yl21 - 1 Andke nimetused jrgmistele kompleksioonidele ja...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Andke nimetused järgmistele kompleksioonidele ja määrake metalli oksüdatsiooniaste: [Fe(CN) 6 ] 4- , [Co(NH 3 ) 6 ] 3+ , [Co(CN) 5 (H 2 O)] 2- , [Co(SO 4 )(NH 3 ) 5 ] + ! 2. Kirjutage valemid järgmiste kompleksühendite jaoks: kaaliumheksatsüanokromaat(III), naatriumtris(oksalato)ferraat(III), tetraakvadikloronikkel(IV)sulfaat, pentaammiinnitrokoobalt(III)bromiid! 3. Millised järgmistest ligandidest võivad olla polüdentaatsed? Mitu sidet nad metalliga võivad moodustada? HN(CH 2 CH 2 NH 2 ) 2 , Br - , CO 3 2- , H 2 O, oksalaatioon, etüleendiamiintetraatsetaat. 4. Määrake, mis tüüpi isomeeriaga on tegemist järgmistes ühendipaarides: [Co(NO 2 ) (NH 3 ) 5 ]Br 2 ja [Co(ONO)(NH 3 ) 5 ]Br 2 ; [CrCl(NH 3 ) 5 ]Br ja [CrBr(NH 3 ) 5 ]Cl 5. Millised järgmistest kompleksühenditest omavad cis ja trans isomeere? Joonistage nende isomeeride struktuurid! [CoCl 2 (NH 3 ) 4 ]Cl, [CoCl(NH 3 ) 5 ]Br, [PtCl 2 (NH 3 ) 2 ] 6. Mõelge välja keemiline metoodika eristamaks omavahel isomeere järgmistes paarides:
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Ask a homework question - tutors are online