eksam_ylesanded

eksam_ylesanded - Q UESTION 1 Question 1: (4 points)...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
QUESTION 1 Question 1: (4 points) Joonisel on kujutatud kahekomponendilise liitvõnkumise hälbe x sõltuvus ajast t . Jaotise väärtus hälbe teljel on 1 cm, aja teljel aga 5 mikrosekundit. Selle võnkumise sageduste spektris on põhitooni sagedus 1). ........... kHz ja põhitooni amplituud 2). ........... cm. Ülemtooni sagedus on 3). ........... kHz ja ülemtooni amplituud 4). ........... cm. 1) 1 0 2) 7 3) 40 4) 3 1) T 1 = 100 μs f 1 = 1 / T 1 f 1 = 1 / (100 μs) = 0,01 MHz = 10 kHz 3) n = 4 f 2 = n f 1 f 2 = 4 * 10 kHz = 40 kHz 2) A 1 = 7 cm 4) A 2 = 3 cm Question 1: (4 points) Joonisel on kujutatud kahekomponendilise liitvõnkumise hälbe x sõltuvus ajast t . Jaotise väärtus hälbe teljel on 1 cm, aja teljel aga 2 mikrosekundit. Selle võnkumise sageduste spektris on põhitooni sagedus 1). ........... kHz ja põhitooni amplituud 2). ........... cm. Ülemtooni sagedus on 3). ........... kHz ja ülemtooni amplituud 4). ........... cm. 1) 25 2) 7,5 3) 100 4) 2 1) T 1 = 40 μs f 1 = 1 / T 1 f 1 = 1 / (40 μs) = 0,025 MHz = 25 kHz 3) n = 4 f 2 = n f 1 f 2 = 4 * 25 kHz = 100 kHz 2) A 1 = 7,5 cm 4) A 2 = 2 cm Question 1: (4 points) Joonisel on kujutatud kahekomponendilise liitvõnkumise hälbe x sõltuvus ajast t . Jaotise väärtus hälbe teljel on 1 cm, aja teljel aga 1 mikrosekundit. Selle võnkumise sageduste spektris on põhitooni sagedus 1). ........... kHz ja põhitooni amplituud 2). ........... cm. Ülemtooni sagedus on 3). ........... kHz ja ülemtooni amplituud 4). ........... cm. 1) 50 2) 8 3) 250 4) 2 1) T 1 = 20 μs f 1 = 1 / T 1 f 1 = 1 / (20 μs) = (1 / 20) MHz = 50 kHz 3) n = 5 f 2 = n f 1 f 2 = 5 * 50 kHz = 250 kHz 2) A 1 = 8 cm 4) A 2 = 2 cm 1 (3)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
QUESTION 6 Question 6: (6 points) Planeet Veenuse läbimõõt on 12 104 km. Tähelaev massiga 300 tonni liigub ümber Veenuse ringjoonelisel orbiidil raadiusega 60 520 km (5 Veenuse läbimõõtu), tehes ühe tiiru ümber Veenuse 1,90 Maa ööpäevaga.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 3

eksam_ylesanded - Q UESTION 1 Question 1: (4 points)...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online