arutlused - 4. Hoidke vertikaalselt no ees kahte...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
4. Hoidke vertikaalselt näo ees kahte paralleelset paberilehte ja puhuge lehtede vahelt läbi. Paberilehed tõmbuvad kokku. Miks? Seda saab põhjendada vastavalt Bernoulli printsiibiga, mille järgi gaasi või vedeliku liikumiskiiruse kasvades rõhk väheneb. Puhudes kahe paberi lehtede vahelt läbi tekib nende vahele madalama rõhuga ala kui on teisel pool paberi lehti. Paberi teistel külgedel olev kõrgema rõhuga õhk surub lehed kokku. 5. Miks on hõõglambi valgus päikesevalgusega võrreldes kollane? Hõõgniiti läbi päikeseprillide vaadates märkame, et hõõgniit on hoopis punane. Miks? Päikese valgus on valge valgus, mis on liit valgus. See tähendab, et koosneb kõigist silma nähtavate valguste laine pikkustest. Hõõglambi valguse koosnevad rohkem kollastest ja punastest lainepikkustest, lainepikkused mis jäävad infavalguse poole. Päikese prillid lasevad läbi punase lainepikkusega valguse, teised lainepikkusega valgused prilliklaasi ei läbi. 6. Miks peab elektronmikroskoobis kasutama kõrget pinget? Võimalikult suureks suurenduseks ja mikroskoobi lahutusvõime suurendamiseks on kaks võimalust. Laine pikkuse vähendamine ja murdumisnäitaja suurendamine. Elektron mikroskoobi puhul kasutatakse elektrone, mille lainepikkus on palju väiksem valguse omast. Sellest, et saavutada võimalikult lühikese lainepikkusega elektrone on vaja kasutada kõrge pinget. Mida kõrgem on pinge, seda lühem on elektronide lainepikkus. Mida lühem on elektronide lainepikkus, seda suurem on suurendus ja lahutusvõime. 7. Veeklaasis ujub jäätükk. Kui see ära sulab, kas siis veetase tõuseb, langeb või ei muutu? Põhjendage vastust. Kui klaasis ujuv jäätükk ära sulab siis veetase langeb. Sama koguse vee molekulide ruumala
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 2

arutlused - 4. Hoidke vertikaalselt no ees kahte...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online