v21 - Ülesanded 21 1 Andke nimetused järgmistele...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ülesanded 21 1. Andke nimetused järgmistele kompleksioonidele ja määrake metalli oksüdatsiooniaste. [Fe(CN) 6 ] 4- heksatsüanoferraat(II) [Co(NH 3 ) 6 ] 3+ heksaammiinkoobalt(III) [Co(CN) 5 (H 2 O)] 2- akvapentatsüanokobaltaat(III) [Co(SO 4 )(NH 3 ) 5 ] + pentaammiinsulfatokoobalt(III) 2. Kirjutage valemid järgmiste kompleksühendite jaoks. kaaliumheksatsüanokromaat(III) K 3 [Cr(CN) 6 ] naatriumtris(oksalato)ferraat(III) Na 3 [Fe(C 2 O 4 ) 3 ] tetraakvadikloronikkel(IV)sulfaat [NiCl 2 (H 2 O) 4 ]SO 4 pentaammiinnitrokoobalt(III)bromiid [Co(NO 2 )(NH 3 ) 5 ]Br 2 3. Millised järgmistest ligandidest võivad olla polüdentaatsed? Mitu sidet nad metalliga võivad moodustada? Sidemeid – HN(CH 2 CH 2 NH 2 ) 2 3 – Br- 1 – CO 3 2- 1 – H 2 O 1 – oksalaatioon 2 – etüleendiamiintetraatsetaat 6 4. Määrake, mis tüüpi isomeeriaga on tegemist järgmistes ühendipaarides: – [Co(NO 2 )(NH 3 ) 5 ]Br 2 ja [Co(ONO)(NH 3 ) 5 ]Br 2 seose – [CrCl(NH 3 ) 5 ]Br ja [CrBr(NH 3 ) 5 ]Cl...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

v21 - Ülesanded 21 1 Andke nimetused järgmistele...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online