FMP eksami struktuur

FMP eksami struktuur - FMP eksami struktuur(2009-2010 1...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: FMP eksami struktuur (2009-2010) 1) Põhimõistete test (põhivara lk.13-30 tundmine) - 10 punkti (kõigile erialadele) 2) Harmoonilise analüüsi ülesanne - 2 p. (kõigile erialadele) 3) Ülesanne füüsikas esinevate funktsioonide tundmise peale (kontrollib õpiväljundeid 4 ja 5) *- 6 punkti* (kõigile erialadele) 4. Tunneb peamiste füüsikas esinevate funktsionaalsete sõltuvuste omadusi ja tekke tingimusi (lineaarne, astme-, eksponent- ja harmooniline funktsioon); 5. Valdab füüsikaliste protsesside kirjeldamiseks vajalikke matemaatilisi võtteid ja oskab selgitada nende olemust (graafilised meetodid, diferentseerimine ja integreerimine, kompleksarvude kasutamine võnkumise ja sumbumise kirjeldamisel) (varasema variandi 3. ja 4. ülesanne on ühendatud) - *NB! kontrollitakse aineveebis rippuva uue õppematerjali "Funktsioonid" omandatust!* 4) Füüsikaline arutlus ühel kolmest etteantud teemast (kontrollib õpiväljundit 3) - 4 p. (kõigile 4) Füüsikaline arutlus ühel kolmest etteantud teemast (kontrollib õpiväljundit 3) - 4 p....
View Full Document

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Ask a homework question - tutors are online