{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

L21 - Komplekshendid ldiseloomustus Struktuur Nomenklatuur...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kompleksühendid • Üldiseloomustus • Struktuur • Nomenklatuur Metallotseenid ja polüdentaatsed ligandid • Isomeerid Kristallivälja teooria Kompleksühendid • Eelnevalt kirjeldatud vask(II)iooni heksahüdraat [Cu(H 2 O) 6 ] 2+ , mis annab vasesoolade lahustele iseloomuliku sinise värvuse ja nagu toodud valemist järeldub, on: – kindla koostisega, – kindla kujuga, – kindlate omadustega. • Seda ühendit võib vaadelda kui Lewis'i happe (Cu 2+ ) ja aluse (H 2 O) vahelise reaktsiooni saadust. Kompleksühendid • Sellised Lewis'i happe-aluse reaktsioonid on iseloomulikud paljudele metallidele, eriti aga d -bloki metallidele. • [Cu(H 2 O) 6 ] 2+ ongi tüüpiliseks näiteks kompleksist osakesest, mis koosneb tsentraalsest metalliaatomist ja sellega koordinatiivse kovalentse sidemega (doonor- aktseptorsidemega) seotud molekulidest või ioonidest.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon