konspekt_algebra_geomeetria

konspekt_algebra_geomeetria - Home Page Algebra ja...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Home Page JJ II J I Page 1 of 55 Go Back Full Screen Close Quit Algebra ja geomeetria MTMM.00.271 < [email protected] >
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Home Page JJ II J I Page 2 of 55 Go Back Full Screen Close Quit Sisukord Sisukord 2 1 Aine MTMM.00.271 lühikirjeldus 3 Kirjandus 4 2 Maatriksi m~ oiste 5 3 Tehted maatriksitega 9 4 Maatriksi determinant 15 5 Pöördmaatriks 20 6 Vektoralgebra 23 7 Sirge ja tasandi v~ orrandid 41 8 Ellips 47 9 Vastused 52
Background image of page 2
Home Page JJ II J I Page 3 of 55 Go Back Full Screen Close Quit 1. Aine MTMM.00.271 lühikirjeldus 1. Aine maht on 2 AP. 2. Auditoorseid kontrolltöid on kaks: algebra, geomeetria 3. Iga kontrolltöö eest on v~ oimalik saada maksimaalselt 20 p. 4. Kontrolltöö koosneb 5 ülesandest, lahendatud ülesanne eest on v~ oimalik saada maksimaalselt 4 punkti. 5. Kontrolltöö on arvestatud, kui selle eest on saadud vähemalt 8 p . 6. Kui m~ olemad kontrolltööd on arvestatud, siis üli~ opilane on lubatud eksamile. 7. Eksamihinne formeerub eksamitöö (maksimaalselt 60 p.) ja auditoor- sete kontrolltööde (maksimaalselt 40 p.) alusel. 8. Eksam on kirjalik, eksamitöös üli~ opilane vastab kahele küsimusele teoreetilisest osast ja lahendab kaks ülesannet.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Home Page JJ II J I Page 4 of 55 Go Back Full Screen Close Quit Kirjandus [1] P. Puusemp, Lineaaralgebra, Avita, 2000. [2] G. Kangro, K~ orgem algebra, Tallinn, 1962. [3] M. Kilp, Algebra I, Tartu, 1998 [4] Ü. Lumiste, K. Ariva, Analüütiline geomeetria, Tallinn, 1973. [5] K. Kaarli, Algebra praktikum (kujutused, maatriksid ja determinan- did). Tartu, 1981. [6] K. Kaarli, Algebra praktikum (lineaarv~ orrandisüsteemid). Tartu, 1986. [7] L. Tuulmets, Analüütilise geomeetria praktikum I, II, III (sobib iga trükk). [8] M. Abel, V. Laan, Algebra ja geomeetria harjutusülesanded, Tartu, 2006 (sobib ka 2005. aasta väljaanne). [9] A. Parring, Algebra ja geomeetria, v~ orgukonspekt
Background image of page 4
JJ II J I Page 5 of 55 Go Back Full Screen Close Quit 2. Maatriksi m~ oiste Definitsioon 2.0.1. Maatriksiks nimetatakse ümarsulgudesse paigutatud reaalarvude tabelit, milles on eristatavad read ja veerud. Maatriksit, milles on m rida ja n veergu, nimetatakse täpsemalt ( m,n ) -maatriksiks . Arvu- paari ( m,n ) nimetatakse selle maatriksi m~ o~ otmeteks . Reaalarve, milledest maatriks koosneb, nimetatakse maatriksi elementideks . Maatrikseid tähistatakse tavaliselt suurte ladina tähtedega A,B,. ..,X,Y,Z. Maatriksite elemente tähistatakse vastavate väikeste ladina tähtedega, mis v~ oivad olla varustatud ka indeksitega: a,b,c 1 ,x mn . Näide 2.0.2. A = - 2 1 10 15 - 6 0 ,B = ( 2 - 2 6 , 8 - 0 , 5 ) ,C = ± 10 , 4 - 0 , 7 3 , 2 6 ² Kui A on mingi ( m,n ) -maatriks, siis v~ oime ta kirjutada kujul A = a 11 a 12 ... a 1 n a 21 a 22 ... a 2 n ... ... ... ... a
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 55

konspekt_algebra_geomeetria - Home Page Algebra ja...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online