yl24 - lesanded 24 1 Andke nimetused jrgmistele henditele a...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ülesanded 24 1. Andke nimetused järgmistele ühenditele! CH 3 CHClCH 3 CH 2 =CHCH 2 Br CH H 3 C CH H 2 C CH 3 OH H 3 C HO Cl a) b) c) d) C CH 3 C H 2 H 2 C C H 2 H 2 C H 3 C O i) CH 2 H 3 C CH C CH H 2 C C H 2 CH 3 O OH HO j) CH C H 3 C O OH H 3 C k) COOH Cl H 3 C l) m) n) H 3 C H 2 C C H 2 H 2 C O C O CH 3 o) O O CH 3 O O p) C H 2 C C O HO F F F C H 2 H 2 C CH 3 O H 3 C H 2 C O H 3 C e) f) C H 2 C H 2 C C H 2 CH 3 O g) H CHO H 3 C h)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2. On antud propanaal, propaan-2-oon ja etaanahpe. Kirjeldage, milliseid keemilisi teste (nt hape-alus indikaatorid, oksüdeerijad jmt) kasutada, et teha neil kolmel ühendil vahet! 3. Kirjutage reaktsioonivõrrand propaan-1-ooli ja propaanhappe vahelise kondensatsioonireaktsiooni kohta! Joonistage produkti struktuurvalem ja andke tekkinud estrile nimetus! 4. Kirjutage reaktsioonivõrrand etanoüülkloriidi ja etüülamiini kondensatsioonireaktsiooni kohta! Joonistage produkti struktuurvalem ja andke tekkinud amiidile nimetus! 5. Kirjutage järgmised reaktsioonivõrrandid ja andke produktidele nimetused: pentaan-2-ooli oksüdatsioon dikromaadi toimel; 3-metüülheksanaali oksüdatsioon Tollensi reagendi toimel;
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

yl24 - lesanded 24 1 Andke nimetused jrgmistele henditele a...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online