Yl19 - lesanded: 19. loeng 1. Hpofluorishape snteesiti...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ülesanded: 19. loeng 1. Hüpofluorishape sünteesiti esmakordselt märgatavas koguses 1971. aastal F 2 reaktsioonil jääga (tekkiv FOH eraldati koheselt, et vältida tema edasist reageerimist F 2 -ga F 2 O-ni). Kirjutage reaktsioonivõrrandid. Milline on O oksüdatsiooniaste FOH-s ja F 2 O-s? Ennustage FOH-i ja F 2 O molekulide kuju. 2. Kumb on tugevam hape, kas H 2 XeO 4 või H 4 XeO 6 ? Kumb on tugevam oksüdeerija? Põhjendage oma vastuseid! 3. Kloriidioonide kontsentratsiooni saab määrata nende sadestamisel hõbekloriidina, kasutades sadestajana hõbenitraadi lahust. Tekkiv sade filtritakse ja kaalutakse. Kirjutage toimuva reaktsiooni võrrand. Arvutage kloriidiooni kontsentratsioon 50,0 ml lahuses, mis annab hõbenitraadiga 2,798 g sadet. A(Ag) = 108 g/mol; A(Cl)=35,5 g/mol. Kas seda meetodit saab kasutada ka fluoriid-, bromiid- ja jodiidioonide määramiseks? Põhjendage oma vastuseid! 4. ClO - ioonide kontsentratsiooni saab määrata, lisades teadaoleva ruumalaga proovi lahusele
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Ask a homework question - tutors are online