Yl20 - 4 Selgitage miks tekib kroom(III)soolade...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Millised d-metallide bloki metallid on negatiivsemate standardpotentsiaalidega, kas vasakus või paremas servas paiknevad? Miks? 2. Selgitage, miks on elavhõbe ( ρ =13,55 g/cm -3 ) palju tihedam kui kaadmium ( ρ =8,65 g/ cm -3 ), samas kui kaadmiumi tihedus ei erine palju tsingi tihedusest ( ρ =7,14 g/cm -3 )! 3. Kirjutage tasakaalustatud reaktsiooni-võrrandid järgmiste protsesside kohta: Kroomi saamine kroom(III)oksiidist aluminotermiliselt. Vase korrosioon süsinikdioksiidiga niiskes õhus. Nikli puhastamine süsinikmonooksiidiga
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 4. Selgitage, miks tekib kroom(III)soolade lahustumisel vees happeline keskkond! Miks sellisele lahusele leelise aeglasel lisamisel tekib algul želatiinjas sade, mis edasisel leelise lisamisel lahustub? Kirjutage kõigi toimuvate reaktsioonide võrrandid! 5. Kirjutage tasakaalustatud reaktsioonivõrrandid järgmiste protsesside kohta! Kulla lahustumine kuningvees. Mangaani aluminotermiline saamine pürolusiidist. Tsingi reaktsioon happega. Tsingi reaktsioon alusega. Kroomi saamine kromiidist....
View Full Document

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Ask a homework question - tutors are online