elektrofiilne_asendus_benseenis

elektrofiilne_asendus_benseenis - Elektrofiilne asendus...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Elektrofiilne asendus asendusrühmaga benseenituumas Kui benseenituumaga on seotud elektrondonoorne rühm (s.t aatomil või rühma tsentraalsel aatomil on vaba(d) elektronipaar(id), nt halogeeniaatom), siis see rühm annab benseenituumale elektrontihedust juurde. Resonantsstruktuuri I korral Br-aatom annab ühe oma vaba elektronipaari kaksiksideme moodustamiseks süsinikuaatomiga C 1 (seda illustreerib nool). Süsinik on neljavalentne, seega C 1 -C 2 vahelise kaksiksideme elektronipaar nihkub C 2 -C 3 vahele ja tekib uus kaksikside (seda illustreerib nool) ning omakorda C 3 -C 4 vahelise kaksiksideme elektronipaar nihkub C 4 -C 5 vahele ja tekib uus kaksikside (seda illustreerib nool). C 5 -C 6 vahelise kaksiksideme elektronipaar ei saa moodustada uut kaksiksidet C 1 -C 6 vahele, sest vastasel korral oleks C 1 viievalentne, aga C ei saa moodustada 5 sidet, sest tal on ainult 4 valentsorbitaali (üks 2 s - ja kolm 2 p -orbitaali). Seega C 5 -C 6 vahelise kaksiksideme elektronipaar jääb C 6 juurde vaba
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 2

elektrofiilne_asendus_benseenis - Elektrofiilne asendus...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online