redoksreaktsioonid

redoksreaktsioonid - b hapnik eraldub muutub läbipaistvaks...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Keemia aluste praktikum Redoksreaktsioonid Jaanus Liigand Keemia I K 2 Cr 2 O 7 redoksomadused Cr 2 (SO 4 ) 3 + K 2 SO 4 + I 2 + H 2 O K 2 Cr 2 O 7 + KI + H 2 SO 4 . Tasakaal suunatud lähteainete suunas, väidavad katseandmed. Jood sadenes Cr 2 (SO 4 ) 3 + 4K 2 SO 4 +3I 2 + 7H 2 O K 2 Cr 2 O 7 + 6KI + 7H 2 SO 4 . Lämmastik(III)ühendite redoksomadused a) lilla muutus valgeks b) jood sadestus, läks halliks N(III) ühendid käituvad oksüdeerijana nõrgemate oksüdeerijate suhtes, redutseerijana tugevate oksüdeerijate suhtes. Mõlemad omadused ilmnevad sest N(III) on olek, kus on tal võimalik liita ja loovutada elektrone. H 2 O 2 redoksomadused a) muutub kollaseks oranžiks
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: b) hapnik eraldub, muutub läbipaistvaks vesinikperoksiid käitub enamasti oksüdeerijana, aga tugevate oksüdeerijate toimel ka redutseerijana, iseloomulik oksüdeerija olla, KMnO 4 redutseerimine erinevates keskkondades 2 KMnO 4 + Na 2 SO 3 + 2 KOH = 2 K 2 MnO 4 + Na 2 SO 4 + H2O roheline 2 KMnO 4 + 3 Na 2 SO 3 + H 2 O = 2 MnO 2 + 3 Na 2 SO 4 + 2 KOH pruun sade 2 KMnO 4 + 5 Na 2 SO 3 + 3 H 2 SO 4 = 2 MnSO 4 + 5Na 2 SO 4 + K 2 SO 4 + 3H 2 O värvusetu Mida happelisem seda rohkem redutseerub, mida aluselisem seda vähem...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online