L23 - Orgaaniline keemia: areenid, funktsionaalrhmad...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Orgaaniline keemia: areenid, funktsionaalrühmad • Aromaatsed süsivesinikud ehk areenid – Üldiseloomustus ja struktuur – Omadused – Elektrofiilne asendusreaktsioon ja asendajate mõju • Massispektromeetria • Funktsionaalrühmad – Halogeenderivaadid • Nukleofiilne asendusreaktsioon (S N 1 ja S N 2 mehhanism) Aromaatsed süsivesinikud ehk areenid • Aromaatseteks nimetatakse antud kursuse raames süsivesinikke, mis sisaldavad vähemalt ühte benseenituuma. • Seega on kõigi areenide "isaks" benseen C 6 H 6 . • Kui benseenituum C 6 H 5 - on asendajaks, nimetatakse seda fenüülrühmaks ja üldisemalt areenidele vastavaid asendajaid arüül- rühmadeks. Aromaatsed süsivesinikud ehk areenid • Areenid võivad sisaldada lisaks eraldi paiknevatele benseenituumadele, nt trifenüülmetaan (C 6 H 5 ) 3 CH, ka kondenseeritud benseenituumasid, mis jagavad ühte või enamat sidet, nt naftaleen C 10 H 8 ja antratseen C 14 H 10 . H C
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Aromaatsed süsivesinikud ehk areenid • Asendajate paiknemist benseenituumas tähistatakse süstemaatilise nomenklatuuri järgi numbritega, kusjuures nummerdamine toimub sellises järjekorras, et kasutatakse väiksemaid numbreid. • Kasutusel on ka vanem nomenklatuur, kus 2. asendit nimetatakse orto -( o -), 3. asendit meta m -) ja 4. asendit para -asendiks ( p -). Aromaatsed süsivesinikud ehk areenid CH 3 CH 3 1,2-dimetüülbenseen o -ksüleen CH 3 1,3-dimetüülbenseen m -ksüleen CH 3 CH 3 1,4-dimetüülbenseen p -ksüleen CH 3 Areenide omadused • Formaalselt on areenid küllastumata ühendid ja neid saab tõepoolest hüdrogeenida ning viia üle vastavateks alkaanideks. – Sellele viitab ka laialt kasutatav benseeni valem. • Erinevalt alkeenidest ei ole areenidele aga iseloomulikud liitumisreaktsioonid.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 9

L23 - Orgaaniline keemia: areenid, funktsionaalrhmad...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online