yl23 - Ülesanded 23 1. Andke nimetused järgmistele...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ülesanded 23 1. Andke nimetused järgmistele ühenditele! CH3 C2H5 a) CH=CH2 b) H3C CH CH3 c) CH3 C C CH CH3 d) CH3 2. Andke nimetused järgmistele ühenditele! a) H3C C CH2 Cl CH3 b) H3C C CH2 CHCl CHBr2 CH3 CH3 c) H3C C CH3 Br Cl CH2 CH2Cl d) 3. Joonistage kõik diklorometüülbenseeni isomeerid! Andke igaühele nimetus! Millised isomeerid on polaarsed, millised mittepolaarsed? 4. Võrrelge omavahel kloroetaani (C2H5Cl), bromoetaani (C2H5Br) ja kloroformi (CHCl3) füüsikalisi omadusi! Millise halogeenderivaadi keemistemperatuur on kõige kõrgem? Miks? Millise halogeenderivaadi tihedus on kõige suurem? Miks? Milline neist ühenditest esineb tavatingimustes gaasilises olekus? 5. Millised järgmistest ühenditest ja ioonidest käituvad nukleofiilina nukleofiilses asendusreaktsioonis? a) NH3; b) CO2; c) Br-; d) SiH4; e) CH3O-; f) CN-; g) NH4+; h) PH3. 6. Lõpetage järgmised nukleofiilsed asendus-reaktsioonid. Kas reaktsioon toimub SN1 või SN2 mehhanismi järgi? Põhjendage oma vastust. C2H5Br + CH3ONa → (C2H5)2CHCl + KCN → 7. Ühendi C6H5CHClCH3 puhas ja optiliselt aktiivne isomeer hüdrolüüsub vees ja saadud produkt ei ole enam optiliselt aktiivne. Kirjutage reaktsioonivõrrand. Kas tegemist on SN1 või SN2 mehhanismiga? Selgitage. 8. Haloalkaaniga RX toimub nukleofiilne asendusreaktsioon SN1 mehhanismi kaudu. Millise haloalkaaniga – RF, RCl, RBr või RI – toimub asendusreaktsioon kõige kiiremini? Põhjendage. 9. Kirjutage lähteaine (bensaldehüüd) olulisemad resonantsstruktuurid ja kirjeldage elektrontiheduse jaotust benseenis. Kirjutage reaktsioonivõrrand, näidates ka katalüsaatori ülesannet. Otsustage, missugused isomeerid on produktide hulgas ülekaalus ja põhjendage vastust. Kas elektrofiilne asendusreaktsioon toimub kiiremini või aeglasemalt võrreldes asendamata benseenituumaga? Missuguse asendusreaktsiooniga on tegemist? ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 2

yl23 - Ülesanded 23 1. Andke nimetused järgmistele...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online