Sirg- ja ringliikumine

Sirg- ja ringliikumine - Liikumise kirjeldamine:...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Liikumise kirjeldamine: Sirgliikumine (lihtsaim nide translatsiooni ehk kulgliikumise kohta) Ringliikumine (lihtsaim nide rotatsiooni ehk prdliikumise kohta) Koordinaat x (kaugus taustkehast) Koordinaadina toimiv nurk (nurk nullsihi suhtes) Koordinaadi algvrtus x ( x vrtus aja alghetkel, t = 0) Koordinaatnurga algvrtus ( vrtus aja alghetkel, t = 0) Ajavahemiku t = t t jooksul lbitud teepikkus s = x x = x ( t = t kui t = 0) Ajavahemiku t = t t jooksul lbitud prdenurk = = ( t = t kui t = 0) Kiirus htlasel liikumisel v = x/ t = s/t (hik 1 m/s) Nurkkiirus htlasel liikumisel = / t = /t (hik 1s-1 ) Liikumisvrrand htlasel liikumisel x = x 0 + v t Liikumisvrrand htlasel liikumisel = 0 + t Keskmine kiirus mittehtlasel liikumisel v k = x/ t Keskmine nurkkiirus mittehtlasel liikumisel k = / t Hetkkiirus v(t) = lim x/ t (kui t 0) = dx/dt (tuletis) Hetkeline nurkkiirus...
View Full Document

Page1 / 2

Sirg- ja ringliikumine - Liikumise kirjeldamine:...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online