L26 - Biomolekulid Valgud Aminohapped Peptiidside Valkude...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Biomolekulid • Valgud – Aminohapped – Peptiidside – Valkude struktuur • Süsivesikud ehk sahhariidid – Klassifikatsioon – Monosahhariidid (glükoos, fruktoos) – Polüsahhariidid (sahharoos, tärklis, tselluloos) • Nukleiinhapped – DNA ja RNA Valgud • Valgud on erinevate looduslike α -aminohapete (neid on 20) kondensatsioonil tekkinud kopolümeerid. β 1 2 α CH 2 R CH COOH 3 karboksüülrühm aminorühm NH 2 Valgud • Looduslikud aminohapped H 2 N-C(R)H-COOH erinevad vaid asendus- rühma R osas. • 20 aminohappest võib moodustada miljardeid erinevaid valke. • Inimorganismis on neid tuhandeid ja igaühel on oma kindel funktsioon.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Valgud • Aminohapped on omavahel seotud peptiidsideme kaudu. Kahest või enamast aminohappest moodustunud kondensatsiooniprodukti nimetatakse peptiidiks, kuna ta sisaldab peptiidsidet –CO-NH-. C CH 3 H H 2 NC O H O C H H O H O H H C CH 3 H H 2 N H O C H H C OH + H 2O O + alaniin (Ala) glütsiin (Gly) alanüülglütsiin (dipeptiid Ala-Gly) peptiidside Valgud: struktuur • Lihtvalk on ehitatud ainult aminohapetest. • Liitvalgus esineb veel täiendav rühm, milleks võib olla sahhariidi, rasvataolise või mõne muu lihtsama aine molekul, millega omakorda võivad olla seotud metalliioonid. • Tüüpiline valk sisaldab üle saja aminohappejäägi kindlas järjestuses. • See kindel järjestus on valgu primaarstruktuur . Valgud: struktuur • Valgu sekundaarstruktuur kirjeldab, kuidas polüpeptiidahel ennast ruumiliselt paigutab. • Enamlevinud struktuurid on: α -heeliks, kus valk on keerdunud spiraalina; β -voldik, kus ahela osad paiknevad kõrvuti.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 9

L26 - Biomolekulid Valgud Aminohapped Peptiidside Valkude...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online