kordamiskysimused

kordamiskysimused - “Keemia alused” 4 kontrolltö...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: “Keemia alused” 4. kontrolltöö Küsimused, mis on toodud kaldkirjas, ei tule kontrolltöösse, kuid võivad esineda eksamiküsimustes. 1. Kirjeldage d-metallide kompleksühendite struktuuri mõne näite abil. Selgitage kompleksühendite struktuuriga seotud mõisteid: kompleksimoodustaja, ligandid, sise- ja välissfäär, koordinatsiooniarv. 2. Andke d-metalli kompleksühendile nimetus, kui valem on antud. 3. Kirjutage d-metalli kompleksühendi valem nimetuse järgi. 4. Kirjeldage polüdentaatseid ligande mõne näite abil. Mis on kelaadid? 5. Kirjeldage erinevaid isomeeria tüüpe: ionisatsiooni-, seose-, hüdraat-, koordinatsiooni-, geomeetriline ja optiline isomeeria. Tooge näiteid. 6. Kuidas saab ionisatsiooni- ja hüdraatisomeeride paare keemiliselt eristada? 7. Selgitage kristallivälja teooria abil d-metallide oktaeedriliste kompleksühendite omadusi. 8. Selgitage, millal moodustuvad kõrgespinnilised ja madalaspinnilised kompleksid. 9. Kasutage ligandide spektrokeemilist rida, et hinnata nende mõju d-metallide kompleksühendi värvusele, elektronkonfiguratsioonile ja magnetilistele omadustele. 10. Kirjeldage alkaanide, alkeenide, alküünide ja areenide struktuuri ning nende reageerimisvõimet....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

kordamiskysimused - “Keemia alused” 4 kontrolltö...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online