{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

yl25 - Ülesanded 25 1 Joonistage 3 korduvat ühikut...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ülesanded 25 1. Joonistage 3 korduvat ühikut sisaldav lõik polümeerist, mis on saadud lähtudes buta-1,3dieenist (on 2 erinevat võimalust)! 2. Joonistage 3 korduvat ühikut sisaldav lõik polümeerist, mis on saadud lähtudes isopreenist (2-metüülbuta-1,3-dieenist). (on 2 erinevat võimalust)! 3. Kirjutage a) 4-hüdroksübensoehappe polümerisatsioonireaktsioon ja b) 2aminopropaanhappe polümerisatsioonireaktsioon! Tooge välja elementaarlülid! 4. Miks on sündiotaktiline polümeer tugevam kui ataktiline polümeer? 5. Kuidas polümeeri keskmine molaarmass ja polaarsed funktsionaalrühmad mõjutavad polümeeri pehmenemistemperatuuri, viskoossust, tugevust? 6. Kuidas polümeeri ahela lineaarsus mõjutab polümeeri tugevust? 7. Kuidas põiksidemed mõjutavad polümeeri elastsust ja jäikust? 8. Milline järgmistest molekulidest on orgaaniline peroksiid, mida võib kasutada radikaalreaktsioonide initsieerimiseks? a) CH3CH2CH2COOH; b) CH3CH2CH2COOCH3; c) CH3CH2CH2CH2OOH; d) CH3CH2CH2COCH3 9. Selgitage mõisteid “polümeerne molekul”, “polümeer” ja “polümeermaterjal”. 10. Joonistage 2 korduvat ühikut sisaldav lõik polümeerist, mis on saadud lähtudes oblikhappest (etaandihape, HOOC-COOH) ja 1,2-diaminoetaanist (H2NCH2CH2NH2). Kuidas nimetatakse sellise polümeeri saamisreaktsiooni? Millisesse polümeeride klassi kuulub saadud polümeer? 11. Joonistage ühenditest A ja B polümeerid -(AAA)n- ja (BBB)n- (3 elementaarlüli) ning (AAABBBAAA)n- (joonistades lüli -AABB-). Millistesse võimalikesse polümeeride klassi saadud polümeerid kuuluvad? ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online