yl26 - Kirjutage vastavad reaktsioonivõrrandid. Mis juhtub...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Kirjutage reaktsioonivõrrand peptiidahela Lys-His-Leu-Glu tekke kohta alltoodud aminohapetest. Mitu peptiidsidet tekib? Millise peptiiditüübiga on tegemist? Kas see peptiid on happeline, aluseline või neutraalne? Millised molekulidevahelised jõud hoiaksid selliseid peptiidahelaid koos? 2. Kirjutage tehismagusaine aspartaami täieliku hüdrolüüsi reaktsioonivõrrand. Mitu aminohapet moodustub? Milline on aspartaami molekuli laeng neutraalses, aluselises, happelises keskkonnas? Kirjutage aluselise ja happelise keskkonna kohta reaktsioonivõrrandid. 3. Kas hüdrolüüsil moodustunud invertsuhkru kogumass on suurem või väiksem kui hüdrolüüsiks võetud sahharoosi mass? Mitme protsendi võrra? M(C 6 H 12 O 6 ) = 180 g/mol; M(C 12 H 22 O 11 ) = 342 g/mol 4. Miks happepiisad söövitavad puuvillasesse riidesse augud, aga leeliselahuse pritsmed seda ei tee?
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Kirjutage vastavad reaktsioonivõrrandid. Mis juhtub ahelatevaheliste vesiniksidemetega? 5. Moodustage tsütosiinist, desoksüriboosist ja fosfaatrühmast nukleosiid ja nukleotiid! Kuidas moodustub edasi polünukleotiid? 6. Kirjutage alloleva peptiidi täielik hüdrolüüsi reaktsioonivõrrand. Mitmest aminohappest on peptiid moodustunud? Kas antud peptiid on happeline, aluseline või neutraalne? Põhjendage. Milline on antud peptiidi laeng aluselises, happelises keskkonnas? Kirjutage vastavad reaktsioonivõrrandid1 H 2 N CH C CH 2 OH O CH CH 3 CH 3 H 2 N CH C CH 2 OH O CH 2 CH 2 CH 2 NH 2 H 2 N CH C CH 2 OH O CH 2 C OH O H 2 N CH C CH 2 OH O N NH Leutsiin (Leu) Lüsiin (Lys) Glutamiinhape (Glu) Histidiin (His) H 3 N CH CH 2 C O NH CH CH 2 C O OCH 3 COO...
View Full Document

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Ask a homework question - tutors are online