kompl_nomen - Komplekshendite nomenklatuur Komplekshendi...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kompleksühendite nomenklatuur Kompleksühendi nimetuse reeglid 1. Kõigepealt loetletakse üles ligandid ja seejärel nimetatakse metalliaatom või –ioon. 2. Ligandide arvu tähistatakse eesliidetega di-, tri-, tetra- jne. 3. Kui ligandi nimetuses juba sisaldub selline eesliide (etüleendiamiin-) või kui ligand annab metalliga mitu sidet (etüleendiamiin-, oksalato-), kasutatakse eesliiteid bis-, tris-, tetrakis- jne. 4. Anioonsete ligandide nimetused lõppevad o-ga (vt tabel 1). 5. Neutraalsete ligandide nimetused on samad mis molekulidel, v.a mõnedel ligandidel (vt tabel 1). 6. Ligandid loetletakse üles tähestiku järjekorras, arvestamata arvu näitavat eesliidet. 7. Metalli oksüdatsiooniaste näidatakse rooma numbriga. 8. Negatiivse laenguga kompleksi nimes lisatakse metalli nimetusele liide –aat (vt tabel 2). 9. Kui metalli sümbol tuleneb tema ladinakeelsest nimest, kasutatakse aniooni nimes seda ladinakeelset nimetust (vt tabel 2).
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 2

kompl_nomen - Komplekshendite nomenklatuur Komplekshendi...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online