L24 - Orgaaniline keemia funktsionaalrhmad...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Orgaaniline keemia: funktsionaalrühmad • Funktsionaalrühmad Alkoholid ja fenoolid – Eetrid Aldehüüdid ja ketoonid – Karboksüülhapped – Estrid • Kondensatsioonireaktsioonid – Amiinid • Kondensatsioonireaktsioonid – Aminohapped Alkoholid • Alkoholid on ühendid, kus -OH rühm on kovalentselt seotud süsinikuga, mis ei kuulu benseenituumale (fenoolid) ega ole karbonüülrühma osa (karboksüülhapped). • Alkoholi molekulid on polaarsed ja võivad mõningates solventides käituda hapetena. Vees alkoholid ei dissotsieeru. Alkoholid • Alkoholide jaoks on liide –ool , mis ühendatakse vastava süsivesiniku nimetusega. • -OH rühma asend molekulis (v.a metanooli ja etanooli korral) märgitakse temaga seotud süsiniku järjekorranumbri kaudu (propaan-1- ool ja propaan-2-ool). • Kasutatakse ka vanemat nomenklatuuri, kus asendajaks on süsivesinikahel (etüülalkohol, propüülalkohol).
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon