Universumi struktuur

Universumi struktuur - Suur pauk Inflatsiooniline...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ? Suur pauk Inflatsiooniline Universum (?) [Universumi vanus – ca 13 miljardit (1,3 . 1010) aastat] 1026 m – Universum – teoreetiline piir (1,3 . 1010) (3,15 . 107) s (3 . 108 m/s) ≈ 10 26 m 1025 m – tehniline piir (teleskoopide vaatlusulatus) 24 m 10 – Galaktikaparvede vahekaugus 400 miljonit ly ≈ 10 8 ly 1023 m – Lokaalne Grupp 22 m 10 1021 m – Galaktika (Linnutee) läbimõõt ≈ 10 5 ly 20 m 10 1019 m 1018 m 1017 m – kaugus lähima täheni (α Centauri) 4,2 ly 1016 m = ca 1 ly (light year = valgusaasta) 1 ly = 9,46 . 1015 m = 9,46 Pm (peta) ≈ 1016 m 1015 m 1014 m 1013 m = 10 Tm – Päikesesüsteemi läbimõõt ca 100 AU 1012 m = 1 Tm (terameeter) 1011 m = 100 Gm – kaugus Maast Päikeseni = 1 AU (astronoomiline ühik) 1010 m 1 AU = 150 Gm = 150 miljonit km 9 m = 1 Gm (gigameeter) 10 10 8 m 10 7 m – planeet Maa läbimõõt ca 12,8 Mm, raadius 6,4 Mm 6 m = 1000 km = 1 Mm (megameeter) 10 10 5 m = 100 km – Eestimaa Domineeriv vastastikmõju: 4m 10 gravitatsiooniline 10 3 m = 1 km (kilomeeter) – Tartu linn elektromagnetiline 2m 10 tugev 10 1 m nõrk 0 m = 1 meeter 10 – Inimene 10 – 1 m 10 – 2 m = 1 cm (sentimeeter) – Elus kude – 3 m = 1 mm (millimeeter) 10 10 – 4 m = 0,1 mm = 100 µm – Rakk 10 – 5 m 10 – 6 m = 1 µm (mikromeeter) – Nähtava valguse lainepikkus ca 0,5 µm = 500 nm 10 – 7 m = 100 nm = 1000 Å – Suur molekul –8 m 10 10 – 9 m = 1 nm (nanomeeter) 10 – 10 m = 1 Å (ongström) = 0,1 nm – Keemiline aatom 10 – 11 m 10 – 12 m = 1 pm (pikomeeter) 10 – 13 m 10 – 14 m 10 – 15 m = 1 fm (femtomeeter) = 1 fermi – Keemilise aatomi tuum 10 – 16 m 10 – 17 m – mesonid ja barüonid 10 – 18 m = 1 am (attomeeter) – leptonid ja kvargid – 19 m 10 10 – 20 m – tehniline piir (kiirendite tegevusulatus) .............. – stringid ja braanid (?) 10 – 35 m – Plancki pikkus (teoreetiline piir) ? Must auk ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Ask a homework question - tutors are online