L24 - Orgaaniline keemia funktsionaalrhmad...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Orgaaniline keemia: funktsionaalrühmad • Funktsionaalrühmad – Alkoholid ja fenoolid –E e t r id – Aldehüüdid ja ketoonid – Karboksüülhapped s t r • Kondensatsioonireaktsioonid – Amiinid • Kondensatsioonireaktsioonid – Aminohapped Alkoholid • Alkoholid on ühendid, kus -OH rühm on kovalentselt seotud süsinikuga, mis ei kuulu benseenituumale (fenoolid) ega ole karbonüülrühma osa (karboksüülhapped). • Alkoholi molekulid on polaarsed ja võivad mõningates solventides käituda hapetena. • Vees alkoholid ei dissotsieeru. Alkoholid • Alkoholide jaoks on liide –ool , mis ühendatakse vastava süsivesiniku nimetusega. • -OH rühma asend molekulis (v.a metanooli ja etanooli korral) märgitakse temaga seotud süsiniku järjekorranumbri kaudu (propaan-1- ool ja propaan-2-ool). • Kasutatakse ka vanemat nomenklatuuri, kus asendajaks on süsivesinikahel (etüülalkohol, propüülalkohol).
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Alkoholid • Lähtudes sellest, mitu rühma on seotud süsinikuga, mis annab C-OH sideme, jagatakse alkohole: – primaarseteks RCH 2 OH (etanool); – sekundaarseteks RR'CHOH (propaan-2-ool); – tertsiaarseteks RR'R"COH (2-metüülpropaan-2- ool). Alkoholid • Metanooli saadakse tööstuslikult süsinikoksiidi ja vesiniku reaktsioonil: • Etanooli saadakse suures ulatuses käärimise tulemusena või eteeni hüdraatimisel: • Laboratoorselt saadakse alkohole haloalkaanide nukleofiilsel asendusel. ) ( 3 100 50 , 250 , , , ) ( 2 ) ( 3 2 2 g atm C O Cr ZnO Cu g g OH CH H CO ⎯→ + o ) ( 2 3 300 , ) ( 2 ) ( 2 2 g C or katalüsaat g g OH CH CH O H CH CH + = o Alkoholid • Etaan-1,2-diool ehk etüleenglükool HOCH 2 CH 2 OH on näide dioolist (mitte segi ajada tiooliga), ühendist, mis sisaldab 2 hüdroksüülrühma. • Madalama molaarmassiga alkoholid on vedelikud ja lahustuvad vees tänu vesiniksidemetele.
Background image of page 2
Fenoolid • Fenoolides on hüdroksüülrühm seotud otse benseenituumaga.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 9

L24 - Orgaaniline keemia funktsionaalrhmad...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online