{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Sirg- ja ringliikumine

Sirg- ja ringliikumine - Liikumise kirjeldamine...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Liikumise kirjeldamine: Sirgliikumine (lihtsaim näide translatsiooni ehk kulgliikumise kohta) Ringliikumine (lihtsaim näide rotatsiooni ehk pöördliikumise kohta) Koordinaat x (kaugus taustkehast) Koordinaadina toimiv nurk θ (nurk nullsihi suhtes) Koordinaadi algväärtus x 0 ( x väärtus aja alghetkel, t 0 = 0) Koordinaatnurga algväärtus θ 0 ( θ väärtus aja alghetkel, t 0 = 0) Ajavahemiku t = t’ t 0 jooksul läbitud teepikkus s = x – x 0 = x ( t = t’ kui t 0 = 0) Ajavahemiku t = t’ t 0 jooksul läbitud pöördenurk φ = θ – θ 0 = θ ( t = t’ kui t 0 = 0) Kiirus ühtlasel liikumisel v = x/ t = s/t (ühik 1 m/s) Nurkkiirus ühtlasel liikumisel ω = θ/ t = φ/t (ühik 1s -1 ) Liikumisvõrrand ühtlasel liikumisel x = x 0 + v t Liikumisvõrrand ühtlasel liikumisel θ = θ 0 + ω t Keskmine kiirus mitteühtlasel liikumisel v k = x/ t Keskmine nurkkiirus mitteühtlasel liikumisel ω k = θ/ t Hetkkiirus v(t) = lim x/ t (kui t → 0) = dx/dt (tuletis) Hetkeline nurkkiirus ω(t) = lim θ/ t (kui t
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}