elektrolüüdid

elektrolüüdid...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Keemia aluste praktikum Tasakaal elektrolüütide lahustes Jaanus Liigand Keemia I Katse 1 Tugevad ja nõrgad elektrolüüdid NH 4 OH pH=8 CH 3 COOH pH=5 NaOH pH=10 HCl pH=3 Arvutuslikult Katse 2 Nõrga aluse dissotsiastsioonitasakaalu nihutamine Kui ammoniaakhüdraadile lisada ammooniumkloriidi, siis pH langeb, sest OH - kontsentratsioon väheneb, sest kui lisada saadust nihkub tasakaal lähteaine poole . Katse 3 H + -ioonide kontsentratsiooni vähenemine nõrga happe soola lisamisel Naatriumetanaat passiveerib H 2 eraldumist. tinglikult nii,sest etaanhape ei dissotseeru täielikult ja järelikult etanaatioon seob osa vesinikioone ära. vesi ei muuda midagi. Katse 4 Elektrolüüdi sadestamine samanimelise iooni kontsentratsiooni suurendamisega BaCl 2 (t) Ba 2+ (l) + 2Cl
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 2

elektrolüüdid...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online