vaskhüdroksiidkarbonaat

vaskhüdroksiidkarbonaat - Lahuse...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Keemia aluste praktikum (CuOH) 2 CO 3 süntees ja lagundamine Jaanus Liigand Keemia I Süntees: Keeduklaasi valmistan 30g 12% CuSO 4 lahuse. Selleks kaalun CuSO 4 ∙5H 2 O keeduklaasis M(CuSO 4 )=63,5+32+64=159,5g/mol M(CuSO 4 ∙5H 2 O)=249,5g/mol Mõõtesilindriga mõõdan 24,37 cm 3 vett Lahustan vaskvitrioli ära. Saan helesinise lahuse. Vastavalt reaktsioonivõrrandile arvutan NaHCO 3 koguse. Katsekirjelduse on mainitud, et võtta tuleb 10 % rohkem seega 49,6cm 3 Kuumutan lahust pliidil kuni 80 o C ja hoian kuumust, kuni suspensioon kaob, gaasi eraldumine lõpeb ning lahuse värv muutub sinisest sinakasroheliseks.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lahuse filtreerin vaakumfiltriga (Bunseni kolb, Bchneri lehter ning alandatud rhk)filtraadi kuivatan petri tassil. Kuiv saadus kaalus 2,0 g Vrrandi jrgi peaks tulema: Saagis on seega: Lagundamine: Roheline lagunes kuumutades mustaks vask(II)oksiidiks, CO 2 ja veeauruks Testusreaktsioonid: 1) Tekib valge hgu 2) Indikaator kraanivees sinine (aluseline keskkond) prast testusreaktsiooni muutub kollaseks (happeline keskkond)...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online