v26 - 1 Kirjutage reaktsioonivrrand peptiidahela...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Kirjutage reaktsioonivõrrand peptiidahela Lys-His-Leu-Glu tekke kohta alltoodud aminohapetest. Mitu peptiidsidet tekib? Millise peptiiditüübiga on tegemist? Kas see peptiid on happeline, aluseline või neutraalne? Millised molekulidevahelised jõud hoiaksid selliseid peptiidahelaid koos? Tekib 3 peptiidsidet. Tegemist on aluslise peptiidiga (2 aluslist ja 1 happeline kõrvalahel), tetrapeptiidiga (oligopeptiid). Peptiidahelaid saavad kokku hoida vesiniksidemed, hüdrofoobsed vastasmõjud, ioonsed jõud. 2. Kirjutage tehismagusaine aspartaami täieliku hüdrolüüsi reaktsioonivõrrand. Mitu aminohapet moodustub? Milline on aspartaami molekuli laeng neutraalses, aluselises, happelises keskkonnas? Kirjutage aluselise ja happelise keskkonna kohta reaktsioonivõrrandid. H C H 2 N (CH 2 ) 3 COOH CH 2 NH 2 H C H 2 N CH 2 COOH HN N H C H 2 N CH 2 COOH C H 3 C CH 3 H H C H 2 N CH 2 COOH CH 2 COOH + + + H C H 2 N (CH 2 ) 3 CO-NH CH 2 NH 2 H C CH 2 CO-NH H C CO-NH CH 2 CH(CH 3 ) 2 H C COOH
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

v26 - 1 Kirjutage reaktsioonivrrand peptiidahela...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online