{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

L23 - Orgaaniline keemia areenid funktsionaalrhmad...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Orgaaniline keemia: areenid, funktsionaalrühmad Aromaatsed süsivesinikud ehk areenid – Üldiseloomustus ja struktuur – Omadused – Elektrofiilne asendusreaktsioon ja asendajate mõju • Massispektromeetria • Funktsionaalrühmad – Halogeenderivaadid Nukleofiilne asendusreaktsioon (S N 1 ja S N 2 mehhanism) Aromaatsed süsivesinikud ehk areenid • Aromaatseteks nimetatakse antud kursuse raames süsivesinikke, mis sisaldavad vähemalt ühte benseenituuma. • Seega on kõigi areenide "isaks" benseen C 6 H 6 . • Kui benseenituum C 6 H 5 - on asendajaks, nimetatakse seda fenüülrühmaks ja üldisemalt areenidele vastavaid asendajaid arüül- rühmadeks. Aromaatsed süsivesinikud ehk areenid • Areenid võivad sisaldada lisaks eraldi paiknevatele benseenituumadele, nt trifenüülmetaan (C 6 H 5 ) 3 CH, ka kondenseeritud benseenituumasid, mis jagavad ühte või enamat sidet, nt naftaleen C 10 H 8 ja antratseen C 14 H 10 . H C
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon