redoksreaktsioonid

redoksreaktsioonid - b) hapnik eraldub, muutub lbipaistvaks...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Keemia aluste praktikum Redoksreaktsioonid Jaanus Liigand Keemia I K 2 Cr 2 O 7 redoksomadused Cr 2 (SO 4 ) 3 + K 2 SO 4 + I 2 + H 2 O K 2 Cr 2 O 7 + KI + H 2 SO 4 . Tasakaal suunatud lähteainete suunas, väidavad katseandmed. Jood sadenes Cr 2 (SO 4 ) 3 + 4K 2 SO 4 +3I 2 + 7H 2 O K 2 Cr 2 O 7 + 6KI + 7H 2 SO 4 . Lämmastik(III)ühendite redoksomadused a) lilla muutus valgeks b) jood sadestus, läks halliks N(III) ühendid käituvad oksüdeerijana nõrgemate oksüdeerijate suhtes, redutseerijana tugevate oksüdeerijate suhtes. Mõlemad omadused ilmnevad sest N(III) on olek, kus on tal võimalik liita ja loovutada elektrone. H 2 O 2 redoksomadused a) muutub kollaseks oranžiks
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: b) hapnik eraldub, muutub lbipaistvaks vesinikperoksiid kitub enamasti oksdeerijana, aga tugevate oksdeerijate toimel ka redutseerijana, iseloomulik oksdeerija olla, KMnO 4 redutseerimine erinevates keskkondades 2 KMnO 4 + Na 2 SO 3 + 2 KOH = 2 K 2 MnO 4 + Na 2 SO 4 + H2O roheline 2 KMnO 4 + 3 Na 2 SO 3 + H 2 O = 2 MnO 2 + 3 Na 2 SO 4 + 2 KOH pruun sade 2 KMnO 4 + 5 Na 2 SO 3 + 3 H 2 SO 4 = 2 MnSO 4 + 5Na 2 SO 4 + K 2 SO 4 + 3H 2 O vrvusetu Mida happelisem seda rohkem redutseerub, mida aluselisem seda vhem...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online