{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

yl23 - lesanded 23 1 Andke nimetused jrgmistele henditele...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ülesanded 23 1. Andke nimetused järgmistele ühenditele! 2. Andke nimetused järgmistele ühenditele! 3. Joonistage kõik diklorometüülbenseeni isomeerid! Andke igaühele nimetus! Millised isomeerid on polaarsed, millised mittepolaarsed? 4. Võrrelge omavahel kloroetaani (C 2 H 5 Cl), bromoetaani (C 2 H 5 Br) ja kloroformi (CHCl 3 ) füüsikalisi omadusi! Millise halogeenderivaadi keemistemperatuur on kõige kõrgem? Miks? Millise halogeenderivaadi tihedus on kõige suurem? Miks? Milline neist ühenditest esineb tavatingimustes gaasilises olekus? CH 3 C 2 H 5 CH=CH 2 CH H 3 C CH 3 CH 3 C C CH CH 3 CH 3 a) b) c) d) H 3 C C CH 2 Cl H 3 C C CH 2 CH 3 CH 3 CHCl CHBr 2 Cl CH 2 CH 2 Cl H 3 C C CH 3 CH 3 Br a) b) c) d)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
5. Millised järgmistest ühenditest ja ioonidest käituvad nukleofiilina nukleofiilses asendusreaktsioonis? a) NH 3 ; b) CO 2 ; c) Br - ; d) SiH 4 ; e) CH 3 O - ; f) CN - ; g) NH 4 + ; h) PH 3 . 6. Lõpetage järgmised nukleofiilsed asendus-reaktsioonid. Kas reaktsioon toimub S N 1 või S N 2 mehhanismi järgi? Põhjendage oma vastust. C 2 H 5 Br + CH 3 ONa (C
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

yl23 - lesanded 23 1 Andke nimetused jrgmistele henditele...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online