{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

metallide pingerida ja korrosioon

metallide pingerida ja korrosioon - välja Katse 6...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Keemia aluste praktikum Metallide pingerida ja korrosioon Jaanus Liigand Keemia I Katse 1 Metallide reageerimine lahjendatud vesinikkloriidhappelahusega toimub väga energiliselt toimub üsna aktiivsel toatemperatuuril üsna kehvasti, kuumutades aktiivselt ei reageeri üldse, sest pingereas H-st paremal Katse 3 Metallide reageerimine lämmastikhappega lahus muutub roheliseks ning eraldub pruun gaas (NO 2 ) lahus läbipaistev ning eraldub pruun gaas (NO 2 ) Katse 4 Vase väljatõrjumine rauaga raudnael kattub momentaalselt vasekihiga, aktiivsem metall tõrjub passiivsema tema soolast
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: välja Katse 6 Õhuhapniku mõju raua korrosioonile Tilga keskkoht sinine ääred roosad, metall keskelt oranž (oksiidikiht peal) Anoodreaktsioon: Fe = Fe 2+ + 2e-Katoodreaktsioon: O 2 + 4e-+ 2H 2 O = 4OH-ääred roosad, sest OH-põhjustavad aluselisust ja fenoolftaleiin aluselises keskkonnas roosa. Katse 9 Mikrogalvaanipaaride mõju metalli lahustumisele Kui vask lihtsalt 2M HCl lahuses ja ka Zn siis eraldub vesinik ainult Zn pinnalt, kui Zn ja Cu on kontaktis eraldub ka vasepulgalt Anood: Katood:...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online