KM ülesanded

KM ülesanded - Kompleksarvud 1. Leida...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Kompleksarvud 1. Leida kompleksarvu bi a z + = kaaskompleksarv z , nende kompleksarvude moodulid ning kujutad kompleksarvud z z ja komplekstasandil, kui . 3 ) , 2 2 ) , sin cos ) , 3 4 ) i z d i z c i z b i z a- = +- =- = + = α α 2. Leida kmpleksarvude z z ja summa, vahe , korrutis ja jagatis, kui . 3 , 1 z ) , 2 2 , 3 4 ) 3 2 1 2 1 i z b i z i z a- = = +- = + = 3. Esitada järgmised kompleksarvud trigonomeetrilisel kujul ning eksponentkujul . 3 ) , 2 2 ) , 3 1 ) i z c i z b i z a- = +- =-- = 4. Leida ( viies enne trigonomeetrilisele kujule) . 1 ) , 1 ) , ) 1 1 )( , ) 3 3 (( ) 4 4 4 6 d i c i i b i a- +-- Vastused: . , 1 ) , 3 , 2 , 1 , ), 16 8 7 sin 16 8 7 (cos 2 ) , 1 ) , 1728 ) 8 i d k k i k c b a ± ± = + + + π π π π Funktsioonid 1. Leida järgmiste funktsioonide määramispiirkonnad x y c x y b x x a cos log ) , 1 sin ) , 6 1 ) =- =- +- Vastused: [ ] ,... 1 , : ) 2 2 , 2 2 ( ) , ,... 2 , 1 , , 2 2 : ) , 6 , 1 ) ± = + +- = ± ± = + = = = k k k X c k k x x X b X a π π π π π π 2. Selgitada, millised järgmistest funktsioonidest on paarisfunktsioonid ja millised on paaritud funktsioonid. x x y c x x x x y b x x y a cos sin ) , 1 1 . ) ), 3 1 ln( ) 2 2 2 4 + = +-- + + = + + = Vastused: paaritu. ega paaris ei ) , funktsioon paaritu ) tsioon, paarisfunk ) c b a 3. Leida järgmiste funktsioonide perioodid . 2 sin ) , 2 x cot y ) , 2 tan ) x y c b x y a π = = = Vastused: 1. ) 2 ) , 2 ) = = = ϖ π ϖ π ϖ c b a Funktsiooni piirväärtus ja pidevus (ülesanded) I Leida piirväärtused 1....
View Full Document

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 5

KM ülesanded - Kompleksarvud 1. Leida...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online