{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

eksami_naiteylesanded

eksami_naiteylesanded - Universumi struktuuritasandid...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Universumi struktuuritasandid: Näidake järgneval füüsikaliste objektide mõõtmete skaalal kahe horisontaaljoone ning osalise viirutusega nende vahel: a) ala, milles domineerib gravitatsiooniline vastastikmõju , b) ala, milles paikneb keemia uurimisobjekt 10 25 m Kirjutage järgnevate objektide nimetused objekti karakteristliku mõõtme taha: 10 24 m 1) meie galaktikaparv (Lokaalne Grupp) 10 23 m 2) Planeet Maa 10 22 m 3) individuaalelamu 10 21 m 4) inimese silm 10 20 m 5) nähtava valguse lainepikkus vaakumis 10 19 m 6) keemilise aatomi tuum 10 18 m 10 17 m 10 16 m 10 15 m 10 14 m 10 13 m 10 12 m 10 11 m 10 10 m 10 9 m 10 8 m 10 7 m 10 6 m 10 5 m 10 4 m 10 3 m 10 2 m 10 1 m 10 0 m = 1 m 10 – 1 m 10 – 2 m 10 – 3 m 10 – 4 m 10 – 5 m 10 – 6 m 10 – 7 m 10 – 8 m 10 – 9 m 10 – 10 m 10 – 11 m 10 – 12 m 10 – 13 m 10 – 14 m 10 – 15 m 10 – 16 m 10 – 17 m 10 – 18 m 10 – 19 m 10 – 20 m
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ülaltoodud joonise abil kirjeldatakse ühte neljast fundamentaalsest vastastik- mõjust. See on ....................................................................................... mõju. Kas vaadeldava kirjelduse juures rakendatakse väljale atomistlikku printsiipi? ............. (jah/ei). Joonisel tähistatud suuruste vahel valitseb seos ...................... Selle seose avastas ....................................... (kes?) Ülaltoodud joonise abil kirjeldatakse ühte neljast fundamentaalsest vastastik- mõjust. See on ....................................................................................... mõju. Kas vaadeldava kirjelduse juures rakendatakse väljale atomistlikku printsiipi? ............. (jah/ei). Selgitage joonisel kasutatud tähistusi: u .................................. d ................................. W ............................ ν e ......................................................... e + ...............................................
Background image of page 2
Universumi struktuuritasandid: Näidake järgneval füüsikaliste objektide mõõtmete skaalal kahe horisontaaljoone ning osalise viirutusega nende vahel: a) ala, milles domineerib elektromagnetiline vastastikmõju , b) ala, milles paikneb geograafia uurimisobjekt 10 25 m Kirjutage järgnevate objektide nimetused objekti karakteristliku mõõtme taha: 10 24 m
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}