtudes ammoniaagist. Kirjutage ja 4....
View Full Document

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Ask a homework question - tutors are online