Sirg- ja ringliikumine

Sirg- ja ringliikumine - Liikumise kirjeldamine...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Liikumise kirjeldamine: Sirgliikumine (lihtsaim näide translatsiooni ehk kulgliikumise kohta) Ringliikumine (lihtsaim näide rotatsiooni ehk pöördliikumise kohta) Koordinaat x (kaugus taustkehast) Koordinaadina toimiv nurk θ (nurk nullsihi suhtes) Koordinaadi algväärtus x ( x väärtus aja alghetkel, t = 0) Koordinaatnurga algväärtus θ ( θ väärtus aja alghetkel, t = 0) Ajavahemiku ∆ t = t’ – t jooksul läbitud teepikkus s = x – x = ∆ x ( ∆ t = t’ kui t = 0) Ajavahemiku ∆ t = t’ – t jooksul läbitud pöördenurk φ = θ – θ = ∆ θ ( ∆ t = t’ kui t = 0) Kiirus ühtlasel liikumisel v = ∆ x/ ∆ t = s/t (ühik 1 m/s) Nurkkiirus ühtlasel liikumisel ω = ∆ θ/ ∆ t = φ/t (ühik 1s-1 ) Liikumisvõrrand ühtlasel liikumisel x = x 0 + v t Liikumisvõrrand ühtlasel liikumisel θ = θ 0 + ω t Keskmine kiirus mitteühtlasel liikumisel v k = ∆ x/ ∆ t Keskmine nurkkiirus mitteühtlasel liikumisel ω k = ∆ θ/ ∆ t Hetkkiirus v(t) = lim ∆ x/ ∆ t (kui ∆ t → 0) = dx/dt (tuletis) Hetkeline nurkkiirus...
View Full Document

Page1 / 2

Sirg- ja ringliikumine - Liikumise kirjeldamine...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online