yl22 - lesanded 22 1 Kirjutage brutovalemid jrgmiste...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ülesanded 22 1. Kirjutage brutovalemid järgmiste molekulide kohta ja otsustage, kas need on alkaanid, alkeenid, alküünid või aromaatsed süsivesinikud. 2. Joonistage struktuurivalemid järgmistele ühenditele: 4,4-dimetüülnonaan; 4-propüül-5,5- dietüüldets-1-üün; (4-propüül-5,5-dietüül-1-detsüün); 2,2,4-trimetüülpentaan; trans -3-hekseen. 3. Joonistage struktuurivalemid ja andke nimetused kõigile C 4 H 8 isomeeridele (vähemalt 6). 4. Vesinikbromiidi reageerimisel pent-2-eeniga (2-penteeniga) võivad tekkida kaks isomeeri. Joonistage nende struktuurivalemid. Kuidas nimetatakse sellist reaktsiooni? 5. Joonistage spiropentaani ruumiline kujutis ja ennustage süsiniku aatomite hübridisatsioonid ning
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Ask a homework question - tutors are online