{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

L25 - Polmeerid Polmeerid Elektrit juhtivad polmeerid...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Polümeerid • Polümeerid – Liitumispolümerisatsioon – Radikaalpolümerisatsioon – Elektrit juhtivad polümeerid – Kondensatsioonipolümerisatsioon – Polüamiidid – Kopolümeerid – Komposiitmaterjalid – Polümeeride omadused Polümeerid • Paljud meid igapäevaselt ümbritsevad esemed on valmistatud polümeeridest – ühenditest, kus suhteliselt väikesed (lühikesed) korduvad ühikud moodustavad suuri (pikki) makromolekule, nagu polüpropüleen või polütetrafluoroetüleen (teflon). Polümeerid • Polümeeridest saab valmistada järgmisi polümeermaterjale: – plastmassid (polümeerid, mida saab valada), – kiud, – elastomeerid (kummid), – liimid (adhesiivid), – pinnakattematerjalid, – komposiitmaterjalid.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Polümeerid • Kasulik on vahet teha polümeerse molekuli ja polümeeri vahel. – Polümeer on aine (materjal), mis koosneb paljudest erineva pikkusega polümeersetest molekulidest, mille vahel toimivad füüsikalised koosmõjud. Polümeerid • Nimetus polümeer viitab sellele, et molekul koosneb paljudest lihtsatest korduvatest osadest, mida nimetataksegi korduvateks ühikuteks. • Polümeeri sünteesi lähteained, mis muutuvad reaktsioonil korduvateks ühikuteks, kannavad nimetust monomeerid. • Oligomeer, vahel ka prepolümeer, on väikesest arvust korduvatest ühikutest koosnev polümerisatsioonireaktsiooni vaheühend. Polümeerid • Lisaks korduvatele rühmadele peab polümeer sisaldama ka lõpprühmasid, nt CH 3 -(CH 2 -CH 2 ) n -CH=CH 2 • Lõpprühmad mõjutavad polümeeri omadusi reeglina vähe, sageli pole nad ka täpselt teada. • Seetõttu esitatakse polümeeride struktuur tavaliselt ilma lõpprühmadeta. – Reageerimisvõimelised lõpprühmad võivad olla olulised polümerisatsioonireaktsioonidel.
Background image of page 2
Liitumispolümerisatsioon • Alkeenid reageerivad omavahel, moodustades pikki ahelaid. Seda protsessi nimetatakse liitumispolümerisatsiooniks. • Reageeriv alkeen, nt eteen, on siin monomeeriks. • Igast monomeerist saab polümerisatsioonil ahela korduv ühik, nt -CH 2 -CH 2 -. Liitumispolümerisatsioon • Liitumispolümerisatsiooni produkt on korduvatest ühikutest koosnev polümeer, nt polüetüleen -(CH 2 -CH 2 ) n -. • Polümeerid võivad olla ka hargnenud – ahela kasv toimub lisaks peaahela pikenemisele ka selle hargnemise teel.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

L25 - Polmeerid Polmeerid Elektrit juhtivad polmeerid...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online