{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Maatriksid - I MAATRIKSID JA DETERMINANDID 1 MAATRIKSI M ˜...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: I MAATRIKSID JA DETERMINANDID 1. MAATRIKSI M ˜ OISTE. TEHTED JA NENDE OMADUSED Definitsioon 1.1. Maatriksiks nimetatakse ¨umarsulgudesse paigutatud reaalarvude tabelit, milles on eristatavad read ja veerud. Definitsioon 1.1. Maatriksiks nimetatakse ¨umarsulgudesse paigutatud reaalarvude tabelit, milles on eristatavad read ja veerud. Definitsioon 1.2. Maatriksit, milles on m rida ja n veergu, nimetatakse t¨ apsemalt ( m , n )-maatriksiks . Arvupaari ( m , n ) nimetatakse selle maatriksi m˜ o˜ otmeteks . Definitsioon 1.1. Maatriksiks nimetatakse ¨umarsulgudesse paigutatud reaalarvude tabelit, milles on eristatavad read ja veerud. Definitsioon 1.2. Maatriksit, milles on m rida ja n veergu, nimetatakse t¨ apsemalt ( m , n )-maatriksiks . Arvupaari ( m , n ) nimetatakse selle maatriksi m˜ o˜ otmeteks . Definitsioon 1.3. Reaalarve, milledest maatriks koosneb, nimetatakse maatriksi elementideks . Definitsioon 1.1. Maatriksiks nimetatakse ¨umarsulgudesse paigutatud reaalarvude tabelit, milles on eristatavad read ja veerud. Definitsioon 1.2. Maatriksit, milles on m rida ja n veergu, nimetatakse t¨ apsemalt ( m , n )-maatriksiks . Arvupaari ( m , n ) nimetatakse selle maatriksi m˜ o˜ otmeteks . Definitsioon 1.3. Reaalarve, milledest maatriks koosneb, nimetatakse maatriksi elementideks . Maatrikseid t¨ ahistatakse tavaliselt suurte ladina t¨ ahtedega: A, B, . . . , X, Y, Z. Definitsioon 1.1. Maatriksiks nimetatakse ¨umarsulgudesse paigutatud reaalarvude tabelit, milles on eristatavad read ja veerud. Definitsioon 1.2. Maatriksit, milles on m rida ja n veergu, nimetatakse t¨ apsemalt ( m , n )-maatriksiks . Arvupaari ( m , n ) nimetatakse selle maatriksi m˜ o˜ otmeteks . Definitsioon 1.3. Reaalarve, milledest maatriks koosneb, nimetatakse maatriksi elementideks . Maatrikseid t¨ ahistatakse tavaliselt suurte ladina t¨ ahtedega: A, B, . . . , X, Y, Z. Maatriksite elemente t¨ ahistatakse vastavate v¨ aikeste ladina t¨ ahtedega, mis v˜ oivad olla varustatud ka indeksitega: a , b , c 1 , x mn . Definitsioon 1.1. Maatriksiks nimetatakse ¨umarsulgudesse paigutatud reaalarvude tabelit, milles on eristatavad read ja veerud. Definitsioon 1.2. Maatriksit, milles on m rida ja n veergu, nimetatakse t¨ apsemalt ( m , n )-maatriksiks . Arvupaari ( m , n ) nimetatakse selle maatriksi m˜ o˜ otmeteks . Definitsioon 1.3. Reaalarve, milledest maatriks koosneb, nimetatakse maatriksi elementideks . Maatrikseid t¨ ahistatakse tavaliselt suurte ladina t¨ ahtedega: A, B, . . . , X, Y, Z. Maatriksite elemente t¨ ahistatakse vastavate v¨ aikeste ladina t¨ ahtedega, mis v˜ oivad olla varustatud ka indeksitega: a , b , c 1 , x mn . Definitsioon 1.4. K˜ oigi (k˜ oikv˜ oimalike m˜ o˜ otmetega) maatriksite hulka t¨ ahistame edaspidi Mat abil ning k˜ oigi ( m , n )-maatriksite hulka t¨ ahistame edaspidi Mat( m , n ) abil. N¨ aide: ( m , n )-maatriks A =     a 11 a 12 . . . a 1 n a 21 a 22 . . . a 2 n . . . . . . . . . . . ....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 64

Maatriksid - I MAATRIKSID JA DETERMINANDID 1 MAATRIKSI M ˜...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online