Lahused jm näidisülesanded

Lahused jm...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NÄIDISÜLESANDEID ÜLDISES KEEMIAS (täiendmaterjal keemia aluste praktikumideks) JAAK AROLD FÜÜSIKALISE KEEMIA INSTITUUT Anorgaanilise keemia õppetool SISUKORD: I.Lahuste kontsentratsiooniülesanded II.Keemiline kineetika ja tasakaal III.Elektrolüütiline dissotsiatsioon ja pH IV.Lahuste omadused V.Redoksreaktsioonid , redokspotentsiaal I . LAHUSTE KONTSENTRATSIOONÜLESANDED 1) Mitu g lahustatavat ainet ning milline ruumala vett tuleb võtta , et saada 300 g 12 % - list lahust ? lahustunud aine mass on m lahust.aine = 300g . 12% 100% = 36 g vee (lahusti) mass = lahuse mass - lahustunud aine mass m vesi = 300 g - 36 g = 264 g ruumala = mass tihedus kuna puhta vee tihedus on 1 g / cm 3 , siis antud juhul vee ruumala on 264 cm 3 e 264 ml
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2) Mitu cm 3 vett tuleb lisada 300 - le grammile 12 % -lisele lahusele , et saada 10 % -line lahus ? Eelmise ülesande lahenduse järgi on lahustunud aine mass 300 g - s lahuses 36 g sellele vastav 10% - lise lahuse mass on m 10%-line lahus = 36 g . 100 % 10% = 360 g st. pärast vee lisamist peab lahuse mass olema 360 g , seega vett tuleb juurde lisada m vesi = 360 g - 300 g = 60 g e 60 cm 3 ( vt ka eelmine ül ) 3) 12 g ainet lahustati 50 cm 3 - s vees . Leida lahuse protsendiline kontsentratsioon . c% =( lahustunud aine mass aine mass + lahusti mass lahustunud ) 100 % lahustunud aine mass + lahusti mass = lahuse mass seega , arvestades et vee tihedus = 1 g / cm 3 50 cm 3 vett = 50 g vett = m lahusti c% = ( 12 g + 50 g 12g ) 100 % = 19,3 % 4) 150 g -le 6 % - lisele lahusele lisati 100 cm 3 vett . Leida saadud lahuse protsendiline kontsentratsioon . lahustunud aine mass on m lahust. aine = 150 g . 6 % 100 % = 9 g 100 cm 3 vett = 100 g vett kogu lahuse mass on m lahus = 150 g + 100 g = 250 g seega protsendiline kontsentratsioon on
Background image of page 2
c% = 9 g 250 g 100 % = 3,6 % 5) 300 g - s 15 % - lises lahuses lahustati täiendavalt 15 g lahustatud ainet . Leida saadud lahuse protsendiline kontsentratsioon . lahustunud aine summaarne mass on m lahust.aine = 15 g + 300 g . 15 % % 100 = 60 g kogu lahuse mass on m lahus = 300 g + 15 g = 315 g ning lahuse protsendiline kontsentratsioon on c% = 60 g 315 g 100 % = 19 % 6) Mitu g CuSO 4 5 H 2 O ning mitu cm 3 vett tuleb võtta , et saada 450 g 13 % - list lahust ? M(CuSO 4 ) = 159,5 g / mol M(CuSO 4 5 H 2 O) = 249,5 g / mol Esmalt tuleb leida , milline mass veevaba vasksulfaati tuleks võtta : m (CuSO 4 ) = 450 g . 13 % 100 % = 56,5 g veevaba soola molaarmasside järgi võetuna : 159,5 g -le veevabale soolale vastab 249,5 g kristall- -hüdraati 56,5 g -le CuSO 4 - le vastav kristallveega soola mass on m (CuSO 4 5 H 2 O) = 56,5 g 249,5 g / mol 159,5 g / mol = 88,4 g vee mass ning ruumala ( vee tihedus ~ 1 ) on seega
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
m vesi = 450 g - 88,4 g = 362 g e 362 cm 3 7) Mitu g 5 % - list ning 25 % - list lahust tuleks omavahel segada , et saada 200 g 10 % - list lahust ? Lahendusvariant A Lähtudes protsendilise kontsentratsiooni definitsioonavaldisest saab koostada võrrandi , kus x - ga on tähistatud 5 % - lise lahuse mass 0,05 x + ( 200 g - x ) . 0,25 200g 100 % = 10 % selle võrrandi lahendiks on x = 150 g 5 % - list lahust , 25 % - lise lahuse mass on järelikult m 25%-line lahus = 200 g - 150 g = 50 g Lahenduavariant B 10 % - 5 % (erinevus) = 5 % 15 massiosa 5 % - list X 25 % - 10 % erinevus = 15 % 5 massiosa 25 % - list seega 5 % - lise lahuse mass on m 5%lahus = 200 g . 15 massiosa 20 massiosa = 150 g 8) 250 ml lahust sisaldab 5 g naatriumhüdroksiidi . Leida lahuse molaarne kontsentratsioon .
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 39

Lahused jm...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online