metallide pingerida ja korrosioon

metallide pingerida ja korrosioon - vlja Katse 6 huhapniku...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Keemia aluste praktikum Metallide pingerida ja korrosioon Jaanus Liigand Keemia I Katse 1 Metallide reageerimine lahjendatud vesinikkloriidhappelahusega toimub väga energiliselt toimub üsna aktiivsel toatemperatuuril üsna kehvasti, kuumutades aktiivselt ei reageeri üldse, sest pingereas H-st paremal Katse 3 Metallide reageerimine lämmastikhappega lahus muutub roheliseks ning eraldub pruun gaas (NO 2 ) lahus läbipaistev ning eraldub pruun gaas (NO 2 ) Katse 4 Vase väljatõrjumine rauaga raudnael kattub momentaalselt vasekihiga, aktiivsem metall tõrjub passiivsema tema soolast
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: vlja Katse 6 huhapniku mju raua korrosioonile Tilga keskkoht sinine red roosad, metall keskelt oran (oksiidikiht peal) Anoodreaktsioon: Fe = Fe 2+ + 2e-Katoodreaktsioon: O 2 + 4e-+ 2H 2 O = 4OH-red roosad, sest OH-phjustavad aluselisust ja fenoolftaleiin aluselises keskkonnas roosa. Katse 9 Mikrogalvaanipaaride mju metalli lahustumisele Kui vask lihtsalt 2M HCl lahuses ja ka Zn siis eraldub vesinik ainult Zn pinnalt, kui Zn ja Cu on kontaktis eraldub ka vasepulgalt Anood: Katood:...
View Full Document

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Ask a homework question - tutors are online