{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ümberkristallimine

ümberkristallimine - Saagis...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Keemia aluste praktikum KBrO 3 Ümberkristallimine Jaanus Liigand Keemia I Lahustuvus : 20 o C juures 6,84g 100g vees 80 o C juures 33,9g 100g vees. Kui palju vett tuleb võtta, et teha 80 o C juures küllastunud lahus, kui KBrO 3 mass on 19g ja kui palju kristalliseerub välja jahutamisel 20 o C-ni. Massi protsent 80 o C küllastunud lahuses : Massi protsent 20 o C küllastunud lahuses : Vee kogus: Välja kristalliseerub: Katse tulemusena kristalliseerus välja 2,3g soola
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Saagis teoreetilise tulemusega on : Saagis algkoguse suhtes: Soola jäi filtrimisel lehtri külge ning filterpaberile. Algkoguse suhtes osa soola lahustus vees ning lahkus koos veega läbi Brüchneri filtri. Teoreetilise koguse suhtes jäi soola lehtri ja keeduklaasi külge, sest jahtumisel lahustuvus väheneb ning sool hakkas väljakristalliseeruma....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online