hüdrolüüs

hüdrolü&At...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Keemia aluste praktikum Soolade hüdrolüüs Jaanus Liigand Keemia I Katse 1. Soolalahuste pH NH 4 Cl lahuse pH=6 AlCl 3 lahuse pH=3 Na 2 CO 3 lahuse pH=10 Katse 2. Temperatuuri mõju hüdrolüüsile Lahus alguses roosa ja soojendamisel muutub aina intensiivsemaks järelikult aina aluselisemaks Temperatuuri mõjul aluselisus kasvas ja seega on etanaatiooni hüdrolüüs endotermiline protsess. Ja vastavalt Le Chatelier printsiibile nihkub endotermilise protsessi tasakaal
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Ask a homework question - tutors are online