lünktesti näidis lahendustega

L&Atilde&fr - Eksamil tuleva lnktesti nidis lahendustega 1 Homogeenseks nimetatakse vlja mille korral vljatugevuse vektor on kigis ruumi

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Eksamil tuleva lünktesti näidis lahendustega 1. Homogeenseks nimetatakse välja, mille korral väljatugevuse vektor on kõigis ruumi punktides ühesugune nii pikkuselt kui suunalt. [0,3 p] Homogeense elektrivälja tugevus kahe erinimeliselt laetud tasase metallplaadi vahel avaldub kujul E = q / ε 0 ε S , [0,3 p] kus (tähistuste selgitus) q on ühe plaadi laeng [0,1 p] ja S - plaadi pindala [0,1 p], ε 0 – elektrikonstant [0,1 p], ε - plaatidevahelise aine dielektriline läbitavus. [0,1 p] [Kogu ül. 1 p.] 2. Üks volt meetri kohta (1 V/m) on sellise elektrivälja tugevus, milles potentsiaal muutub liikumisel piki jõujoont igal meetril ühe voldi võrra. [0,5 p] 3. Maxwelli võrrand rot E = −∂ B /∂t väidab, et ajas muutuv magnetväli tekitab elektrivälja [0,5 p], mille jõujooned ümbritsevad vasakpoolsete pööristena magnetvälja muutumise suunda (vektori ΔB või ∂ B suunda)[0,5 p]. 4. Mitmeelektronilise aatomi korral määrab peakvantarv
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Ask a homework question - tutors are online