{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Ev & Mv - Elektriväli Magnetväli Keha omadusi...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Elektriväli Magnetväli Keha omadusi kirjeldab elektrilaeng q või Q Selle SI ühik on: kulon (1 C) Keha (juhtmelõigu) omadusi kirjeldab vooluelement I l vooluelement = voolutugevus × juhtme pikkus Selle SI ühik on: amper korda meeter (1 A - m) Mõju põhiseadus on Coulomb ’i seadus : 2 2 1 12 r q q k F = , kus F 12 – jõud, millega esimene keha mõjutab teist, r – kehade vahekaugus, q 1 ja q 2- kehade laengud. Mõju põhiseadus on Ampere ’i seadus : 2 2 2 1 1 12 r l I l I K F = , (paralleelsete juhtmete korral) kus F 12 – jõud, millega esimene juhtmelõik mõjutab teist, r – juhtmelõikude vahekaugus, I 1 ja I 2 – voolutugevused juhtmetes, , l 1 ja l 2 – juhtmelõikude pikkused,. Ühepikkuste juhtmelõikude korral (l – ühine pikkus) kehtib: l r I I K F 2 1 12 = Välja kirjeldab elektrivälja tugevus ( E-vektor) E F q = SI ühik 1N/C (njuuton kuloni kohta) = 1 V/m - volt meetri kohta Välja kirjeldab magnetinduktsioon ( B-vektor) B F I l = SI ühik tesla 1 T = 1 N/(A m) - njuuton ampri ja meetri kohta Punktlaengu q 1 väljatugevus teise punktlaengu q 2 asukohas 2 1 2 2 2 1 2 12 1 r q k q r q q k q F E = = = . Sirgvoolu I 1 magnetinduktsioon sirgvooluelemendi I 2 l asukohas r I K l l I r I I K l I F B 1 2 2 1 2 12 1 = ⋅ = = Võrdetegur SI süsteemis k = ⋅ ⋅ 9 10 9 N m C 2 2 , k = 1 4 π ε See on sfäärilise sümmeetriaga välja (punktlaengu välja) võrdetegur.sfäärilise sümmeetriaga välja (punktlaengu välja) võrdetegur....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Ev & Mv - Elektriväli Magnetväli Keha omadusi...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online