eksami_naiteylesannete_vastused

eksami_naiteylesannete_vastused - laltoodud joonise abil...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ülaltoodud joonise abil kirjeldatakse ühte neljast fundamentaalsest vastastik- mõjust. See on elektromagnetiline 0,4 p. mõju. (vaid magnetiline - 0,2 p.) Kas vaadeldava kirjelduse juures rakendatakse väljale atomistlikku printsiipi? ei (jah/ei). 0,2 p. Joonisel tähistatud suuruste vahel valitseb seos F = K I 1 I 2 l /d 0,2 p. Selle seose avastas Ampere (kes?) 0,2 p. Ülaltoodud joonise abil kirjeldatakse ühte neljast fundamentaalsest vastastik- mõjust. See on nõrk 0,4 p. mõju. Kas vaadeldava kirjelduse juures rakendatakse väljale atomistlikku printsiipi? jah (jah/ei). 0,1 p. Selgitage joonisel kasutatud tähistusi: u u-kvark , 0,1 p. d d-kvark , 0,1 p. W W -boson (ka: uikon, weakon, nõrkon) 0,1 p. , ν e elektronneutriino , 0,1 p. e + positron 0,1 p.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ülaltoodud joonise abil kirjeldatakse ühte neljast fundamentaalsest vastastik- mõjust. See on gravitatsiooniline 0,4 p. mõju. Kas vaadeldava kirjelduse juures rakendatakse väljale atomistlikku printsiipi?
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 5

eksami_naiteylesannete_vastused - laltoodud joonise abil...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online