Ev & Mv - Elektrivli Magnetvli Keha omadusi...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Elektrivli Magnetvli Keha omadusi kirjeldab elektrilaeng q vi Q Selle SI hik on: kulon (1 C) Keha (juhtmeligu) omadusi kirjeldab vooluelement I l vooluelement = voolutugevus juhtme pikkus Selle SI hik on: amper korda meeter (1 A - m) Mju phiseadus on Coulomb i seadus : 2 2 1 12 r q q k F = , kus F 12 jud, millega esimene keha mjutab teist, r kehade vahekaugus, q 1 ja q 2- kehade laengud. Mju phiseadus on Ampere i seadus : 2 2 2 1 1 12 r l I l I K F = , (paralleelsete juhtmete korral) kus F 12 jud, millega esimene juhtmelik mjutab teist, r juhtmelikude vahekaugus, I 1 ja I 2 voolutugevused juhtmetes, , l 1 ja l 2 juhtmelikude pikkused,. hepikkuste juhtmelikude korral (l hine pikkus) kehtib: l r I I K F 2 1 12 = Vlja kirjeldab elektrivlja tugevus ( E-vektor) E F q = SI hik 1N/C (njuuton kuloni kohta) = 1 V/m - volt meetri kohta Vlja kirjeldab magnetinduktsioon ( B-vektor) B F I l = SI hik tesla 1 T = 1 N/(A m) - njuuton ampri ja meetri kohta Punktlaengu q 1 vljatugevus teise punktlaengu q 2 asukohas 2 1 2 2 2 1 2 12 1 r q k q r q q k q F E = = = . Sirgvoolu I 1 magnetinduktsioon sirgvooluelemendi I 2 l asukohas r I K l l I r I I K l I F B 1 2 2 1 2 12 1 = = = Vrdetegur SI ssteemis k = 9 10 9 N m C 2 2 , k = 1 4 See on sfrilise smmeetriaga vlja (punktlaengu vlja) vrdetegur.sfrilise smmeetriaga vlja (punktlaengu vlja) vrdetegur....
View Full Document

Page1 / 3

Ev & Mv - Elektrivli Magnetvli Keha omadusi...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online