Eksami arutlusteemade näited

Eksami arutlusteemade näited -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Demonstreerige oma võimet füüsikaliselt arutleda, vastates omal valikul ühele kolmest allpool toodud küsimusest. 1. Miks kõrgel paiknevast kraanist alla voolava vee juga muutub allpool peenemaks? 2. Hügromeetriks nimetatakse seadet õhu suhtelise niiskuse määramiseks ja see koosneb kahest ühesugusest termomeetrist, millest ühel on töövedeliku reservuaar mähitud niiske lapi sisse. Kumb termomeeter näitab vähem, kas märg või kuiv? Miks? Kui termomeetrite näitude vahe suureneb, kas õhu suhteline niiskus siis ka suureneb või hoopis väheneb? Miks? 3. Miks veekogud tunduvad vaadates olevat madalamad kui nad tegelikult on? Päikesevalguse murdumise tõttu, veekeskkond on tihedam kui õhk, sellepärast tundub meile see madalam, kui tegelikult. Demonstreerige oma võimet füüsikaliselt arutleda, vastates omal valikul ühele kolmest allpool toodud küsimusest. 1. Hoidke vertikaalselt näo ees kahte paralleelset paberilehte ja puhuge lehtede vahelt läbi. Paberilehed tõmbuvad kokku. Miks? 2.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Eksami arutlusteemade näited -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online