L21 - Komplekshendid ldiseloomustus Struktuur Nomenklatuur...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kompleksühendid • Üldiseloomustus • Struktuur • Nomenklatuur • Metallotseenid ja polüdentaatsed ligandid • Isomeerid • Kristallivälja teooria Kompleksühendid • Eelnevalt kirjeldatud vask(II)iooni heksahüdraat [Cu(H 2 O) 6 ] 2+ , mis annab vasesoolade lahustele iseloomuliku sinise värvuse ja nagu toodud valemist järeldub, on: – kindla koostisega, – kindla kujuga, – kindlate omadustega. • Seda ühendit võib vaadelda kui Lewis'i happe (Cu 2+ ) ja aluse (H 2 O) vahelise reaktsiooni saadust. Kompleksühendid • Sellised Lewis'i happe-aluse reaktsioonid on iseloomulikud paljudele metallidele, eriti aga d -bloki metallidele. •[Cu (H 2 O) 6 ] 2+ ongi tüüpiliseks näiteks kompleksist osakesest, mis koosneb tsentraalsest metalliaatomist ja sellega koordinatiivse kovalentse sidemega (doonor- aktseptorsidemega) seotud molekulidest või ioonidest.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Kompleksühendid • Kompleksühend või ka koordinatiivühend on rangelt võttes neutraalne ühend, mille koostisesse kuulub vähemalt üks kompleks. • Sageli kasutatakse termineid kompleks ja kompleksühend ka üksteise asemel. • Kompleksühendid on keemias ja elus äärmiselt olulised: hemoglobiin, klorofüll, paljud ensüümid on kompleksühendid. Kompleksühendid • Keskne metalliaatom võib kompleksis olla neutraalne, nt [Ni(CO) 4 ], või katioonina, nt K 4 [Fe(CN) 6 ]. • Molekule või ioone, mis liituvad kompleksi moodustumisel tsentraalse metalliiooniga, nimetatakse ligandideks . • Lihtsamatel juhtudel on ligande ühe tsentraal- aatomi ümber 4 või 6. Kompleksühendid • Iga ligand annab tsentraalaatomiga vähemalt ühe kovalentse sideme. • Kompleksis tsentraalaatomiga otseselt seotud ligandid moodustavad tsentraalaatomi koordinatsioonisfääri . • Sidemete arv tsentraalaatomi ja ligandide vahel on kompleksi koordinatsiooniarv , levinumad koordinatsiooniarvud on 4 ja 6.
Background image of page 2
Kompleksühendid K 4 [Fe(CN) 6 ] koordinatsiooniarv sisesfäär ehk koordinatsioonisfäär välissfäär tsentraalne aatom ehk kompleksimoodustaja ligandid Kompleksühendid • Vesi moodustab Lewis'i alusena komplekse enamike d -metallide soolade lahustumisel ja reeglina nende lahused sisaldavadki metallide akvakomplekse [M(H 2 O) n ] m+ .
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 11

L21 - Komplekshendid ldiseloomustus Struktuur Nomenklatuur...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online