eksami_naiteylesanded

Eksami_naiteylesande - Universumi struktuuritasandid Näidake järgneval füüsikaliste objektide mõõtmete skaalal kahe horisontaaljoone ning

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Universumi struktuuritasandid: Näidake järgneval füüsikaliste objektide mõõtmete skaalal kahe horisontaaljoone ning osalise viirutusega nende vahel: a) ala, milles domineerib gravitatsiooniline vastastikmõju , b) ala, milles paikneb keemia uurimisobjekt 10 25 m Kirjutage järgnevate objektide nimetused objekti karakteristliku mõõtme taha: 10 24 m 1) meie galaktikaparv (Lokaalne Grupp) 10 23 m 2) Planeet Maa 10 22 m 3) individuaalelamu 10 21 m 4) inimese silm 10 20 m 5) nähtava valguse lainepikkus vaakumis 10 19 m 6) keemilise aatomi tuum 10 18 m 10 17 m 10 16 m 10 15 m 10 14 m 10 13 m 10 12 m 10 11 m 10 10 m 10 9 m 10 8 m 10 7 m 10 6 m 10 5 m 10 4 m 10 3 m 10 2 m 10 1 m 10 m = 1 m 10 – 1 m 10 – 2 m 10 – 3 m 10 – 4 m 10 – 5 m 10 – 6 m 10 – 7 m 10 – 8 m 10 – 9 m 10 – 10 m 10 – 11 m 10 – 12 m 10 – 13 m 10 – 14 m 10 – 15 m 10 – 16 m 10 – 17 m 10 – 18 m 10 – 19 m 10 – 20 m Ülaltoodud joonise abil kirjeldatakse ühte neljast fundamentaalsest vastastik- mõjust. See on ....................................................................................... mõju. Kas vaadeldava kirjelduse juures rakendatakse väljale atomistlikku printsiipi? ............. (jah/ei). Joonisel tähistatud suuruste vahel valitseb seos ...................... Selle seose avastas ....................................... (kes?) Ülaltoodud joonise abil kirjeldatakse ühte neljast fundamentaalsest vastastik- mõjust. See on ....................................................................................... mõju. Kas vaadeldava kirjelduse juures rakendatakse väljale atomistlikku printsiipi? ............. (jah/ei). Selgitage joonisel kasutatud tähistusi: u – .................................. d – ................................. W – – ............................ – ν e – ......................................................... e + – ............................................... Universumi struktuuritasandid: Näidake järgneval füüsikaliste objektide mõõtmete skaalal kahe horisontaaljoone ning osalise viirutusega nende vahel: a) ala, milles domineerib elektromagnetiline vastastikmõju , b) ala, milles paikneb geograafia uurimisobjekt 10 25 m Kirjutage järgnevate objektide nimetused objekti karakteristliku mõõtme taha: 10 24 m 1) meie Galaktika (Linnutee) 10 23 m 2) Maa looduslik kaaslane Kuu 10 22 m 3) tüüpiline elamukvartal linnas 10 21 m 4) inimese käelaba...
View Full Document

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 10

Eksami_naiteylesande - Universumi struktuuritasandid Näidake järgneval füüsikaliste objektide mõõtmete skaalal kahe horisontaaljoone ning

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online