v22 - Ülesanded 22 1 Kirjutage brutovalemid järgmiste...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ülesanded 22 1. Kirjutage brutovalemid järgmiste molekulide kohta ja otsustage, kas need on alkaanid, alkeenid, alküünid või aromaatsed süsivesinikud. C 9 H 16 C 6 H 10 C 9 H 16 alkeen alküün alkaan C 10 H 8 aromaatne süsivesinik 2. Joonistage struktuurivalemid järgmistele ühenditele: 4,4-dimetüülnonaan; 4-propüül-5,5- dietüüldets-1-üün; (4-propüül-5,5-dietüül-1-detsüün); 2,2,4-trimetüülpentaan; trans-3-hekseen. 3. Joonistage struktuurivalemid ja andke nimetused kõigile C 4 H 8 isomeeridele (vähemalt 6). 1-buteen trans-2-buteen cis-2-buteen tsüklobutaan metüülpropeen metüültsüklopropaan 4. Vesinikbromiidi reageerimisel pent-2-eeniga (2-penteeniga) võivad tekkida kaks isomeeri. Joonistage nende struktuurivalemid. Kuidas nimetatakse sellist reaktsiooni? Sellist reaktsiooni nimetatakse elektrofiilseks liitumiseks. 5. Joonistage spiropentaani ruumiline kujutis ja ennustage süsiniku aatomite hübridisatsioonid ning süsiniku aatomite vahelised nurgad....
View Full Document

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 4

v22 - Ülesanded 22 1 Kirjutage brutovalemid järgmiste...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online