{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

mops - ÅÇÈË ÅÙÐØ Ú Ö Ø ÇÖØ Ó ÓÒ Ð...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÅÇÈË ÅÙÐØ Ú Ö Ø ÇÖØ Ó ÓÒ Ð ÈÓÐÝÒÓÑ Ð× ´×ÝÑ ÓÐ ÐÐݵ ÁÓ Ò ÙÑ ØÖ Ù¸ ÐÒ ÐÑ Ò¸ Ò ÅÖ Ò Ë ÙÑ Ò ¾ ¸ ¾¼¼ ÓÒØ ÒØ× ½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ½º½ ½º¾ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ À ×ØÓÖÝ Ò ¾ ÅÙÐØ Ú Ö Ø ¾º½ ¾º¾ ¾º¿ ¾º ¾º ¾º ¾º ¾º ºººººººººººººººººººººººººººººººººº ÓÒÒ Ø ÓÒ ØÓ Ê Ò ÓÑ Å ØÖ Ü Ì ÓÖÝ º º º º º º º º º º º º ÙÒ Ø ÓÒ× ¬Ò Ø ÓÒ׸ ÈÖÓÔ ÖØ ×¸ Ò ¿ ËÓ ØÛ Ö ¿º½ ¿º¾ ¿º¿ ¿º Ì ÑÓ Ð ÓÖ ÅÇÈË º º º º º º º º º º º º º ËÝ×Ø Ñ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ× Ò Ò×Ø ÐÐ Ø ÓÒ Ù º ÊÓÙØ Ò × Ò Ñ ¸ ×ÝÒØ Ü¸ Ò × Ö ÔØ ÓÒ º º º ÓÑÔÙØ Ò ÜÔ Ø Î ÐÙ × » Ú ÐÙ Ø Ò ÁÒØ ÓÑÔÐ Ü ØÝ ÓÙÒ × Ò ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ × Ð ÓÖ Ø Ñ× ÓÒÚ Ö× ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ× ÆÙÑ Ö Ð ÔÔÐ Ø Ø ÓÑÔÙØ Ð ÓÖ Ø Ñ× º Ø Ø Ú ÐÙ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ× º Ô ÓÐÝÒÓÑ ºººººº ÒØ Ö Ð× ºººººº Ð× ºº ºº ºº Ø ÓÒ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºººº ºººº ºººº Ö Ð× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¿ ½¼ ½¾ ½¾ ½¿ ½¿ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ¾½ ¾¿ ¾ ¾ ¿½ ¿¿ ¿¿ ½ º½ º¾ º¿ º Ð ÓÖ Ø Ñ× È ÖØ Ø ÓÒ× Ò ËÝÑÑ ØÖ ÈÓÐÝÒÓÑ Ð× º º º º º º º º º º º º º º º ÅÙÐØ Ú Ö Ø ÑÑ ÙÒ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º  ÈÓÐÝÒÓÑ Ð× ´Ø ÅÙÐØ Ú Ö Ø ÅÓÒÓÑ Ð×µ º º º º º º º º º º Ð ÓÖ Ø Ñ Ù× ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Â ÈÓÐÝÒÓÑ Ð× º º º º º º º º º ÅÙÐØ Ú Ö Ø ÒÓÑ Ð Ó Æ ÒØ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ð ÓÖ Ø Ñ Ù× ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÑÙÐØ Ú Ö Ø ÒÓÑ Ð Ó Æ ÒØ× ÅÙÐØ Ú Ö Ø ÇÖØ Ó ÓÒ Ð ÈÓÐÝÒÓÑ Ð× º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º º½ Â Ó ÈÓÐÝÒÓÑ Ð× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º º¾ Ð ÓÖ Ø Ñ Ù× ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Â Ó ÈÓÐÝÒÓÑ Ð× º º º º ¾º º¿ Ä Ù ÖÖ ÈÓÐÝÒÓÑ Ð× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º º Ð ÓÖ Ø Ñ Ù× ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ä Ù ÖÖ ÈÓÐÝÒÓÑ Ð× º º ¾º º À ÖÑ Ø ÈÓÐÝÒÓÑ Ð× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º º Ð ÓÖ Ø Ñ Ù× ØÓ ÓÑÔÙØ Ø À ÖÑ Ø ÈÓÐÝÒÓÑ Ð× º º º ÀÝÔ Ö ÓÑ ØÖ ÙÒ Ø ÓÒ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ÓÔÝÐ Ø ¿ ½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ½º½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ Ì Ö × ÒÓ Ò ÓÖ Ù× ØÓ Ö Ú Û Ø ÑÔ Ø Ø Ø Ð ×× Ð ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ò ×Ô Ð ÙÒ Ø ÓÒ× Ø ÓÖÝ × ÓÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ× Ò Ñ Ø Ñ Ø ×¸ × Ò ¸ Ò Ò Ö Ò Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ׺ Ý Ø Ñ Ð Ó Ø Ð ×Ø ÒØÙÖݸ Ò ÓÓ × Ò ÓÑÔ Ð Ø Ø ÓÙÐ ÓÙÒ ÓÒ Ò ÖÐÝ Ú ÖÝÓÒ ³× ÓÓ × Ð º ÁÒ ÓÙÖ Ø Ñ ¸ Ò ÓÓ × Ó Ò ÓÖ × Û Ø Ñ Ø Ñ Ø Ð ×Ó ØÛ Ö Ò Ò Û ÔÔÐ Ø ÓÒ× Ñ Ò Ø ×Ù Ø × Ö Ð Ú ÒØ ØÓ Ý × Ø Û × ÓÚ Ö ÒØÙÖÝ Óº Ï Ð Ú Ø Ø Ø ÑÓ ÖÒ Ý ÜØ Ò× ÓÒ Ó Ø × × Ð Ö ÙÒ Ø ÓÒ× Ö Ø ÑÙÐØ ¹ Ú Ö Ø ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× ÓÖ ÅÇÈ× ÐÓÒ Û Ø Ø Ö ×Ô Ð ÙÒ Ø ÓÒ ÓÙÒØ ÖÔ ÖØ׺ Ì ÑÙÐØ Ú Ö Ø ×× Ö ÖÖ Ö¸ Ý Ø Ø Ø × Ø Ñ Ø Ý Ö ÙÒ ×ØÙ ¸ ÙÒ¹ Ö ÔÔÐ ¸ Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÔÔÐ Ø ÓÒ× Ñ Ý Ò Ñ ×× º Ð ÓÖ Ø Ñ× ÓÖ Ø Ö ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ú ÒÓØ Ò ×ØÙ ×Ý×Ø Ñ Ø ÐÐݸ Ò ×Ó ØÛ Ö ×Ù Ø Ð ÓÖ × ÒØ ¬ ÓÑÔÙØ Ò Ö ÐÝ Ü ×Ø׺ Ø Ø × Ø Ñ Ø Ö Ö ÒÓ Ò ÓÓ ×¸ ÒÓ ÒØÖ × Ò Å Ø ÛÓÖÐ ½ ¸ ÒÓ ÓÐÐ Ø ÓÒ× Ó ×Ó ØÛ Ö ¸ Ò ÒÓ ÓÐÐ Ø ÓÒ Ó ÔÔÐ Ø ÓÒ׺ Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ó ×Ù ×Ó ØÛ Ö Ñ Ý Ø Ù× × Ò × Û ÓÐ Ö Ó Ö × Ö Ö Ô ÓÖ ×Ø٠ݺ Ì × Ô Ô Ö Ñ Ø Ø ÓÙ Ø Ó × ¬Ö×Ø ×Ø Ô Ò Ø × Ö Ø ÓÒ ÙÒ ÓÙ Ø ÐÝ ØØ Ö ×Ó ØÛ Ö Û ÐÐ Ñ Ö ÒØÑ º Ï Ö ÐÐ Ø Ø × Ð Ö ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× Ö ¬Ò Ý ÔÓ× Ø Ú Û Ø ÙÒ Ø ÓÒ Û´Üµ ¬Ò ÓÒ Ò ÒØ ÖÚ Ð Á ʺ Ï ¬Ò Ø ÒÒ Ö ÔÖÓ Ù Ø Û Á ´Üµ ´ÜµÛ´Üµ Ü Ò Ø × ÕÙ Ò Ó ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× Ô¼ ´Üµ Ô½ ´Üµ Ô¾ ´Üµ ¸ ×Ù Ø Ø Ô ´Üµ × Ö ¸ Ò ×Ù Ø Ø ÔÔ Û ¼ º Ì × × ÕÙ Ò × Ø × ÕÙ Ò Ó ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø Û Ø ÙÒ Ø ÓÒ Û´Üµº Ì Ö × ´× Ð Öµ ÓÑÔÐ Ü Ú Ö× ÓÒ Ó Ø × ÒÒ Ö ÔÖÓ Ù Ø ´Á µ Û Ö Û Ù× Ò×Ø Ó Ø ×ÒÙ × « Ö ÒØ × Ø Ó ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ÔÓÐÝÒÓÑ Ð׺ Ï ÒÓÛ ¬Ò Ø ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ú Ö× ÓÒ Ó Ø ÒÒ Ö ÔÖÓ Ù Ø¸ Ò Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ÔÓÐÝÒÓÑ Ð׺ Ï Ø ÒÝ Û Ø ÙÒ Ø ÓÒ Û´Üµ ¬Ò ÓÒ × Ñ ÒØ Á ¸ Ò Ö Ø Ò Ò¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Û Ø ÙÒ Ø ÓÒ Û × ×ÝÑÑ ØÖ Ò Ó Ø× Ò ÓÓÖ Ò Ø ×¸ Ò Ò ÓÖÔÓÖ Ø × Ö ÔÙÐ× ÓÒ ØÓÖ Û Ô Ò × ÓÒ ÓÐØÞÑ ÒÒ ÓÒ×Ø ÒØ ¬ ´ÓÖ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ØÓÖ « ¾ ¬ µ Û × ÒÓØ × Ò Ò Ø ÙÒ Ú Ö Ø × Ï ´Ü½ Ï Û Ø ½ ÜÒ µ ½ Ò Ü Ü ¾ « Ò ½ Û´Ü µ ¬Ò ÑÙÐØ Ú Ö Ø ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× Ô« ´Ü½ Ï ´Ü½ ÜÒ µº Ì ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× Ö ×ÝÑÑ ØÖ Ø ÍÊÄ ØØÔ »»Ñ Ø ÛÓÖÐ ºÛÓÐ Ö Ñº ÓÑ» ¾ ÜÒ µ ÝØ ´½µ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø Ø × Ñ Ú ÐÙ ÓÖ ÒÝ Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ Ó Ø ÁÒ Ô« ´Ü½ Ò Ó ÓÖ Ò Ø × ÜÒ µÔ« ´Ü½ ܸ ÒØ Ý× Ø×Ý Ü Ü ÜÒ µ ¬ Ò ½ Û´Ü µ ܽ ÜÒ Æ Ö ÔÖ × ÒØ× Ø ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ö × Ó Ô« ´Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ó Ø Ð Ò Ø Öѵº Ò Û Ø ÓÙÖ ÓÙÖØ Ü ÑÔÐ ×ÝÑÑ ØÖ ÑÙÐØ Ú Ö Ø À ÖÑ Ø Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð׺ Ï Ø Û´Üµ ܾ ¾ ¸ ×Ó Ø Ø Ø ÒØ Ö Ð × ÓÚ Ö ÐÐ Ó ÊÒ º Ì ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× Ö ÒÓØ À « ´Üµº ÇÙÖ × ÓÒ Ò Ø Ö Ü ÑÔÐ × Ö Û´Üµ Ü Ü Ò Û´Üµ Ü ½ ´½ ܵ ¾ º Ì × Ö Ø Ä Ù ÖÖ Ä« Ò Â Ó Â « ½ ¾ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð׺ ËÔ Ð × ×Ó Ø Â Ó Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× Ö Ø Ý× Ú Ò Ä Ò Ö Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð׺ ÇÙÖ ¬Ö×Ø Ü ÑÔÐ ¸ Ø Â ÔÓÐÝÒÓÑ Ð׸ Ò Ö Ð Þ × Ø ÑÓÒÓÑ Ð × Ð Ö ÙÒ Ø ÓÒ׸ Ü º Ì × ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× Ö ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ÓÒ Ø ÙÒ Ø Ö Ð Û ½ Ò Á Ø ÙÒ Ø Ö Ð Ø ÓÙ Ø Ó × Ò Ò Ñ Ò× ÓÒ Ð ØÓÖÙ׺ Ì ÒØ ÓÑÔÐ Ü ÔÐ Ò º Ì Ö ÓÖ Á Ò Ñ Ý ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ Ó Ø Â Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× Ñ Ý ÓÙÒ Ò ÓÖÑÙÐ Ò Å ÓÒ Ð ³× Ó Ó ¾ ¸Ô ¿ ¿º Ì Ð × ½¸ ¾¸ ¿¸ Ò ÚØ Ó Æ ÒØ× Ó Ø Â ¸ À ÖÑ Ø ¸ Ä Ù ÖÖ ¸ Ò Â Ó Ò Ø ÖÑ× Ó Ø ÑÓÒÓÑ Ð ×ÝÑÑ ØÖ ÙÒ Ø ÓÒ× ´ ÓÖ Ø ¬Ö×ص Ò Ø Â Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× ´ ÓÖ Ø Ð ×Ø Ø Ö µº Ï Ø ÐÐ Ö × ÙÔ ØÓ ØÓØ Ð Ö ¿ ÓÖ Ø Â Ò À ÖÑ Ø Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð׸ Ò ÙÔ ØÓ Ö ¾ ÓÖ Ä Ù ÖÖ Ò Â Ó Ø Ó Æ ÒØ× Ò ×Ò Ý × ÑÔÐ ÐÐ ØÓ Ø ÔÖÓ ÙÖ ×¸ º º¾ ¸ Û Ö Ï ´ ¼ ¾ ÖÑ Ø ´ Ð Ìн « ½ ½ ÒØ× Ó Ø ¿ ½ Ò Ò ¾ Ò ¼ ¼ ¼ ¼ µ ¼ ¼ µ µ Â Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð ÜÔÖ ×× ¾ ѽ « ¾ « ½ ½ Ñ¿ ´½ · «µ´¾ · «µ ¼ ¼ À ×ØÓÖÝ Ò ÆÓØ Ø Ù× Ó Ñ¾½ ¿´½ · «µ ¾·« ¼ ÓÖ « Ò Ò ÑÓÒÓÑ Ð Ñ¾ ½·« ¼ ѽ½ ¾ ¾ ÓÖÝ Ú ÖÝ Ö ×ØÓÖݺ Ì Ý Ö ÔÖ × ÒØ Ô Ó× Ø Ú Ô Ö Ñ Ø Ö «¸ Ò ×ÓÑ Ó Ø ÓÖ ­ Ò Ø ×× Ñ½½½ ÓÒÒ Ø ÓÒ ØÓ Ê Ò ÓÑ Å ØÖ Ü Ì ÌÂ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× Ú Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× Ô Ò ÒØ ÓÒ ¾  µ ½½ ½ ½ « ¿ « ½ ¾ « ½ ½ ½ ½º¾ ÓÆ ´ ¼ ½½½ Ù ÖÖ ´ Ó Â ÐÐ׺ ¿ Ñ ÐÝ Ó ÓÖØ Ó ÓÒ Ð Ñ Ö ÑÓÖ ÑÓÙ× ÒØ× Ó Ø À ÖÑ Ø Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð ÜÔÖ ×× À« ¾ À« ½ ½ ½ ½ « « À« ¿ « À¾½ À« ½ ½ ½ ½ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ½ Ì Ð¿ ÓÆ ÒØ× Ó Ø « ½ ¿ ¿ ½ ½ « ½ ½ « ½ ¾  « ½½ ½ Ä ÒØ× Ó Ø « Ù ÖÖ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð ÜÔÖ ×× ÂÓ ½ ÒÂ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð ×× ½ « ½ ´­«·Ò·« ½µ´­«·Ò·¾« ½µÒ´Ò·«µ «¾ ´½·«µ ´­«·Ò·« ½µ´­«·Ò·« ¾µÒ´Ò ½µ «´½·«µ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð ÜÔÖ ×× ÒÂ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð ×× « ½ ½ « Ò « ½µÒ « Ò ¾·¾« ´½ ·· ½ · ¾ ·¾ « « « ¾ ½ ¼ ¾ ¼ ½ ¾ ¼ « ½ ¿´Ò·«µ´Ò·¾«µ ´½·¾«µ´½·«µ ´Ò ½µ´Ò·«µ´« ½µ ´½·¾«µ´¾·«µ ¿«´Ò ½µ´Ò ¾µ ´¾·«µ´½·«µ « ½ ¾´­«·Ò·¾« ½µ´Ò·«µ «´½·«µ « ¾´­«·Ò·· ¾µ´Ò ½µ ½« ½½ ÓÆ ½¾ ¼ « ½ Ò´Ò·«µ « Ò´Ò ½µ ½·« « ¼ ¼ ½ ½½½ « ¾ ÌÐ ½ ½½ « « Ä«¾ ­ Ä«½ ­ ½ « ¾ ´­«·Ò·« ½µÒ ½ ¾ « ¾½ ½ Ä«½ ­ « ×× ½ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð ¾ « ½ Ò À« ÓÆ Ì Ð¾ ¾ ½½ « ½ ¾´ ½ «·Ò·¾« ½µ´Ò·«µ ´ ½ «· ¾ «·¾Ò ¾· «µ´½·«µ ´ « ¾µ´ ½µ ´ ½¾««· ½¾«·Ò· ·¾«Òµ´½·«µ «·¾Ò « ´ ½ «·Ò·« ½µ´ ½ «·Ò·¾« ½µÒ´Ò·«µ ´ ½ «· ¾ «·¾Ò ¾· «µ´ ½ «· ¾ «·¾Ò ¾·¿«µ«´½·«µ ¾«´ ½ «·Ò·« ½µ´ ½ «·Ò·« ¾µÒ´Ò ½µ ´ ½ «· ¾ «·¾Ò ·¾«µ´ ½ «· ¾ «·¾Ò ¿·¾«µ´½·«µ ½ Ò ÓØ Ö׺ Ì Ö Ö Ø Ö Ú ÐÙ × Ó « Û Ú Ò ×ØÙ Ò Ô Ò ÒØÐݸ Ò Ñ Ðݸ ¾ ½ ½ ¾º Ì Â Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ « ½Ö ØØ Ö ÒÓÛÒ × Ø Ë ÙÖ ÙÒ Ø ÓÒ× Ø « ¾  ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× Ö ØØ Ö ÒÓÛÒ × Ø ÞÓÒ Ð Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð׸ ÒØ Â ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ « ½ ¾ Ö ÒÓÛÒ × Ø ÕÙ Ø ÖÒ ÓÒ ÞÓÒ Ð Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð׺ ÁÒ Ò ØØ ÑÔØ ØÓ Ú ÐÙ Ø Ø ÒØ Ö Ð ´¾µ Ò ÓÒÒ Ø ÓÒ Û Ø Ø ÒÓÒ¹ ÒØÖ Ð Ï × ÖØ ×ØÖ ÙØ ÓÒ¸ Â Ñ × ½ × ÓÚ Ö Ø ÞÓÒ Ð Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× Ò ½ ¼º Ø « Ç´Òµ ÁÒ×Ô Ö ÝØ ´ØÖ´ À À ¼ µµ ´À ¼ ÛÓÖ Ó Â Ñ × ½ Àµ Ò ÀÙ ´µ ½¾ ¸ Ò ´µ ´¾µ × ÓÛÒ ØØ ÑÔØ ØÓ Ú ÐÙ Ø ´¾µ¸  Û×Ð ØÓ ¬Ò Ø Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× Ú ÒØÙ ÐÐÝ ××Ó Ø Û Ø × Ò Ñ ½¿ º ÅÓÖ ÜÔÐ ØÐݸ ¬Ò Ò Û ÓÒ ¹Ô Ö Ñ Ø Ö ´«µ Ð ×× Ó Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð׸ Û ÓÖ « ½ ÔÖÓÚ Û Ö Ø Ë ÙÖ ÙÒ Ø ÓÒ׸ Ò ÓÖ « ¾ ÓÒ ØÙÖ ØÓ Ø ÞÓÒ Ð Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× ´ Ò ÔÖÓÚ Ø Ò Ú ÖÝ ×Ô Ð × µº À ÓÒ× ÕÙ ÒØÐÝ Ò Ö Ð Þ Ø « Ô Ö Ñ Ø Ö ØÓ ÒÝ Ö Ð ÒÓÒ¹Þ ÖÓ ÒÙÑ Ö¸ Ò ÒÓØ Ø Ø ÓÖ « ½ Ó Ø Ò Ý Ø ÒÓØ Ö ×Ô Ð Ð ×× Ó ÙÒ Ø ÓÒ׸ Û ÐÐ Ø Ù Ñ ÒØ ÑÓÒÓÑ Ð ×ÝÑÑ ØÖ ÙÒ Ø ÓÒ׺ Ä Ø Ö Ø Û × ÒÓØ Ø Ø Ø ÓÖØ Ó ÓÒ Ð Þ Ò ÒÒ Ö ÔÖÓ Ù Ø Û × Ô Ó× Ø Ú ¬Ò Ø ÓÒÐÝ « ¼º ÙÖ Ò Ø Ò ÜØ ¸ Ø ×ØÙ Ý Ó Â Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× ÒØ Ò× ¬ Å ÓÒ Ð ¾ ¸ Ô ¿ Ô Ó ÒØ× ÓÙØ Ø Ø Ò ½ ¸ ÀºÇº ÓÙÐ × ½¼ Ö × Ø ÕÙ ×Ø ÓÒ Ó ¬Ò Ò Óѹ Ò ØÓÖ Ð ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ× ÓÖ Ø Â Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð׺ Ì × ÕÙ ×Ø ÓÒ Û × × Ø × ØÓÖ ÐÝ Ò×Û Ö Ò½ Ý ÃÒÓÔ Ò Ë ¾½ º ÁÒ Ø Ð Ø ³ ¼×¸ Ø Â ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× Û Ö Ø ×Ù Ø Ó ÒÚ ×Ø Ø ÓÒ Ò Å ÓÒ Ð ³× ÓÓ ¾ Ò ËØ ÒÐ Ý³× Ô Ô Ö ¿½ Ø × ØÛÓ ÙØ ÓÖ× Ò Ö Ð Þ Ñ ÒÝ Ó Ø ÒÓÛÒ ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø Ë ÙÖ ÙÒ Ø ÓÒ× Ò ÞÓÒ Ð Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× ØÓ Â ÔÓÐÝÒÓÑ Ð׺ × Ñ ÒØ ÓÒ ¸ Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Â ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× Ñ Ò ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Û Ø Ö Ò ÓÑ Ñ ØÖ Ü Ø ÓÖÝ Ò ×Ø Ø ×Ø × Ó Ø ¾ «¹ Ò× Ñ Ð ×º ÐÓÛ Û Ñ ÒØ ÓÒ Û Ó Ø Ö × Ö Ö× Û Ó Ú Ñ × Ò ¬ ÒØ ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ× Ò Ø × Ö º Â Ñ × ½ Û × ÓÒ Ó Ø ¬Ö×Ø ØÓ Ñ Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ ØÛ Ò Ø ÞÓÒ Ð Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× ´« ¾ Â Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð×µ Ò Ø ½¹ Ò× Ñ Ð ×¸ Û Ò Ð ÙÐ Ø ×Ø Ø ×Ø Ð Ú Ö × Ó ÞÓÒ Ð Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× ÓÚ Ö Ø ½¹Ä Ù ÖÖ Ò× Ñ Ð ´Ï × ÖØ ÒØÖ Ð Ò ÒÓÒ¹ ÒØÖ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ×µº Ø ÓÙØ Ø × Ñ Ø Ñ ¸ ÓÒ×Ø ÒØ Ò Ò ÅÙ Ö ÔÖÓÚ Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø ÝÔ Ö ÓÑ ØÖ × Ö ×¸ Ù× Ò Ø ÞÓÒ Ð Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð׸ Ò ×ØÙ Ø ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ä Ù ÖÖ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× ÓÖ « ½ ´ ÓÖ Ö Ö Ò ¸ × ¾ µº ÁÒ ×ÙÖÚ Ý Ô Ô Ö¸ Â Ñ × ¬Ò Ò ×Ö ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ä Ù ÖÖ ¸ À ÖÑ Ø Ò Â Ó Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× ÓÖ « ½ ½ º Ù× ¿ ×ØÙ ÑÓÖ ÜØ Ò× Ú ÐÝ Ø ÑÙÐØ Ú Ö Ø À ÖÑ Ø Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× ÓÖ « ½º ÁÒ Ø ÖÐÝ ³ ¼×¸ Ã Ò Ó ¾¼ ×ØÙ Ø Ò Ö Ð « ÒÓÑ Ð Ó Æ ÒØ׸ Ò Ù× Ø Ñ Ò ÓÒÒ Ø ÓÒ Û Ø Ø ×ØÙ Ý Ó ÝÔ Ö ÓÑ ØÖ × Ö × Ò ÑÙÐØ Ú Ö Ø Â Ó Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð׺ À Ð×Ó ×ØÙ Ë Ð Ö ¹ØÝÔ ÒØ Ö Ð× Ò ×Ø Ð × Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ ÛØ Ò Ö Ð Þ Â Ó Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð׺ Û Ý Ö× Ð Ø Ö¸ Ç ÓÙÒ ÓÚ Ò ÇÐ× Ò× ¾ ÓÒ× Ö × Ø Â Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× ÓÖ ÐÐ «¸ Ò ÔÖÓÚ Ø Ø Ø Ý Û Ö Ø × Ñ × Ø Ò Ö ÐÞ ÒÓÑ Ð Ó Æ ÒØ׺ à ÐÐ ½ Û × Ô Ö Ô× Ø ¬Ö×Ø ØÓ ÓÒ× Ö Ú Ö × Ó Ñ ÒÝ Ú ÐÙ Â Ô ÓÐݹ ÒÓÑ Ð׸ Û Ø × ×ØÙ Ý Ó Ø ÚÖ ÓØ Â Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð Ó Ô Ö Ñ Ø Ö ½ ´Û Ø Ò ÒØ Öµ ÓÚ Ö Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ¾ ¹Â Ó Ò× Ñ Ð º Ä Ø Ö Ø Û × ÒÓØ ØØ ÓÒ×ØÖ Ò Ò ØÓ Ò ÒØ Ö Û × ÙÒÒ ×× Öݺ Ä × ÐÐ ¾¿¸ ¾ ¸ ¾ ¸ ÓÒ× Ö ÐÐ Ø Ö ØÝÔ × Ó Ò Ö Ð « ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð׸ Ò ÑÓÒ Ñ ÒÝ ÓØ Ö Ø Ò × ÓÑÔÙØ Ò Ö Ø Ò ÙÒ Ø ÓÒ× ÓÖ Ø Ñº Ì Ð ×Ø Ö ×ÙÐØ× Ø Ø Û Ñ ÒØ ÓÒ Ö Ö Ø Ó× Ó ÓÖÖ ×Ø Ö Ò Ö ¾¸ Û Ó ×ØÙ Ò Ø ÐØ ÑÙÐØ Ú Ö Ø ¸ Ò Ö Ð « À ÖÑ Ø Ò Ä Ù ÖÖ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð׸ Ò ÓÒÒ Ø ÓÒ Û Ø Ø ¾ «¹À ÖÑ Ø Ò Ä Ù ÖÖ Ò× Ñ Ð × ´×ÓÑ Ó Ø Ö ÛÓÖ Ù ÐØ ÓÒ Ä × ÐÐ ¾¿¸ ¾ µº ÓÖ Ó Ó Ö Ö Ò ÓÒ ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ó Ñ ÒÝ Ó Ø ÙÒ Ú Ö Ø ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø À ÖÑ Ø Ò Ä Ù ÖÖ ¾ ÅÙÐØ Ú Ö Ø ÙÒ Ø ÓÒ× ÓÖ Ø Ñ× È ÖØ Ø ÓÒ× Ò ËÝÑÑ ØÖ Ô ÖØ Ø ÓÒ ¬Ò Ø ÓÒ ¾º½º ÒØ Ö× ½ ¾ ¿ º ¬Ò Ø ÓÒ׸ ÈÖÓÔ ÖØ ×¸ Ò ¾º½ Ò× Ñ Ð ×¸ × Ð¹ ÈÓÐÝÒÓÑ Ð× × ¬Ò Ø ¸ ÓÖ Ö ¸ ÒÓÒ¹ Ò Ö × Ò × ÕÙ Ò Ó ÔÓ× Ø Ú Ðº ÈÐ Ì ÖÓÙ ÓÙØ Ø × Ô Ô Ö¸ Û Û ÐÐ Ö × Ø ×ÙÑ Ó º ½ Ö ØÓ Ð Ð´ µ ×Ø ÐÒØ Ó ¸ Ò ØÓ Æ ØÙÖ ÐÐݸ ÓÒ Ò Ö ÑÓÚ Ø ÓÒ×ØÖ ÒØ ¬Ò Ø ÖÓÑ Ø ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ¸ Ò Ö ÔÐ Ø Û Ø Ó ¬Ò Ø ×ÙÑ ¸ × Ò ÓÒ Ò ÐÛ Ý× Ô Ô ÖØ Ø ÓÒ Û Ø ¼× Ø Ø Ò Ò Ø × ÓÒØ ÜØ Ð ÓÑ × Ø Ò Ü Ó Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø ÒÓÒ¹Þ ÖÓ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ º Ï Û ÐÐ ÛÓÖ Û Ø ØÛÓ ÓÖ Ö Ò × Ó Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ׺ Ì ¬Ö×Ø ÓÒ × Ø Ð Ü Ó Ö Ô Ê Ñ Ö ¾º¾º ÓÒ ¸ ÒÓØ Ý º Ï × ÝØ Ø Ò Ð Ü Ó Ö Ô Ð Ó Ö Ò ÓÖ Ø Ð Ö ×Ø ÒØ Ö Ñ ×Ù Ø Ø ÓÖ Ð Ð Ñ¸ Û Ú Ñ Ñ º Á Ñ Ñ ¸ Û × Ý Ø Ø º Ê Ñ Ö ¾º º Ì × × ØÓØ Ð ÓÖ Ö Ò Ó Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ׺ Ì × ÓÒ ÓÖ Ö Ò × Ø ÓÑ Ò Ò ÓÖ Ö Ò ¸ ×ÓÑ Ø Ñ × Ð×Ó ÐÐ Ø Ò ØÙÖ Ð ¬Ò Ø ÓÒ ¾º¿º ÓÖ Ñ ÖÒ º ¬Ò Ø ÓÒ ¾º º ÑÜ ÐÒØ Ï ×ÝØ Ø ÐÒØ´µ¸ ´µ ½ ´ÓÖ¸ ÕÙ Ú Ð ÒØÐݸ Ø Ø ½ Ñ Ñ ÓÑ Ò Ø × µ ¸ ÚÒ Ò Ñ ½ ½ Á ÓÒ Ó Ø Ò ÕÙ Ð Ø × ÓÚ × ×ØÖ Ø¸ Û × Ý Ø Ø º Ê Ñ Ö ¾º º ÆÓØ Ø Ø Û ÓÑÔ Ö ØÛÓ Ô ÖØ Ø ÓÒ× ÓÒÐÝ Ø Ý ×ÙÑ ØÓ Ø × Ñ ÒØ ¹ Öº Ð×Ó ÒÓØ Ø Ø Ú Ò Û Ø Ø × ÓÒ×ØÖ Òظ × ÓÒÐÝ Ô ÖØ Ð ÓÖ Ö Ò Ó Ø × Ø Ó Ô ÖØ Ø ÓÒ× Ó Ú Ò ÒÙÑ Ö ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ½ ½ Ò ¿ ¿ Ö Ò ÓÑÔ Ö Ð º Ì ÓÚ ×ÙÑÑ Ö Þ × Û ÓÙÖ Ð Ö Öݺ Û ØØ Ù× Ö × ÓÙÐ ÒÓÛ ÓÙØ Ô ÖØ Ø ÓÒ× Ò ÓÖ ×ÝÑÑ ØÖ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ó Ñ Ú Ö Ð ×¸ ܽ × ÒÚ Ö ÒØ ÙÒ Ö Ú ÖÝ Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ Ó Ü½ ÜÑ º ¬Ò Ø ÓÒ ¾º º Ö ØÓ Ù× ÜÑ ¸ × ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ê Ñ Ö ¾º º Ì ×ÝÑÑ ØÖ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× ÓÖÑ Ú ØÓÖ ×Ô ÓÚ Ö Ê º ÇÚ Ö Ø ÓÙÖ× Ó Ø Ñ ¸ ÓÑ Ò ØÓÖ Ð ×Ø× Ú ¬Ò Ú Ö ØÝ Ó ÓÑÓ Ò ÓÙ× × × ÓÖ Ø × Ú ØÓÖ ×Ô ×Ù ×× × Ò Ü Ý Ô ÖØ Ø ÓÒ× ´Û ÓÖÖ ×ÔÓÒ ØÓ Ø Ø ÖÑ× Ó ×Ø ÓÖ Ö Ò Ð Ü Ó Ö Ô Ð ÓÖ Ö Ò Ó Ø Ô ÓÐÝÒÓÑ Ðµº Ý ÓÑÓ¹ Ò ØÝ Û Ñ Ò Ø Ø ÐÐ Ø ÖÑ× Ó Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð Ò Ø × × Ú Ø × Ñ ØÓØ Ð Ö ´ ÙØ Ø × Ö Ú Ö × ÖÓÑ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð ØÓ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ðµº ËÓÑ Ó Ø × ÓÑÓ Ò ÓÙ× × × Ö ×ÔÐ Ý ÒØ Ø Ð ÐÓÛ ÆÑ Ô ÓÛ Ö¹×ÙÑ ÙÒ Ø ÓÒ× Ð Ñ ÒØ ÖÝ ÙÒ Ø ÓÒ× ÓÑÔÐ Ø ÒÓØ Ô ÈÑ Ü È½ Ƚ ¾ ½ ½ ÓÑÓ Ò ÓÙ× ÙÒ Ø ÓÒ× Ö ÑÔÓÖØ ÒØ ¬Ò Ø ÓÒ ÓÖ ×× × Ñ ½ ½ ÚÒ ÝØ ¾Ë Ü Ð ½ ܽ ܽ ½ ½ ¾ Ü Ü ÑÓÒÓÑ Ð ÙÒ Ø ÓÒ× ½ ´½µ Ü Ô ½ Ü ¾ ´¾µ ½ ½ « ÅÙÐØ Ú Ö Ø ÑÑ ÉÐ ÉÐ ÉÐ ½Ô Ð ½ ½ ½ Ѹ Ñ ´Ñµ Ö Ë × Ø × Ø Ó Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ× Ú Ò ×Ø Ò Ø Ø ÖÑ× Ò Ø ×ÙÑ Ò¬Ò Ø º Ì Ð ×Ø × × Û Ñ ÒØ ÓÒ ×Ø Ò Ù × × Ø× Ð ÖÓÑ Ø ÓØ Ö Ø Ú ÒØ × Ø Ø Ø × Ú ÖÝ ×Ý ØÓ Ú ×Ù Ð Þ ¸ Ò ÔÖÓÚ Ò Ø Ø Ø ÑÑ ØºÌ × Ú ÒØ × Ø Ø Ø × ÒÓØ ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ú ¿º ÅÓÒÓÑ Ð× × Ñ ØÓ Ø ×× Ó Ó ÓÖ ÑÓ×Ø Ô ÓÔÐ ÛÓÖ Ò Ò Ö Ò º ÓÑ Ò ØÓÖ Ð ×Ø× Ó Ø Ò ÔÖ Ö ØÓ ÜÔÖ ×× × Ö × Ò Ø Ù× Ó ÓÒÒ Ø ÓÒ× Û Ø Ö Ø Ö Ø ÓÖݺ ¾º¾ ¬Ò Ø ÓÒ ÓÖ × ÓÒ× Ö × ÓÒ × Ò ØÛÓ Û Ý× ×Ò ×× × Ò Ò ×Ø Ø ×Ø × ÓÖ Ô ÓÛ Ö¹×ÙÑ × ×¸ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ Û ÔÖÓ ¸ Û Û ÐÐ Ò ØÓ ¬Ò Ø ÑÙÐØ Ú Ö Ø ÑÑ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ Ö ØÖ ÖÝ Ø Ö Ð Ò ÓÑÔÐ Ü Ú Ö× ÓÒ× Ö Ñ Ð Ö ÖÓÑ Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ¸ Ò Ø Ö ØÖ ÖÝ « ¼ × Ö ÔÖ × ÒØ× Ò ÑÑ Ø ÜØ Ò× ÓÒ « ´ µ Ñ Ñ´Ñ ½µ ´¾«µ ½ ÂÙ×Ø × Ø ÙÒ Ú Ö Ø ÑÑ ÙÒ Ø ÓÒ Ø ØÓÖ Ð ´ÈÓ ÑÑ Ö ×ÝÑ Óи Ö × Ò × Ñ ´µ · ½ ´¿µ « Ò Ö Ð Þ × ØÓ Ø ØÓÖ Ðµ ÑÙÐØ Ú Ö Ø ÓÒ ¸ Ø ´ · µ ´ µ ÓÖ Ü ¾ Ô ¸ÜÜ Ü¸Û Ö Ò Ó Ø Ò Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñ × ÓÒ ÖÓÑ ´×ÓÑ Ø Ñ × Ý Ñ Ö ÓÒ Ø Ò Ø ÓÒ Ò Ö ÓÖ Ö Ò µº ÁÒ Ò Ö Ð¸ Ñ Ñ × ÒÓØ ÑÓÒÓÑ Ðº ¿ Ò ÓÑ × Ø Ò Ö ÐÞ ´ µ« × ÐÒØ Ø Ò Ö ÐÞ × Ø ¾º¿  ÐÐ ÐÒØ ½ « ´µ ½ Ø ØÓÖ Ðº Ï ´µ ½ ØÓÖ Ð¸ ÓÖ Ò Ö Ð Þ ÈÓ ÈÓÐÝÒÓÑ Ð× ´Ø ½ · ¡ «¡ ½ ´µ « ÑÑ Ö ×ÝÑ Óк ÅÙÐØ Ú Ö Ø ÅÓÒÓÑ Ð×µ Â Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× ÐÐÓÛ ÓÖ × Ú Ö Ð ÕÙ Ú Ð ÒØ ¬Ò Ø ÓÒ× ´ÙÔ ØÓ ÖØ Ò ÒÓÖ Ð Þ Ø ÓÒ ÓÒ×ØÖ ÒØ×µº ÁÒ Ø ÓÒ ØÓ Ø ¬Ò Ø ÓÒ ÔÖ × ÒØ ÒØ ÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ´ Ø Ø ÒÓ Ë Ø ÓÒ ½º½µ¸ Û ÔÖ × ÒØ Ö ØÛÓ ÑÓÖ ´ ¬Ò Ø ÓÒ× ¾º Ò ¾º½¼µº ¬Ò Ø ÓÒ ¾º ÖÓ× Ò ÓÑ Ò ØÓÖ ×¸ Û Ö × ¬Ò Ø ÓÒ ¾º½¼ ÖÓ× Ò ×Ø Ø ×Ø ×º Ï Û ÐÐ Ñ ÒÐÝ ÛÓÖ Û Ø ¬Ò Ø ÓÒ ¾º½¼º ´ ÓÐÐÓÛ Ò Å ÓÒ Ð ¾ µ Ì Â ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× È « Ö ÓÖØ Ó ÓÒ Ð Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø ÒÒ Ö ÔÖÓ Ù Ø ¬Ò ÐÓÛ ÓÒ ÔÓÛ Ö¹×ÙÑ ÙÒ Ø ÓÒ× Ô Ô « «Ð´ µ Þ Æ ¬Ò Ø ÓÒ ¾º º ÛÖÞ Ðɵ ´ ½ ¸ Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ó ÙÖÖ Ò × Ó È« Ñ Ò º ÁÒ Ø ÓÒ¸ Ù« Ñ · Ì Ö Ö ØÛÓ Ñ Ò ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ× Ó Ø Â Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× Ù× Ø Â ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ ´Û Ñ ×Ø Ó Æ ÒØ Ó Ø ÐÓÛ ×عÓÖ Ü ØÐÝ Ò µ Ò Ø È ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ ´Û × ÑÓÒ ¸ Ò × ¾º µº ÌÓ ÓÒÚ ÖØ ØÛ Ò Ø × ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ׸ × Ì Ð × Òº ´½ ½ ½ ½µ¸ Û Ö Ø ÒÙÑ Ö Ó Ú Ö Ð × × Ñº È Ï Ù× Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÖ Ô ÖØ Ø ÓÒ Ó ¸ Ò « ÓÖ Ñ ½ Ò ÓÑ Ò ØÓÖ ×¸ Ö ÑÓÒÓÑ Ð¸ ½Ò ¸ ÚÒ Ò ¬Ò Ø ÓÒ ÁÒ Ì Ð ¸ ÁÑ ¾ ½ « ´ ½µµº ¬Ò Ø ÓÒ ¾º½¼º ´ ÓÐÐÓÛ Ò ÅÙ Ö ¸ ¾ µ Ì Â ÔÓÐÝÒÓÑ Ð « × Ø ÓÒÐÝ Ó¹ ÑÓ Ò ÓÙ× ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ä ÔÐ ¹ ÐØÖ Ñ ¹ØÝÔ ÓÔ Ö ØÓÖ Ñ ÛØ ÒÚ ÐÙ « · ´Ñ ½µ¸ д ¾ ¾ ܾ ܾ · « ½ ½ £ µ Ñ ÚÒ « ´Ü½ ÑÜ ´ ܾ Ü Ü ×عÓÖ Ö Ø ÖÑ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ º ÁÒ Ü¾ ÜÑ µ ´Ü½ · ܾ · Ø ÓÒ¸ ÜÑ µ Ì ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ ÓÖ Ø Â ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ð ÐÓÛ× ÓÖ ¬Ò Ò × Ð Ö ÝÔ Ö ÓÑ ØÖ ÙÒ Ø ÓÒ× Ó ÑÙÐØ Ú Ö Ø ´ÓÖ Ñ ØÖ Üµ Ö ÙÑ Òغ Ì × Ö Ù× ÙÐ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ë Ð Ö ¹ØÝÔ ÒØ Ö Ð× Ò ÓØ Ö ÕÙ ÒØ Ø × Û ÔÔ Ö Ò Ú Ö ÓÙ× ¬ Р׸ ÖÓÑ Ø Ø ÓÖÝ Ó Ö Ò ÓÑ Û Ð × ØÓ ÑÙÐØ Ú Ö Ø ×Ø Ø ×Ø × Ò ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Òݹ Ó Ý ÔÖÓ Ð Ñ׺ Ê Ñ Ö ¾º½½º Ú Åº  ×ÓÒ ½ ÔÓ ÒØ ÓÙØ Ø Ø Ø £ ÓÔ Ö ØÓÖ Ð×Ó ÔÔ Ö× Ò ÐÖ ÓÑ ØÖݸ ÓÖ Ü ÑÔÐ Ò Ø ÓÒØ ÜØ Ó Ö Ñ ¬ ÓÚ Ö׺ ¬Ò Ø ÓÒ ¾º½¿º Ú Ò Ø Ö Ñ Ó Ô ÖØ Ø ÓÒ ´× ÙÖ ½µ¸ ¬Ò ´×µ ´Ø ÖÑ¹Ð Ò Ø µ × Ø ÒÙÑ Ö Ó ×ÕÙ Ö × ØÓ Ø Ö Ø Ó × Ð ´×µ ´Ø Ð ¹Ð Ò Ø µ × Ø ÒÙÑ Ö Ó ×ÕÙ Ö × ÐÓÛ × £ ´×µ Ð ´×µ · «´½ · ´×µµ ´Ø ÙÔÔ Ö ÓÓ Ð Ò Ø µ Ò ÐÓÛ Ö ÓÓ Ð Ò Ø µº £ ´×µ Ð ´×µ · ½ · « ´×µ ´Ø Ê Ñ Ö ¾º½¾º ÙÖ ½ Ì ÖÑ¹Ð Ò Ø ÒØ Ä ¹Ð Ò Ø º κ = (4,3,1,1) s a κ (s) = 2 l κ(s) = 1 Ò ÐÐݸ ÙÖØ ¬Ò Ø ÓÒ ¾º½ º Ö ¬Ò Ø ÓÒ × Ò Ò ÓÖ Ö ØÓ ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒÚ Ö× ÓÒ Ø Ðº ÄØ ´ «µ ×¾ ¼ ´« µ ÛÖ £Ò £ Ú Ò ¬Ò £ ´×µ £ ´×µ ×¾ ´« µ ¼ ´« µ ÓÚ º ÌÓ ÜÔÐ Ò Ø ÓÒÚ Ö× ÓÒ× ØÛ Ò Â ¸ È ¸ Ò ¸ Û Ö ÐÐ Ø ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ò Ö ÐÞ ÑÑ ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ò Ö ÐÞ × Ø ØÓÖ Ð ÖÓÑ Ë Ø ÓÒ ¾º¾º Ï Ò ÒÓÛ ÔÖ × ÒØ Ì Ð × Ò Ø ÒØÖ × Ú Ò ¬ÐÐ ÓÙØ Ù× Ò Â Ñ × ½ ¸ ÓÖÖ ×Ø Ö Ò Ö ¾ ¸ Ò ËØ ÒÐ Ý ¿½ º Ø ÌÐ Î ÐÙ × Ó Ø Ô Ö Ñ Ø Ö « Ø ÁÑ º ÆÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Â È « Ö ÒØ ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ× Ó Â × ÈÖÓÔ ÖØÝ ×ÙÑ× ØÓ ´Ü½ · ܾ · × ØÖ Ð Ò ÓÆ × ÑÓÒ · ÜÒ µ ÒØ Ò Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× Ó Ô ÖØ Ø ÓÒ Î ÐÙ Ø ÁÑ « ´ÁÑ µ ´½ ½ ½ «¾  « ´ÁÑ µ « È « ´ÁÑ µ ´« « Ñ « µ Ñ « Ñ « ½µ Ò ÌÐ ÓÒÚ Ö× ÓÒ× ØÛ Ò Ø Ø Ö ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ× ÓÖ Ø Â ÜÑ µ ´Î Ï µÏ « ´Ü½ ´Î Ï µ ÒØÖÝ ÓÚ × ¬Ò × Î « ´Ü½ Â È «  ¾º Ð ÓÖ Ø Ñ Ù× ÖÓÑ Ø Ä ÔÐ Ó Ø ØÝÔ ¹ ¼ ¼ «µ ´ ´ ½ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ü¾ «µ ´ «µ ´ ÐØÖ Ñ ÕÙ Ø ÓÒ¸ ÓÒ « ´Ü½ « « È Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× Ø ÜÑ µº «µ  ÈÓÐÝÒÓÑ Ð× Ò ¬Ò Ò ÜÔ Ò× ÓÒ ÓÖ Ø « ÜÑ µ Ñ ´Ü½ ܾ  ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× ÜÑ µ ÛÖ Ò Ö ÓØ Ô ÖØ Ø ÓÒ× Ó Ø × Ñ ÒØ Ö ¸ Ò Ø ÓÖ Ö ÑÔÓ× ÓÒ « Ô ÖØ Ø ÓÒ× × Ø Ð Ü Ó Ö Ô ÓÒ º Ì Ó Æ ÒØ× Ô Ò ÓÒ ÐÐ Ø Ö Ô Ö Ñ Ø Ö× Ñ ´Ü½ ܾ ÜÑ µ × Ø ÑÓÒÓÑ Ð ÙÒ Ø ÓÒ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ º ÆÓØ Ø Ø × ÓÒ× ÕÙ Ò Ó Ø ÓÚ ¸ д µ Ѹ « ´Ü½ ܾ ÜÑ µ ¼ ´ Ø Ö × ÒÓ ×عÓÖ Ö Ø ÖÑ µº Í× Ò Ø Ò ÙÒ Ø ÓÒ ÕÙ Ø ÓÒ £« Û Ö « ÓÒ Ò Ó Ø Ò Ö ÙÖÖ Ò Ð ÙÐ Ø º Ì × Ö ÙÖÖ Ò « ÓÖ « × ¾ « « « ´ « · ´Ñ ½µµ « Ñ ½ ´ ´µ ¾ ½ « ´ ½µµ ÖÓÑ Û Ø ´Ð · ص ´Ð  ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× Øµ « Ò ÜÔÐ ØÐÝ ´µ ÛÖ ´Ð½ Ð Ð ÐÑ µ¸ ´Ð½ Ð ·Ø Ð Ø ÐÑ µ¸ Ò ×Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ Ø Ø¸ Û Ò ÔÖÓÔ ÖÐÝ Ö ÓÖ Ö ¸ Ø × ØÛ Ò ´×ØÖ ØÐݵ Ò ÒÐ Ü Ó Ö Ô ÓÖ Öº ÁÒ ØÛ Ò Ó ØØ Ö¸ Ù× Ò ØÛÓ ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ× ÓÙÒ Ò Å ÓÒ Ð ³× Ó Ó ¾ ¸ ´½¼º½¿µ¸ ´½¼º½ µ º ÊÓÙ ÐÝ Ø ÓÒØ ÒØ Ó Ø ØÛÓ ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ× × Ø Ø Ø Â Ô ÓÐÝÒÓ¹ ½¼ Ò ÛÖ ØØ Ò × Ñ Ð׸ Ò È ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ¸ È« Ñ Û Ø Ù« ¼Û Ò Ú Ö ÓÖ Ö Ò µº Ì Ù× Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø Ø ´Ø ÓÖ ÖÒ Ö ÙÖÖ Ò ÑÔÓ× Ò ¾ « Ù« Ñ · ÓÒ Ô ÖØ Ø ÓÒ× ÑÔÖÓÚ ´Ð · ص ´Ð « « « Ö ×Ø ÓÑ Ò Ò ØÓ Øµ « ´µ ÛÖ ´Ð½ Ð Ð ÐÑ µ¸ ´Ð½ Ð ·Ø Ð Ø ÐÑ µ¸ Ò ×Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ Ø Ø¸ Û Ò ÔÖÓÔ ÖÐÝ Ö ÓÖ Ö ¸ Ø × ØÛ Ò ´×ØÖ ØÐݵ Ò Ò ÓÑ Ò Ø ÓÒ ÓÖ Öº Ì × Ö ÙÖÖ Ò ¸ Ø ¬Ö×Ø Ð Ò ¸ × Ñ× ØÓ ÒÓÙ ØÓ ÓÑÔÙØ ÐÐ Ó Æ ÒØ× « ¸ « × ÓÙÒ º ÀÓÛ Ú Ö¸ ÓÒ « ÓÖ ÓÒ × ØÓ ÓÙÒØ ÓÖ Ø Ô Ó×× Ð ØÝ Ø Ø « ×ÓÑ « Ö ÒØ ÖÓÑ Û Ø Ò ÓÒ Ó Ò Ø Ø × ÓÖØÙÒ Ø Ðݸ Ø × Ò Ú Ö ÔÔ Ò׺ Ï ¬Ö×Ø Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Û ÐÐ ÒÓÛÒ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒº Ì ÓÑ Ò Ò ÓÖ Ö Ò × Ð ØØ ÓÒ Ø × Ú Ò ÒÙÑ Öº ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ ØÛ Ò ÒÝ Ô ÖØ Ø ÓÒ× Ò ×Ù ½ Ø ¸ ×Ù Ø Ü ×Ø× Ô Ø ÓÒ Ø × Ð ØØ ¸ ¼ ·½ Ò Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Û Ý Ø Ö Ü ×Ø× ½ ¾ ×Ù Ø Ø ·½ µ ´ µ ½ ½¸ Ò ´ ·½ µ ¾ ´ µ ¾ · ½º ½Ò ¾¸ ´ ½ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾º½ º ÆÓÛ Û Ò ÔÖÓÚ Ø Ä ÑÑ ¾º½ º ÈÖÓÓ º Ø ÄØ Ö × ×ÓÑ ØØ ËÒ Á Ø « ØÛ ÒÚÖ Ú « ¸Ø Ò Ý ¼ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ê ÙÖÖ Ò «¸ ÓÖ Ð Ð « ¼º ÖØ Ø ÓÒ׸ Ð Ø Ñ ÑÜÐÒØ ØÛÓ Ô ¼ ×Ù Ø « Ñ ¾ ½ ¾ ´µ ÐÒØ × ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ ´µ ¸ Ò ××ÙÑ « × Ñ ÒÙÑ ¾ º ÓÚ Ø ØÛÓ Ô ÖØ Ø ÓÒ× ×ÙÑ ØÓ Ø Ø Ó Ô ÖØ Ø ÓÒ× Ó ØØ ¸Ø Ö Ø ·½ « Ö× ÖÓÑ Ö Ò Ð Ð ÔÐ × ÙØ Ñ « ´ ½ Ö¸ Ø µ´ ½µ Ì Ö Ø¹ Ò × × ÒÓÒ¹Ò Ø Ú ´ × Ò ÑÑ Ø ÓÒ× ÕÙ Ò Ó Ø ×ØÖ Ø ÓÖ Ö Ò µº Ï × ÓÛ Ø Ø Ø Ð Ø¹ Ò × × Ô Ó× Ø Ú Ý Ò Ù Ø ÓÒº ÓÖ Ø Ø Û Û ÐÐ Ù× ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾º½ ¸ Û × ÓÛ× Ø Ø Ø × ÒÓÙ ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø Ñ ¾ ½ ÒØ Ò ×Û Ò ¾ ½¸ Ø ¾ Ñ ¾ ½ ÒÛ Ö ¾ ¼ Ò « Ö ÓÒÐÝ Ò ØÛÓ ÔР׸ ½ × ÑÔÐ × Ø Ø ½ ¾ · ¾º À Ò ¾ ¾ ½ ¾ ½ · ¾ ¾ ¾ ¾ ÓÒ º ½½ ¾ ½ ¾º ÆÓØ Ø ½ ¾ ¾ ½ Ø ¾ ½ ¼ ½ ·½ « × Ø ÖÑ Ò ¸ Ú ÖÝ ÓØ Ö ÒÓÒ¹Þ ÖÓ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾º½ Ò×ÙÖ × Ø Ù× Ø Ø ÓÒ Ó Æ ÒØ × ÙÒ ÕÙ ÐÝ Ø ÖÑ Ò º Ò ÐÐݸ ÓÖ « Û Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑÙÐ ´ Ù ÓÒ Ø ××Ó Ì Ð Ò ×ØÓÖ Ö Ó Æ ÒØ ½µ Ø Ø Ø Ø È« × « « ¼ ´ «µ ÁØ × ÛÓÖØ Ñ ÒØ ÓÒ Ò Ø Ø¸ ÖÓÑ Ø Ö ÙÖÖ Ò ¸ Ý Ð ØØ Ò « ½¸ Ó Æ ÒØ « Ó × ØÓ ¼ ×Ø Ö Ø Ò « ¸ ÓÖ ÒÝ º Ì Ù׸ Ø « ½¸ Ø Â È ÔÓÐÝÒÓÑ Ð ´Û × ÑÓÒ µ × Ø ×ÝÑÑ ØÖ ÑÓÒÓÑ Ðº Ì × ÓÉ Ð×Ó × Ò ÙÐ ÖÓÑ Ø Û Ø ÙÒ Ø ÓÒ׸ × Ø « ½¸ Ø ÒØ Ö Ô Ò Ò Ø ÖÑ Ü Ü ¾ « ½ Ò ´× ÓÖ Ü ÑÔÐ ½µ × ÔÔ Ö× Ò Ø Ú Ö Ð × × Ô Ö Ø º Ê Ñ Ö ¾º½ º Ø ¾º ÅÙÐØ Ú Ö Ø ÒÓÑ Ð Ó Æ Å ÒÝ Ð Ö ÕÙ ÒØ Ø × ´ Ò Ø ÙÒ Ú Ö Ø × ØÓ Ø ÑÙÐØ Ú Ö Ø × Ø ÑÙÐØ Ú Ö Ø ¸ ÓÖ Ò Ö Ð Þ ¸ × ¬Ò Ø ÓÒ ¾º½ º ÛÖ Ï ÒØ× ÒØ Ø × Ø Ý × Ø × Ýµ Ò ÜØ Ò × Ø ÖÓÙ Â Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð׺ ÇÒ ×Ù ÒÓÑ Ð Ó Æ Òغ ÖÓÑ Ø Ü ÑÔÐ ¬Ò Ø ÑÙÐØ Ú Ö Ø ´ÓÖ Ò Ö Ð Þ µ ÒÓÑ Ð Ó Æ ÒØ× « ´Ü½ · ½ ܾ · ½ « ´½ ½ ½µ Ñ Ò× Ø Ø «´Ü½ ܾ « ´½ ½ ÜÑ · ½µ ÓÖ Ð Ð º × × ¼ Ì Ò Ö ÐÞ ÒÓÑ Ð Ó Æ ÒØ× Ô Ò ÓÒ «¸ ÙØ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ú Ö Ð × Ñ Ò Ø ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø Â Ò Ô Ò Ò × × ÐÝ × Ò ÖÓÑ Ø ¬Ò Ø ÓÒµº Ì ÑÙÐØ Ú Ö Ø ÒÓÑ Ð Ó Æ ÒØ× Ò Ö Ð Þ Ø ÙÒ Ú ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø ÓÖÑ Ö Ö ×ØÖ Ø ÓÖÛ Ö Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ó ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ¡ ¡ ÜÑ µ ½µ Ö Ò Ô Ò ÒØ Ó ÓØ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× ´Ø Ð ØØ Ö Ö Ø ÓÒ × ×ÓÑ × ÑÔÐ ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø Ð ØØ Öº ½ ´¼µ ¡ ´½µ ¡ ¡ ¡ ÛÖ ØÓ Ø ¾º ´½ ´µ ÓÒ×ØÖ ÒØ׺ ½ Ð ÓÖ Ø Ñ Ù× ÇÒ Ò ÔÖÓÚ ¸ Ù× Ò Ø ÒÓÑ Ð Ó Æ ÒØ׸ Ø ¼ Æ ¼ ·½ Ñ µº Ì ÓÚ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ø « Ö ØÖÙ ´ ´µ ½¾ ÓÖ ÐÐ ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ò ÙÒ Ø ÓÒ ÕÙ Ø ÓÒ ´ µ Ò Ø ´µ ´µ ×µ Ò «¸ Ò ×Ù ÒÓÑ Ð Ó Æ ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÒØ× Ò Ö ÐÞ ´µ Ö × ¸ ´µ ´½ ·½ ÒÓÑ Ð Ó Æ¹ Ñ µº ÐÐ Ò Ö Ð Þ ÒØ× Ò ÓÙÒ Ö ÙÖ× Ú Ðݸ ÓÒ ÓÒ × Û Ý ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ×Ó¹ ÐÐ ÓÒØ ÙÓÙ× ´ µ¡ Ó Æ ÒØ× º ÌÓ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒØ ÙÓÙ× Ó Æ ÒØ׸ Û Ù× ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾ ÖÓÑ ¾¼ ¸ ÔÔÐ ØÓ ´ µ ¸ Ò × ÑÔÐ ¬ ×Ð ØÐÝ Û ´µ Û Ö ´µ ½ ½ ´µ ´µ ½ × ´µ ½ ÀÖ ´µ ×¾ ´µ ×¾ × × ÒÓØ Ò Ø Ø ÓÐÙÑÒ Ó £ ´×µ £ ´×µ ÓØ ÖÛ × ´ £ ´ µ ´×µ × × ÒÓØ Ò Ø Ø ÓÐÙÑÒ Ó ´µ £ ´×µ ÓØ ÖÛ × ´µ ´µ ÃÒÓÛ Ò Ø Ó Æ ÒØ׺ ÓÒØ ÙÓÙ× Ó Æ ÒØ× ÐÐÓÛ× ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò ÐÐ Ø Ò Ö ÐÞ ÒÓÑ Ð Ì Ò Ö Ð Þ ÒÓÑ Ð Ó Æ ÒØ× Ö Ò Ô Ò ÒØ Ó Ø ÒÙÑ Ö Ó Ú Ö Ð ×º Ì Ý Ö Ö Ø ÓÒ Ð ÙÒ Ø ÓÒ× Ó «º Ê Ñ Ö ¾º½ º ¾º ¾º º½ ÅÙÐØ Ú Ö Ø ÇÖØ Ó ÓÒ Ð ÈÓÐÝÒÓÑ Ð× ÂÓ ÈÓÐÝÒÓÑ Ð× Ì × Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× Ö ÔÖ × ÒØ Ø Ö Ñ¹Ë Ñ Ø ÓÖØ Ó ÓÒ Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ñ Ð× « Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø Â Ó Û « ´Ü ½ « Ñ ÜÑ µ ¡Ñ ¾ · « ´Ñ ½µ · ¾ ¡ « ´ ½ · Ñ« ½ · ½ Ñ ½ · ¾ ¢ ÓÒ Ø ÝÔ Ö Ù ¼ ½ Ѻ ÓÖ Ø Ü Ü ÔÙÖÔÓ× Ó Û Ðй ½ ¾ ¾ ¾ Ü Ü¾ · « ÜÜ ¯ « ܽ ¬Ò Ø Ü ½¿ Ü ½ ´½ Ü µ ¾ ÜÑ Ò ×× Û ½ ¬Ò Æ£ ¾ ½ Â Ô ÓÐÝÒÓ¹ ¢ ´½¼µ ´½½µ ××ÙÑ ´½¾µ Ü Ü Ü Ü Ø ÒØ ØÓÖ ÂÓ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× Ö Ò ÙÒ Ø ÓÒ× Ó Ø £·´ ½· ÛØ ¾º º¾ « ´ ½ Ð ÓÖ Ø Ñ Ù× Í× Ò Ø Ó Ø Ò× Ø Û «· ÒÚ ÐÙ · ¾ ½ ܽ ÜÑ µ ÖØ ÓÆ ´ · ÂÓ Ñ ½ · ½µ « ÒØ× « × Ø × Ý Ø ´½¿µ ÈÓÐÝÒÓÑ Ð× ¾· ¾ ½ · « ´Ñ ½µ · ¾µ´ × Ò Ú Ö ¼º ÈÖÓÓ º Ì « ´Ü½ ÜÑ µ « ´ÁÑ µ Ö ÙÖÖ Ò ×µ · « Û Ø Ø ÔÖ Ú ÓÙ× ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÖ « Ò Ò ØÓÖ × ÐÛ Ý× ÒÓÒÞ ÖÓº ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾º¾¼º ´ ½µ× ´ ½ · Ñ« ½ · ½µ « ´ÁÑ µ ÓÔ Ö ØÓÖ ´½¿µ¸ ÓÒ ×× × ´µ ½ « ÐØÖ Ñ ÓÔ Ö¹ ¾ · « ´Ñ ½µ · ¾µº ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ½ ¹ · ½µ¯ Ø Ø Ø Ø Â Ó Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× Ö Ò ÙÒ Ø ÓÒ× Ó Ø Ø Ø × Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× Ò ÛÖ ØØ Ò Ò Â ÔÓÐÝÒÓÑ Ð ½ ¾´ ´ Æ£ ´ · ¾µ ¾ ÓÐÐÓÛ Ò Ä ÔÐ ´ µº Ì ÍÒ Ö Ø × ××ÙÑÔØ ÓÒ׸ ´ « ÐÐÓÛ Ð ÕÙ ×Ø ÓÒ × ¾· ½· « ´µ ÒÛ Ø « ´Ñ ½µ · ¾µ´ ¾ ÖØ ÒÓÑ ¹ ×µ · « ÔÖÓÓ × Ú ÖÝ × Ñ Ð Ö Û Ø Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÔÖÓÓ Ó Ë Ø ÓÒ ¾º Ø ´ µ¸ Ò Ø Ø ÖÙ Ð Ø× Ö Ö Ø Ø ÓÒ Ò × ÓÒ × ÓÛ Ø ÓÖ Ø × ÓØ Ð Ö Ö Ø Ò ½ ´ Ù ØÓ ´½¾µµº ¾Ö Ä ØØ Ò ¾º º¿ Ì Û « ½ ÓÖ ÐÐ « ´Ü Ľ ­ ½º ÐÐÓÛ× ÐÐ Ø ÓÆ ÒØ× ØÓ ÙÒ ÕÙ ÐÝ ½ « ØÛÓ Ò Ø ÖÑ Ò º Ä Ù ÖÖ ÈÓÐÝÒÓÑ Ð× ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ä Ø ÙÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ø « Ò ´½ µ ´µ ÜÑ µ ÒØ ÖÚ Ð ¼ Ù ÖÖ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× Ö ÓÖØ Ó ÓÒ Ð Û Ø È Ü ½ « ´­ · Ñ« ½ · ½µ Ñ ½µÑ º ÆÓØ Ø Ø ÓÖ Ø Ü­ Ö ×Ô Ø ØÓ Ø Ü Ü ÔÙÖÔÓ× Ó Û Ðй ¾ ¬Ò Ø « ܽ Ä Ù ÖÖ ÜÑ Ò ×׸ Û ÑÙ×Ø ´½ µ Ú Ì ×Û Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ò ÓØ Ò ÖÓÑ Ø Â Ó Û Ø ÙÒ Ø ÓÒ ´½¼µ Ó Ø ¾ ÔÖ Ú ÓÙ× ×Ù × Ø ÓÒ Ý ×Ù ×Ø ØÙØ Ò ´ ½ · ¾ · « ´Ñ ½µ·¾µ ½ ´Ü½ ÜÑ µ ÓÖ ´Ü½ ÜÑ µ Ò Ø ÒØ Ò Ø ÐÑØ × ¾ ½º Ì × Ñ Ð Ñ Ø Ò ÔÖÓ ×× ÔÔÐ ØÓ Ø Â Ó Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× Ý Ð × Ø Ä Ù ÖÖ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð׺ ÍÒ Ö Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ Ñ ÒØ ÓÒ ÓÚ ¸ Ø Â Ó « Ö ÒØ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ ÓÑ × ÒØ Ä Ù ÖÖ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× Ö · ´­ · ½µ¯ Ò ÙÒ Ø ÓÒ× Ó Ø × ÓÔ Ö ØÓÖ Û Ø ½ Æ£ ´½ µ ÒÚ ÐÙ º ¾º º Ì Ð ÓÖ Ø Ñ Ù× ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ä Ù ÖÖ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× Ô Ò × ÓÒ Ø Ò Ö ÐÞ Ä« ­ ´Ü ÆÓØ Ø ¾º º ØØ Ú Ò ÜÔÐ Ø ÜÔ Ò× ÓÒ Ò Â ÒÓÑ Ð Ó Æ ÒØ× ´­ · Ñ« ½ · ½µ ÜÑ µ ½ Ä Ù ÖÖ ÈÓÐÝÒÓÑ Ð× « ´Ü½ ÜÑ µ ´ ½µ× « ´Á µ Ñ ÓÆ ÒØ Ó Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð ¡ « ´Ü½ ÜÑ µ « ´ÁÑ µ ´­ · Ñ« ½ · ½µ Ò Ä« ­ ´Ü½ × ×¸ Û × ´ ½µ º ÜÑ µ À ÖÑ Ø ÈÓÐÝÒÓÑ Ð× Ì ÑÙÐØ Ú Ö Ø À ÖÑ Ø Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× Ö ÓÖØ Ó ÓÒ Ð Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø ÙÒ Ø ÓÒ « ´Ü À½ ¾ Ñ ÜÑ µ Ñ´Ñ ½µ « Ñ ¾ ¾ ÈÑ ½ ܾ ¢ ½ ´ ´½ · « µµÑ « ´½ · Ñ µ Ñ « ¾ Ü Ü À ÖÑ Ø Û ¢ ¾ « Ø ´½ µ ܽ ÜÑ ´½ µ ÓÒ Ê Ñ º Ô Ô Ì ×Û Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ò ÓØ Ò Ý Ø Ò ´­ · ­ ܽ ­ · ­ ܾ ­ · Ô­ ÜÑ µ Ò ´½ µ¸ Ò Ø Ò Ð ØØ Ò ­ Ó ØÓ Ò¬Ò ØÝ ÒÓØ Ø Ø Ø ÓÒÐÝ Ö Ñ Ò Ò Ô Ö Ñ Ø Ö × «º ÍÒ Ö Ø × Ð Ñ Ø Ò ÔÖÓ ×׸ Ø « Ö ÒØ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ ÓÑ × Æ££ Ì ¾ Æ ££ Ü ¾ À ÖÑ Ø Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× Ö · Ë Ñ Ð ÖÐݸ Ô Ô Ð Ñ ­ ¾ Ä« ­ ´­ · ­ ܽ ­ · ­ ܾ ­½ Ð ÓÖ Ø Ñ Ù× Í× Ò Ø Ö ÙÖÖ Ò Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò À ÖÑ Ø ÓÖ Ø Ó Æ ÒØ× Ó Ø Ò « ½ × ¼ ´ µ´ µ ´µ ­ · Ô ­ ÜÑ µ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø À « ´Ü½ ´ ½µ ÒÚ ÐÙ À « ´Ü½ ÜÑ µ « Ö ÒØ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ ´½ µ¸ Û Ó Ø Ò Ø Ô ÓÐÝÒÓÑ Ðº Ä Ø « « ´Ü½ « ´ µ´ µ º ´¾¼µ À ÖÑ Ø ÈÓÐÝÒÓÑ Ð× ÜÑ µ ´µ Ü Ü Ü « Ò ÙÒ Ø ÓÒ× Ó Ø × ÓÔ Ö ØÓÖ Û Ø Ê Ñ Ö ¾º¾½º ¾º º ½ ¾ · ½ ´ ´ÁÑ µ ÓÐÐÓÛ Ò ÜÑ µ ½ «´ µµ ´ µ´ µ ½ ´µ Ö « Û ´½ µ ´µ ´ µ´ µ ´¾½µ ÁÒ Ø ÓÚ ¸ Ø ÓÒ ÐÐ ÐØ ÖÒ Ø Ú Ðݸ Û ÒÓ Ø ÒØ ×Ö Ò Ê Ñ Ö ¾º¾½ «´ µ Û À «´ « ´ÁÑ µ « ´ÁÑ µ ´ ½µ µ Ö ´Ö «Ñ « ´ÁÑ µº Ñ ×× Ð Ú Ð٠׸ Ò Û Ó Ó× « Ó Æ ÒØ× Ö ØÐÝ Ø ÖÓÙ Ø Ð Ñ Ø Ò ÔÖÓ ×× ·× ¾ × ´ ½µ µ Ö ·× ¾ ´Ö «Ñ µ ´¾¾µ ½ ´Ö · « ´Ñ · « ½µµ ½ ´Ö · « ´Ñ · « ½µµ Ï Ù× Ø ÓÚ ÓÖÑÙÐ ØÓ Ð ÙÐ Ø × Ò Ð Ó Æ Òظ « ¸ ÓÖ Ö ×ÓÒ× Ó ×Ñ ÐÐ Ö ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ ´ Ò ÓÑÔÙØ Ò ÒØ Ö Ð× Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø À ÖÑ Ø Û Ø ÙÒ Ø ÓÒ × Ë Ø ÓÒ º¿µº ÆÓØ Ø Ø × ´ÑÓ ¾µ¸ Ø Ò Ø ÓÚ × ¼º ÓÖ ¾º ÀÝÔ Ö ÓÑ ØÖ Ì ÝÔ Ö ÓÑ ØÖ ÑÙÐØ Ú Ö Ø º ÓÖ Ø ÓÓ º ¬Ò Ø ÓÒ ¾º¾¾º Ö ×Ô Ø Ú ÐÝ Ô Õ« ´ ½ ÙÒ Ø ÓÒ× Ö Ô Ö Ô× Ø ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ú Ö× ÓÒ׸ Ï Õ ½ Ô ÙÒ Ø ÓÒ× ½ × ×Ø ØÓ Ò Ö Ð Þ ÖÓÑ ÙÒ Ú Ö Ø ØÓ ÓÓ Ö Ö Ò × ÓÖÖ ×Ø Ö³× ÙÒÔÙ Ð × ¬Ò Ø ÝÔ Ö ÓÑ ØÖ ÙÒ Ø ÓÒ Ô Ò Ó Ú Ö Ð × ´Ü½ ÜÑ µ Ý Õ Ü½ ½ ÜÑ µ ¼ ´ ½µ ´ ½µ « Õ Ó Ô Ö Ñ Ø Ö× ´ Ôµ ´ Õµ « ´Ü½ Ô¸ ½ ÜÑ µ ÆÓØ Ø Ø Ø × × ÓÖÑ Ð ¬Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÒ Ø Ú Ö Ð × Ò ÖÒ Ò ÓÖ Ö ÓÖ Ø ÓÚ × Ö × ØÓ Û ÐÐ ¬Ò ÓÖ Ú ÒÓÒ¹ØÖ Ú Ð ÓÒÚ Ö Ò Ö Ù× º Ì × ¬Ò Ø ÓÒ Ó ÝÔ Ö ÓÑ ØÖ ÙÒ Ø ÓÒ ××ÙÑ × Ò Ö ÙÑ ÒØ ´Ü½ ÜÑ µ ¾ ¬Ò Ø ÓÒ ØÓ ÝÔ Ö ÓÑ ØÖ ÙÒ Ø ÓÒ× Ó Ö ÙÑ ÒØ× ÊÑ × Ñ Ð ÖÐÝ ÓÒ Ò ÜØ Ò Ø Ò ´Ü½ Ø ÓÒ Ð ÜÑ Ý½ ÝÑ µ ¾ ÊÑ ¢ ÊÑ ¢ Ý Ò× ÖØ Ò Ò « ´Ý½ « ´½ Ѻ ÝÑ µ ½µ ÓÖ ÜØÖ Ú ØÓÖ Ò Ê ÀÝÔ Ö ÓÑ ØÖ ÙÒ Ø ÓÒ× ÔÖÓÚ Ò×Û Ö× ØÓ Ñ ÒÝ ×Ø Ø ×Ø × Ò ×Ø Ø ×Ø ×¹Ö Ð Ø ÕÙ ×Ø ÓÒ× ÐÓÛ Ö ØÛÓ Ü ÑÔР׺ Ò× ØÝ Ó Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø Ò Ö × Ó Ö ÓÑ ½º ÃÖ × Ò Ò Ò ¾¾ Ú ÔÖÓÚ Ò½ ½Ø ØØ ÖÓÓØ Ó Ö Ð ´« ¾µ Ï × ÖØ Ñ ØÖ Ü Û Ø Ñ Ú Ö Ð × Ò ×Ù Ø Ø Ô Ò Ñ ½ × Ò ÒØ Ö × ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ ¾ ´Üµ ÜÔÑ ÜÑ ¾ ¾ · Ô Ñ ¾ ¾ ¾ÁÑ ½ ܵ ¼´ ÁÒ Ò Ö Ð¸ ÝÔ Ö ÓÑ ØÖ × Ñ Ý ÒÓØ ¬Ò Ú ÖÝÛ Ö ÓÒ ÊÑ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ÓÖ Ñ ½¸ ½ ¼ ´ ܵ × ÓÒÚ Ö Ò Ö Ù× Ó ½ º ÇÒ ÒÓØ Ð Ü ÔØ ÓÒ × Ñ Ý Ø ÔÓÐÝÒÓÑ Ð ÝÔ Ö ÓÑ ØÖ ×¸ º º Ø Ó× ÓÖ Û ×ÓÑ × Ò Ø Ú ÒØ Ö¸ Û ÓÖ × Ø × Ö × ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø Ø Ö ¬Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø ÖÑ׺ ½ ÆÓØ Ø Ø Ø « ÛØ « Ä ÁÒ Ø Ó ÒØ ¾Ò ­ Û ÜØ Ò Ø × ØÓ ÒÝ Ò× ØÝ Ó Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø ¾º Ì Ò Ò× ØÝ Ó Ø « ×Ö ÓÚ ÓÚ Ò Ð×Ó ¢½ £ ¾´ × ÓÖÓÐÐ ÖÝ Ó ÓÙÒ Ò ÅÙ Ö Ì × Ö ×ÙÐØ Ò Ö Ð Þ × ØÓ ÒÝ « ¢ ½½ ­· ¿ ËÓ ØÛ Ö ÑÓ Ò ­´ ¾ ½½ ½ ÓÖ Ñ ÔÖÓÚ ¾½ º × ÒÓØ Ý Ò ·½ « · × ´¾¿µ ½ ´Ò · Ñ · ½µ ¾ Ò ¾ ÑÚ ½ ÜÁÑ ¾ ÓÒ×Ø ÒØ Ò Ö Ø× ¡ ¸Ò Ø µ ØÓ ¢½ £ Ñ « ´Ñ ½µ · ½ Ü Ñ´­ ·´Ñ ½µ «·½µ ¢ £ ¾ Ñ ­ · « ´Ñ ½µ · ¾ ¾ ´Ñ ½µ ¾ È Ð½ Ü Ì ÑÒ ×ØÖÓÒ Ö Ø ¾ ¸Ô ÚÒ Ý Ñ · ½ ¾Á Ñ ½ ܵ « « ´ Ô ¼ Ñ · ½µ £ Ü ¢½ Ñ ¾ ´Ò · Ñ · ½µ ¾ Ñ × Ø ÓÖ Ø × Ð Ö ×Ø ÒÚ ÐÙ ´Ð½ µ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ï × ÖØ Ö Ð Ñ ØÖ Ü Û Ø Ò Ö × Ó Ö ÓÑ ´« ¾¸ ­ Ò Ñ ½ µ Ò ÜÔÖ ×× × ¾ È Ð½ Ü ¿º½ Ñ ØÖ Ü Ò ÒÝ ÒØ Ö ­ Ôº Ï Ó Ø Ò Ø ÒÚ ÐÙ × ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ ÜÔÑ ÜÑ ¾ ¾ ´Üµ Ì ÒÚ ÐÙ Ôº « ¢ ´Ñ ½µ · ¾ ½ ÜÁÑ ¾ ¡ Ð ÓÖ ÅÇÈË Ï Ú Ò Ø ÐÐÝ Ó× Ò × ÑÓ Ð ÓÖ ÅÇÈË Ø ËÝÑÑ ØÖ ÙÒ Ø ÓÒ× ´Ë µ Ô º ÇÙÖ Ð Ö ÖÝ × ÓÑÔ Ø Ð Û Ø Ë ¸ Ò ÓÙÖ ÔÖÓ ÙÖ × Ñ¾Ô¸ Ý ÂÓ Ò ËØ Ñ Ö Ô¾Ñ¸ Ò Ñ¾Ñ Ö × Ò ØÓ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ø Ë ÔÖÓ ÙÖ × ØÓÑ Ò ØÓÔ ´ ÓÖ ÓÑÔ Ö ×ÓÒ¸ × Ë Ø ÓÒ µº Ì ÓÙ Ò Ø Ñ ÓÙÖ Ú × ÓÒ Ó ÅÇÈË × Ò ¸Û Ö Ö Ø ÙÐ ØÓ ÂÓ Ò ËØ Ñ Ö ÓÖ × ÖÓÙÒ ¹ Ö Ò ÛÓÖ º ¿º¾ ËÝ×Ø Ñ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ× Ò Ò×Ø ÐÐ Ø ÓÒ Ù ÇÙÖ Ð Ö ÖÝ Û × Ò Ø ÐÐÝ Ú ÐÓÔ ÓÖ Å ÔÐ ¸ Ò Ð Ø Ö Ú ÐÓÔ ÓÖ Å ÔÐ × Ð×Ó ÓÑÔ Ø Ð Û Ø Å ÔÐ º Ï Ú Ú ÐÓÔ ÅÇÈË ÓÒ Ú Ö ÓÙ× ÍÒ Ü Ñ Ò× Ò Ø × Ñ Ú Ö× ÓÒ Ó Ø Ð Ö ÖÝ × ÓÑÔ Ø Ð Û Ø ÓØ Û ÔÖÓÚ Ò Ò×Ø ÐÐ Ø ÓÒ Ù ¸ × ÓÒ ÓÛÒÐÓ Ò Ø ØØÔ »»ÛÛÛºÑ Ø º Ö Ð Ýº Ù» ÙÑ ØÖ Ù»ÅÇÈËºÞ Ô º ÓÖ ÍÒ Ü Ù× Ö× Ò ÝÓÙÖ ÓÑ Ö ØÓÖÝ Ò Ñ ÅÇÈ˸ Ò ÔÐ ÍÒÞ Ô Ø ¬Ð Ù× Ò Ø ÓÑÑ Ò ÓÖ Å ÔÐ ºÌ Ú Ö× ÓÒ Ò ÓÒ Ï Ò ÓÛ× È Ñ ¹ ÓÔ Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ׺ ÐÓÛ ÅÇÈËºÞ Ô ¬Ð ÖÓÑ ÍÊÄ Ö ØÓÖÝ ´ º º » ÓÑ »Ù×Ö»Ú ×» Ó ×Ñ Ø » µ Ö Ø Ø ¬Ð ÅÇÈËºÞ Ô ÒØÓ Ø Ò Û ÅÇÈË Ö ØÓÖݺ ÙÒÞ Ô ÅÇÈËºÞ Ô Ë Ô Ò ÓÙÒ Ø Ø ÍÊÄ ØØÔ »»ÛÛÛºÑ Ø ºÐ× ºÙÑ º Ù» Ö×»Ñ ÔÐ º ØÑÐ Ë º ½ Ì Ì × × ÓÙÐ Ö Ø ¬Ð × Ò ÝÓÙÖ ÅÇÈË Ö ØÓÖÝ Ñ ÔÐ ºÐ ¸ Ñ ÔÐ ºÖ Ô¸ Ñ ÔÐ º ¸ Ñ ÔÐ º Ò ¸ Ò ÅÇÈ× Ö Ú ºÑÛ׺ Ì Ð ×Ø ¬Ð ÓÒØ Ò× Ò Ö Ú Ó ÐÐ Ø ÔÖÓ ÙÖ × Û ÛÖÓØ ÓÖ ÅÇÈ˺ Ê ØÙÖÒ ØÓ ÝÓÙÖ ÓÑ Ö ØÓÖÝ ´ º º » ÓÑ »Ù×Ö»Ú ×» Ó ×Ñ Ø » µ¸ Ò ÖØ ºÑ ÔÐ Ò Ø ¬Ð ÛÖ Ø Ò ÒÛÐ Ò Ñ Ð ÒÑ » ÓÑ »Ù×Ö»Ú ×» Ó ×Ñ Ø »ÅÇÈË Ð ÒÑ ÒÛÐ Ò Ñ Ò Ø Ò × Ú Ø ºÑ ÔÐ Ò Ø ¬Ð º ÐÐ Ø Ø × Ð Ø × ØÓ ÐÐ Ø Ð Ö ÖÝ ´ Ò Å ÔÐ µ Ù× Ò Ø ÓÖ Ð Ö Ö ×¸ º º ×Ø Ò Ö Å ÔÐ ÓÑÑ Ò Û Ø ´ÅÇÈ˵ Ø Ñ ÝÓÙ Ò ØÓ Ù× Ø Ð Ö Öݺ ÓÖ Ï Ò ÓÛ× Ù× Ö× Ö Ø Ö ØÓÖÝ ÐÐ ÒÅÇÈË Ò ÔÐ Ø ÓÛÒÐÓ ¬Ð ÅÇÈËºÞ Ô Ø Ö º ÍÒÞ Ô Ø ¬Ð ´ÝÓÙ Û ÐÐ Ò Ï ÒÞ Ô ÓÖ ×ÓÑ ÐØ ÖÒ Ø ×Ó ØÛ Ö µ Ò ÔÐ Ø Ö ×ÙÐØ Ò ¬Ð × ´Ñ ÔÐ ºÐ ¸ Ñ ÔÐ ºÖ Ô¸ Ñ ÔÐ º ¸ Ñ ÔÐ º Ò ¸ Ò ÅÇȹ × Ö Ú ºÑÛ×µ Ò Ø Ò Û Ö ØÓÖÝ ÒÅÇÈ˺ Ì ¬Ð ÅÇÈ× Ö Ú ºÑÛ× ÓÒØ Ò× Ò Ö Ú Ó ÐÐ Ø ÔÖÓ ÙÖ × Û ÛÖÓØ ÓÖ ÅÇÈ˺ ÒÅ ½º ÁÒ Ø ÔÐ Ò Ò ÓÐ Ö¸ Ö Ø ºÑ ÔÐ Ò Ø ¬Ð º ÁÒ Ø ÝÓÙ × ÓÙÐ ÛÖ Ø ÒÒÅÇÈË ÒÛÐ Ò Ñ Ð ÒÑ Ð ÒÑ ÒØ Ò× Ú Ø ÒÛÐ Ò Ñ ¬Ð º ÓÙ Û ÐÐ Ò ØÓ ÐÐ ´ Ò Å ÔÐ µ Ø ×Ø Ò Ö ÓÑÑ Ò Ð Ö ÖÝ Ø Ñ ÝÓÙ Ò ØÓ Ù× Ø¸ Ù× Ò Ø Û Ø ´ÅÇÈ˵ ¾º ÓÖ ×ÓÑ ÙÒ ÒÓÛÒ Ö ×ÓÒ׸ Ø Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ò Ú Ö ÒØ ½ Ó ÒÓØ ÐÛ Ý× ÛÓÖ ÓÒ Ï Ò ÓÛ× È Ñ Ò º ÁÒ Ø Ø × ¸ ÝÓÙ Û ÐÐ Ú ØÓ ØÝÔ Ò Ø Ô Ø Û Ý ÓÖ Ø Ð Ö Öݸ Ø Ñ ÝÓÙ Û ÐÐ Ò ØÓ Ù× Øº ÍÔÓÒ ÓÔ Ò Ò Å ÔÐ Û Ò ÓÛ¸ ÝÓÙ Û ÐÐ Ú ØÓ ØÝÔ Ò ÒÛÐ Ò Ñ Ð ÒÑ ÒÒÅÇÈË Ð ÒÑ ÒÛÐ Ò Ñ Û Ø ´ÅÇÈ˵ Ø Ñ ÝÓÙ Ò ÓÖ Å Ù× Ö× Ø Ø Ð Ö Öݺ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ö × Ñ Ð Ö ØÓ Ø ½ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ÓÖ Ï Ò ÓÛ׺ Ê Ö Ð ×× Ó Ø ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ×Ø Ñ¸ Û ×Ù Ù× Ò Ø Ð Ö Öݺ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ÝÓÙ ØÝÔ Ò ×Ø ÝÓÙ Ô Ö ÓÖÑ ´¸¿ Ø ¾ ÓÖ ÝÓÙ ×Ø ÖØ ¼ ȼ µ Ò×Û Ö × ÓÙÐ Ñ¿ · ¿º¿ ¿Ñ¾ ½ ½·¾ ÊÓÙØ Ò × Ò Ñ ¸ ×ÝÒØ Ü¸ Ò × Ö ÔØ ÓÒ ÏÚ Ö Ð ×Ø Ó Ø ¿¼ ÖÓÙØ Ò ×¸ Ò Ö × Ö ÔØ ÓÒ Ó Û ÜØ Ò× Ú Ñ Ø Ñ Ø Ð ÜÔÐ Ò Ø ÓÒ Û Ö Ö ØÓ Ë Ø ÓÒ ¾º ÆÓØ Ø × Ø ÙÔ ØÓ Ó Ð ÙÐ Ø ÓÒ× ÓØ ×ÝÑ ÓÐ ÐÐÝ Ò ÒÙÑ Ö ÐÐݺ Ï Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÒÓØ Ø ÓÒ× ½º º º º º º ½¼º ½½º ½¾º ÓÖ Ø Ô ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ô ÖØ Ø ÓÒ ×ÙÑ× ÒÙÑ ÖÓ Ú Ö Ð ×¸ Ô Ö Ñ Ø Ö¸ ÐÓ Ø ÓÒ Ó ×ÕÙ Ö Ò Ô ÖØ Ø ÓÒ¸ Õ ÓÖ ØÛÓ Ð ×Ø× Ó Ö Ð Ô Ö Ñ Ø Ö׸ ÓÒ Ó Ð Ò Ø Ð ÓÖ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ð Ñ Ø¸ ­ ½ ¾ ÓÖ Ø ÓÒ Ð Ä Ù ÖÖ ÓÖ Â Ó Ü ÓÖ Ø Ö ÒÙÑ Ö ÓÖ Ð ×Ø Ó Ú Ö Ö ÓÖ Ö Ð Ô Ö Ñ Ø Ö¸ Æ ÓÖ Ø ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ¸ ÜÔ ÓÖ Ò ÜÔÖ ×× ÓÒº Ô ÒØ ÓØ ÖÓ Ð Ò Ø Õ¸ Ô Ö Ñ Ø Ö׸ Р׸ º × ÓÖ Ø Ò Ñ ÓÖ Ø « ÓÖ Ø Â ¿º ÓÖ Ô ÖØ Ø ÓÒ׸ ¾º Ø Ø Ý Ó ÓÖ ÑÓÖ Ø ÑÓ×Ø Ó Ø Ñ Ö ËÓÑ Ô Ö Ñ Ø Ö× Ö ÓÔØ ÓÒ Ðº Ì Ö Ó Ø ÖÓÙØ Ò ×¸ Ò Ñ Ðݸ ѾԸ ԾѸ Ò Ñ¾Ñ¸ Ö ÐØ ØÓÑ Ò ØÓÔ ÖÓÑ Ø Ë Ô ØÓ Ø ÓÒÚ Ö× ÓÒ ØÛ Ò Ô ÓÛ Ö ×ÙÑ × ×º ÓÖ ÓÑÔ Ö ×ÓÒ ØÛ Ò ÓÙÖ ÖÓÙØ Ò × Ò × Ë Ø ÓÒ º ËÓÑ Ó Ø ÖÓÙØ Ò × Ö Ù× × Ù Ð Ò ÐÓ × ÓÖ ÓØ Ö× Ø Ô Ò Ò ×¸ × ÙÖ ¾º ½ ÖÒ Ø Ú × ØÓ Ø ÖÓÙØ Ò × Ø ÑÓÒÓÑ Ð Ò Ø Ø ÖË ÓÙÒØ ÖÔ ÖØ׸ ÓÖ ØÖ × Ö ÔØ ÓÒ Ó ÈÖÓ ÙÖ ÖÑ´ µ ÓÒ Ù Ø ´ µ ÜÔÀ´« ÜÔ Òµ ½ ×´« ÜÔ ÜÔ ­ Òµ ÜÔÄ ×´« ÜÔ ­ Òµ ÒÓÑ Ð´« ÝÔ Ö ÓÑ´« Ö µ Ü ¼ Æ ¼µ ÖÑ Ø ÖÑ Ø ´« ÖÑ Ø ¾ ÖÑ Ø ¾´« ××Ù Ô Ö´ ´« ¾ ¾ Ü ¼Æ ¼µ µ Ü ¼ Æ ¼µ ××Ù Ô Ö ´« ÜÔ Ò ¼ Æ ¼ µ ÒØ ØÝ´« Ó ´« ½ ÒØ ØÝ Õ Ø´« Ô × Ü ¼ Æ ¼ е Ø µ ÒÓÑ Ð ÝÔ Ö ÓÑ ¾ ѵ Ü ¼ Æ ¼µ Ü ¼ Æ ¼µ Ù ÖÖ ´« Ð Ð Ð ÓÓ Ð´ µ Ð ÓÓ ´« µ Ð Ù ÖÖ × Òµ ¾ ÜÔÄ Ó ½ ÜÔÄ´« ÜÔÄ Òµ ¾ × ÜÔ ÜÔ ÜÔ Òµ ÜÔ ״« ÜÔÂ × Ø ÖÑ¹Ð Ò Ø Ó Ô ÖØ Ø ÓÒ Ø ×ÕÙ Ö Ø ÓÒ Ù Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ Ò Ø ÖÑ× Ó ÑÓÒÓÑ Ð× Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø ¾ «¹À ÖÑ Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ò Ú Ö Ð × Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ Ò Ø ÖÑ× Ó Â Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø ¾ «¹À ÖÑ Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ò Ú Ö Ð × Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ Ò Ø ÖÑ× Ó ÑÓÒÓÑ Ð× Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø ¾ « ½ ¾ ¹Â Ó ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ò Ú Ö Ð × Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ Ò Ø ÖÑ× Ó Â ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø ¾ « ½ ¾ ¹Â Ó ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ò Ú Ö Ð × Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ Ò Ø ÖÑ× Ó ÑÓÒÓÑ Ð× Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø ¾ « ­ ¹Ä Ù ÖÖ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ò Ú Ö Ð × Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ Ò Ø ÖÑ× Ó Â ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø ¾ « ­ ¹Ä Ù ÖÖ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ Ò Ú Ö Ð × Ø Ò Ö ÐÞ ÒÓÑ Ð Ó Æ ÒØ Ø Ò Ö ÐÞ ÝÔ Ö ÓÑ ØÖ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ Ô Ö Ñ Ø Ö Ð ×Ø× Ô Õ ¸ Ú ÐÙ Ø Ø Ø Ô Ó ÒØ Ü ¾ ÊÒ ´ÓÖ ÛÖ ØØ Ò ×ÝÑ ÓÐ ÐÐÝ ÓÖ Ò Ú Ö Ð ×µ¸ ÓÖ ´ÓÔØ ÓÒ Ðµ × × Ö × ÙØ Ø Ö Ø ÖÑ× Ø Ø ×ÙÑ ÙÔ ØÓ Ð Ø Ò Ö ÐÞ × Ø ØÓÖ Ð ´ÓÖ Ò Ö Ð Þ ÈÓ ÑÑ Ö ×ÝÑ Óе Ø ÑÙÐØ Ú Ö Ø À ÖÑ Ø Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð ÛÖ ØØ Ò Ò Â ÔÓÐÝÒÓÑ Ð × × ÐØ ÖÒ Ø Ú Û Ý Ó ÓÑÔÙØ Ò Ø ÑÙÐØ Ú Ö Ø À ÖÑ Ø Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð ÛÖ ØØ Ò Ò Â ÔÓÐÝÒÓÑ Ð × × × × ×Ù Ô ÖØ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÓÐÝÒÓÑ Ð × Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÑÓÒÓÑ Ð× ÓÒÚ ÖØ× Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð ÜÔÖ ×× ÓÒ ÒÚÓÐÚ Ò Â Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× ÒØÓ Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Â ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× Ø ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ú ÐÙ Ø ØÜ ½¸ ½Ñ Ø ÑÙÐØ Ú Ö Ø Â Ó Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð × Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Â ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× Ø ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ä Ù ÖÖ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð × Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Â ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× Ø Ð ¹Ð Ò Ø Ó Ô ÖØ Ø ÓÒ Ø Ø ×ÕÙ Ö ´ µ Ø ÐÓÛ Ö Ó Ó Ó Ô ÖØ Ø ÓÒ ÜÔÀ ÜÔ´« ÜÔÀ × × Ö ÔØ ÓÒ ËÝÒØ Ü ÖÑ ÓÒ Ù Ø ÜÔÀ ¾¼ ËÝÒØ Ü Ñ¾ ´« ÜÔ Òµ Ñ¾Ñ Ñ¾Ñ´ ÜÔ Òµ Ñ¾Ô Ñ¾Ô´ ÜÔµ Ô¾Ñ Ô¾Ñ´ ÜÔ Òµ ÔÖ ÖÓ ×Ø ×Ù Ô Ö Ù ÓÓ Ô Ö´ µ Ö Ó´« µ × Ø´Ö µ ×Ù Ô Ö´ µ Ù ÓÓ ´« µ ÙÖ ¾ par arm ÔÒ conjugate × Ö ÔØ ÓÒ ÓÒÚ ÖØ× Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ ÒÚÓÐÚ Ò ÑÓÒÓÑ Ð× Ò Â ÔÓÐÝÒÓÑ Ð × × ÓÒÚ ÖØ× Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ ÒÚÓÐÚ Ò ÑÓÒÓÑ Ð× ØÓ Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÑÓÒÓÑ Ð× ÓÒÚ ÖØ× Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ ÒÚÓÐÚ Ò ÑÓÒÓÑ Ð× ØÓ Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ô ÓÛ Ö ×ÙÑ ÙÒ Ø ÓÒ× ÓÒÚ ÖØ× Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ ÒÚÓÐÚ Ò Ô ÓÛ Ö ×ÙÑ ÙÒ Ø ÓÒ× ØÓ Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÑÓÒÓÑ Ð× ÔÖÓ Ù × Ò Ð ×Ø× ÐÐ Ô ÖØ Ø ÓÒ× Ó Ú Ò ÒØ Ö Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ô ÖØ Ø ÓÒ Ø×Ø ØÓÖ Ð ´ÈÓ ÑÑ Ö ×ÝÑ Óе ÔÖÓ Ù × Ò Ð ×Ø× ÐÐ ×Ù Ô ÖØ Ø ÓÒ× Ó Ú Ò Ô ÖØ Ø ÓÒ Ø ÙÔÔ Ö Ó Ó Ó Ô ÖØ Ø ÓÒ Ñ¾ ÈÖÓ ÙÖ Ò ÖÔ ÓÖ Ø sfact leg ÔÖÓ rho ÙÖ × Ó ÅÇÈ˺ issubpar m2m m2p gsfact p2m subpar jack { uhook lhook m2jack jackidentity evaljack jack2jack gbinomial { laguerre jacobi hermite/hermite2 exp(H,L,J)jacks ghypergeom exp(H,L,J) ÓÑÔÙØ Ò Ä Ø È ´Ü½ ÜÑ µ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ Ø ÜÔ Ø Î ÐÙ × » Ú ÐÙ Ø Ò ÁÒØ Ö Ð× ×ÝÑÑ ØÖ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð Ò Ñ Ú Ö Ô ÖØ Ø ÓÒ º ÌÓ ÓÑÔÙØ Ø ÜÔ Ø ¾½ ¿º Р׸ Û Ø Ú ÐÙ Ó È ×Ø ÓÖ Ö Ø ÖÑ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ ÓÒ Ó Ø « ´½¼µ¸  ×ØÖ ÙØ ÓÒ× È ´Ü½ Ò Ý ÔÔÐÝ Ò Ø ÜÑ µ Ð Ò Ö ØÝ Ó ¢ « ´½ µ¸ ÓÖ Ä ÜÔ Ø Ø ÓÒ¸ Û Ó Ø Ò £ È ´Ü½ « ´½ µ¸ Û ÛÖ Ø À « ÜÑ µ « ´Ü½ ÜÑ µ « ¢« ´Ü½ £ ÜÑ µ ÁÒ Ø ÙÒ Ú Ö Ø ×Ø Â ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× Ö × ÑÔÐÝ ÑÓÒÓÑ Ð׸ Ò Û ÚØ ÓÐÐÓÛ Ò ´Û Ðй ÒÓÛÒµ ÑÓÑ ÒØ× ÓÖ Ø À ÖÑ Ø ¸ Ä Ù ÖÖ ¸ Ò Â Ó Û Ø ÙÒ Ø ÓÒ× Ô½ ½ ´­ · ½µ ´¾ · · µ ´ · ½µ ´ · ½µ ÁÒ Ø Ä ¼ ½µÑ ¼½Ñ ¾ ¼ ½µ ¼½ ÓÚ ¸ ¼º × Ñ Ð Ö ØÖ Ó Ù ÖÖ Ò Â Ó Ê Ü Ü¾ ¾ Ü ´¾ Ü Ü­ Ü Ü ´­ · ½µ ´½ ܵ ´ · ½µ ´ · · ¾µ ´ · ½µ ´ · · · ¾µ ÜÜ Ü ÓÖÑÙÐ × × Ò × ×¸ Ø ÙÒ Ú Ö Ø ½µ ×Ø Ð × ÓÖÑÙÐ × ´ ½µ Ñ ½ · ½µ « « ´Ü½ Ä ÜÑ µ ´­ · « ´Ü ÜÑ µ « ´Ü ½ ÜÑ µ ´ ½ · Ñ« ½ · ½µ ¾ ´ ½ · ¾ · « ´Ñ ½µ·¾µ ÊÒ « ´Ü ½ ÜÑ µ ´ ½µ « À ´¼µ Ò Â ÓÖ Ø ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ò Ö ÐÞ × ÐÝ ÜÑ µ ÓÖ ÓÓ Ö Ö Ò ÓÖ Ø ¬Ö×Ø ÓÖÑÙÐ ¸ × ÓÒ Û × Ó Ø Ò Ýà ÐÐ ½ º ÓÖ Ø À ÖÑ Ø ×¸ À Ä­ ´¼µ « ´Ü½ ½ ¾ « ´ÁÑ µ À « ´¼µ × º ÁÒ Ø Ä« ­ ´¼µ «´Á µ Ñ ÓÖÖ ×Ø Ö Ò ¾ ´¼µ « Ö¾ ´¾ µ ½¾ Ø ´¼µ ´¾ µ × ÓÒ ´¾ µ ÙØ ØÓ Ø ×Ø Ó ÓÙÖ ÒÓÛÐ ¸ ÒÓ × ÑÔÐ Ö ÐÓ× ¹ ÓÖÑ ÓÖÑÙÐ × ÒÓÛÒº Ï ÓÑÔÙØ ÜÑ µ¸ Ù× Ò Ø Ö Ø Ò× × Ø ¼Ø ÓÖ Ö Ó Æ ÒØ Ó Ø Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð À « ´Ü½ ÓÖÑÙÐ ´¾¾µº ÆÓØ Ø Ø ×ÙÑ× ØÓ Ò Ó ÒØ Ö¸ Ø ÓÚ × ØÖ Ú ÐÐÝ ¼º Ì ÔÖÓ ÙÖ × ÜÔÀ ׸ ÜÔÄ ×¸ Ò ÜÔÂ × ÓÑÔÙØ Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ ´ ÐÐÓÛ Ò ÒÓØ ÓÒÐÝ ÓÖ Ø ÓÒ¸ ÙØ Ð×Ó ÓÖ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ò Ô ÓÛ Ö×µ ÒÚÓÐÚ Ò Â Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× ´ ÐÐ Ú Ò Ø × Ñ Ô Ö Ñ Ø Ö « × Ø ×ØÖ Ù¹ Ø ÓÒµº Ì Ý ÓÒ× ×Ø Ó Ø ØÛÓ ×Ø Ô× × Ö Ò Ø ¬Ö×Ø Ô Ö Ö Ô Ó Ø × × Ø ÓÒ Ø ¬Ö×Ø ÓÒ × Ö Ù Ò Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ ØÓ Û Ø ×ÙÑ Ó Â Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× ´ Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ × Û Ø ×ÙÑ Ó Â ÔÓÐÝÒÓÑ Ð׸ Ø × ×Ø Ô × × ÔÔ µ¸ Ò Ø × ÓÒ ×Ø Ô × Ö ÔÐ Ò Â ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Û Ø Ø× ÜÔ Ø Ú ÐÙ ¸ Ù× Ò Ø ÓÖÑÙÐ × ´¾ µ¸ ´¾ µ¸ Ò ´¾ µº Ì ÔÖÓ ÙÖ × ÜÔÀ¸ ÜÔĸ Ò ÜÔ ÓÑÔÙØ Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ ÒÚÓÐÚ Ò ÑÓÒÓÑ Ð× ´ ÐÐÓÛ Ò ÓÖ Ø ÓÒ¸ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ¸ Ò Ô ÓÛ Ö×µ¸ Ò Ø Ö Ö ¾¾ Ø Ö ×Ø Ô× ÒÚÓÐÚ Ø ¬Ö×Ø × ØÓ ÛÖ Ø Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ Ò ÑÓÒÓÑ Ð × ×¸ Ø × ÓÒ ß ØÓ Ö ÛÖ Ø Ø Ö ×ÙÐØ Ò Â Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð × ×¸ Ò Ø Ø Ö × ØÓ Ö ÔÐ ØÂ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× Ý Ø Ö ÜÔ Ø Ø ÓÒ׸ Ù× Ò ´¾ µ¸ ´¾ µ¸ Ò ´¾ µº Ü ÑÔÐ º ËÙÔÔÓ× Û Û ÒØ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Þ ´« ܽ ܾ Ü¿ µ ÜÔ Ø Â « ½ ´Ü½ ܾ Ü¿ µ ¾ Ú ÐÙ Ó « ½½½ ´Ü½ ܾ Ü¿ µ ÓÚ Ö Ø ¾ «¹À ÖÑ Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒº Ö×Ø Û Ú ØÓ ÜÔÖ ×× Þ × Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÈÓÐÝÒÓÑ Ð׺ ÆÓØ Ø Ø Ø ÒÙÑ Ö Ó Ú Ö Ð ×¸ × Û ÐÐ × «¸ ÑÙ×Ø Ø × Ñ Ò Ø ØÛÓ Ø ÖÑ× Ó Þ º Ö×ظ Û ÜÔÖ ×× Ø ØÛÓ Ø ÖÑ× Ò ÑÓÒÓÑ Ð × × Â « ½ ´Ü½ ܾ Ü¿ µ ¾ ´Ü½ ܾ Ü¿ µ ½½½ Ñ ¾ ½ ´Ü½ ܾ Ü¿ µ · Ñ ½ ½ ½ ´Ü½ ܾ Ü¿ µ «¾ Ñ ½ ½ ½ ´Ü½ ܾ Ü¿ µ ´½ · «µ´¾ · «µ « ´¾ · «µ Ì Ö ÔÖÓ Ù Ø Ø Ù× ÓÑ × Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ×ÙÑ× Ó ÔÖÓ Ù Ø× Ó ØÛÓ ÑÓÒÓ¹ Ñ Ð׸ Û Ö Ò ØÙÖÒ ÓÒÚ ÖØ Ò Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ× Ó ÑÓÒÓÑ Ð׺ ÆÓØ Ø Ø Ö Û Ù× Ø ØØ ØØ Ö Ö Ø Ö ÚÖ Ð× Ñ ¾ ½ ´Ü½ ܾ Ü¿ µ Ñ ½ ½ ½ ´Ü½ ܾ Ü¿ µ Ñ ½ ½ ½ ´Ü½ ܾ Ü¿ µ¾ ÈÙØØ Ò Ø ÐÐ ØÓ Ø Ö¸ Ò ÑÓÒÓÑ Ð Ñ ¿ ¾ ½ ´Ü½ ܾ Ü¿ µ Ñ ¾ ¾ ¾ ´Ü½ ܾ Ü¿ µ × ×¸ «¾ Ñ ´Ü Ü Ü µ · ½¾¿ ¿¾½ ½·« ¿ «¾ · Ñ ¾ ¾ ¾ ´Ü½ ܾ Ü¿ µ ´½ · «µ´¾ · «µ Þ ´« ܽ ܾ Ü¿ µ ÐÐ Ø Ø × Ð Ø ÒÓÛ × ØÓ ÓÒÚ ÖØ ÖÓÑ ÑÓÒÓÑ Ð Ï Ó Ø ÒØ Ø Ö ÒÓÛ Ð ØÓ ¬Ò × Ø ¢ À Þ ´« ×× ½ ´¾ · ¿«µ´½ · ¾«µ¾ ½¾¼ «´½ · «µ Þ ´« ܽ ܾ Ü¿ µ Ï ÛÐ ÛÓÖ £ ܽ ܾ Ü¿ µ ØÓ Â « ¿¾½ ´Ü½ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð × ×º ܾ Ü¿ µ ´ ½µ´ ¿ ¿´½« µ´¾« · µ µ ·« ·« ÓÑÔÐ Ü ØÝ ÓÙÒ × Ò ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ × ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ Û Û ÐÐ Ò ÐÝÞ Ø ÒØÓ ÓÙÖ Ô ÖØ× Ô Ö ÓÖÑ Ò ½º Ð ÓÖ Ø Ñ× Ø Ø ÓÑÔÙØ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× ¾º Ð ÓÖ Ø Ñ× Ø Ø Ú ÐÙ Ø ÒØ Ö Ð× ¾¿ ÓØ Ñ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ׸ Û Û Ú ¿º ÓÒÚ Ö× ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ× º ÒÙÑ Ö Ð Ð ÓÖ Ø Ñ׺ ÇÙÖ ÓÑÔÐ Ü ØÝ ÓÙÒ × Ö ÙÔÔ Ö ÓÙÒ ×¸ ÙØ Û Ð Ú Ñ ÒÝ Ó Ø Ñ ØÓ ×ÝÑÔ¹ ØÓØ ÐÐÝ ÓÖÖ Øº Ì Ý ÛÓÖ Û ÐÐ ÓÖ Ø ÒÙÑ Ö Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó Ø Ô Ö Ñ Ø Ö× ÒÚÓÐÚ ´ º º «¸ Ѹ ­ ¸ ½ ¸ ¾ µ ×ÝÑ ÓÐ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× × ÓÒ× Ö ÐÝ ×ÐÓÛ ÖºÏ Ö ÒÓØ Û Ö Ó Ø Ü ×Ø Ò Ó Ó Ó ×ÝÑ ÓÐ Ô Ö ÓÖÑ Ò ÑÓ Ð ÓÖ Å ÔÐ ¸ Ò Ò Ø ÛÓÙÐ Æ ÙÐØ ØÓ ÔÖ Ø ÓÛ ÑÙ ×ÐÓÛ Ö ×ÝÑ ÓÐ Ú ÐÙ Ø ÓÒ × Ø Ò ÒÙ¹ Ñ Ö Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒº ÇÒ Ô Ö Ñ Ø Ö× Ö ÒØÖÓ Ù ´Ð Ѹ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ú Ö Ð ×¸ ÓÖ «¸ Ø Â Ô Ö Ñ Ø Öµ¸ Ø ÕÙ ÒØ Ø × ØÓ ÓÑÔÙØ ÓÑ Ö Ø ÓÒ Ð ÙÒ Ø ÓÒ× Ó Ø × Ô Ö Ñ Ø Ö׸ Ó Ö × Ø Ø Ò Ó ÙÔ ØÓ Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ × Þ º ËØÓÖ ØÒ ¹ ÓÑ × Ò ××Ù ¸ Ò ÓÒ ÛÓÙÐ ÜÔ Ø Ø Ø Ø ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ × ÓÖ ×ÝÑ ÓÐ Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÛÓÙÐ ÓÖ Ö× Ó Ñ Ò ØÙ ×ÐÓÛ Ö Ø Ò ÓÖ ÒÙÑ Ö Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ¸ × Ò Ø Ó Æ ÒØ× Û Ð Û Ø ÑÙ×Ø ÛÖ ØØ Ò Ò ×ØÓÖ ÓÒ ×ÐÓÛ Ñ ÑÓÖÝ ´ º º × ×Ô µ¸ Ò Ø ØÖ Ò×ÔÓÖØ Ø Ñ ØÓ Ò ÖÓÑ ×ÐÓÛ Ñ ÑÓÖÝ Ö ØÐÝ Ò Ö × × Ø ÓÚ Ö ÐÐ ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ º ÓÖ Ð ÓÖ Ø Ñ Û ÔÖÓÚ ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ò ÐÝ× ×¸ Ò Û ÐÐÙ×ØÖ Ø Ø Ô Ö ÓÖ¹ ÑÒ Ò ÔÖ Ø Ý ÔÖÓÚ Ò ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ × ÓÖ « Ö ÒØ Ø ×Ø× ´ ÓØ ÒÙÑ Ö Ð Ò ×ÝÑ ÓÐ µ Ø Ò Û Ü Ñ Ò Ø ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ × Ò Ö Û × Ø Ó ÓÒ ÐÙ× ÓÒ׺ Ø Ñ Û Ù× Æ ÓÖ Ò ÒØÖÝ Ò ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ × Ø Ð ¸ Û Ú ÓÒ ×Ó Ù× Ø Ø Ô ÖØ ÙÐ Ö ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ × Ü Ù×Ø Ø Ñ ÑÓÖÝ Ú Ð Ð ØÓ Å ÔÐ ¸ Ò Ò ´Ö Ö Ð ×× Ó Ø Ø Ñ Ø ØÓÓ ÙÔ ØÓ Ø Ø Ô Ó Òص Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Û × ÒÓØ ¬Ò × º Ì ÓÑÔÙØ Ö ÓÒ Û Û Ú Ô Ö ÓÖÑ ÓÙÖ Ø ×Ø× × È ÒØ ÙÑ Ý Ðи ½º Þ¸ ½¾ Å Ø Ú Ö× ÓÒ Ó Å ÔÐ Ù× ÓÖ Ø Ø ×Ø× × Å ÔÐ º Ì Ð ×Ø Ø Ò ÛÓÖØ Ñ ÒØ ÓÒ Ò × Ø Ø Å ÔÐ × Ò ÓÔØ ÓÒ Ö Ñ Ñ Ö¸ Ø Ø × Ø ÐÐÓÛ× ÓÖ ×ØÓÖ Ò Ö ÐÐ Ó ÕÙ ÒØ ØÝ Ø Ø Û × ÓÑÔÙØ ÔÖ Ú ÓÙ×Ðݸ Ò Ø Ø ÅÇÈË ×Ø Ò Ú ÒØ Ó Ø Øº º½ Ð ÓÖ Ø Ñ× Ø Ø ÓÑÔÙØ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× ÁÒ Ø × Ø ÓÖÝ Û ÚØ Ð ÓÖ Ø Ù ÖÖ ¸ Ò Ó º Ï Ò ÐÝÞ ´Ü½ ÜÑ µ¸ Ù× Ø × Ø Ñ Ò Ò Ø× ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø ÖÑ Ò × Ø Ö Ì ÖÓÙ ÓÙØ Ø × × Ø ÓÒ¸ Û Û ÐÐ ÌÓ Ñ ×Ø Ñ Ø ×¸ Û Ú Ù× Ô ¿ ´¾ µ ¿ Ò ÕÙ Ð Ø × Í ÓÖ ×ÝÑÔØÓØ ½º Ô¾ ½ È ÒØ Ñ× Ø Ø Ú ÐÙ Ø ¸ ÒÓÑ Ð¸ ÖÑ Ø ¸ Ð ¹ Ö ÒÓÑ Ð¸ Ø ÓÙ Ø × ÒÓØ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð Ò Ù Ð Ò ÐÓ ÓÖ ÖÑ Ø ¸ Ð Ù ÖÖ ¸ Ò Ó¸ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ü Øݺ ÓÐÐÓÛ Ø ÒÓØ Ø ÓÒ× Ú Ò Ò Ì Ð º Ê Ñ ÒÙ Ò³× ÓÖÑÙÐ ºÌ ¼ È È Ò Í È ´¾ µ Ð ×Ø Ñ Ø ×º Ð ÓÖ Ø Ñ Ù× × Ö ÙÖÖ Ò ´ µ¸ ØÓ Ø Ò ÓÑ Ò Ò ÓÖ Ö Ò ¸ Ò ¾ ÖÛØ Ø « ¼ ´ ÓÙÒ «µ º Ì ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ׳ ÐÒØ Ó Ø ÐÒØ´ µ Ò È È Í Í Ò ÌÐ ÆÓØ Ø ÓÒ× ØÓ Ù× Ø ÖÓÙ ÓÙØ Ë Ø ÓÒ º ¡ Ö ÙÖÖ Ò × Ø ÑÓ×Ø Ç ´ ½ ·½ µ¸ Û Ø ½ Ò Ø ¬Ö×Ø ÒØÖÝ Ò Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ¸ ¾ ¡ ÒØ Ð ÓÖ Ø Ñ Û ÐÐ Ó Ø Ô Ó×× Ð Ô ÖØ Ø ÓÒ× ´ Ø ÑÓ×Ø ½ ·½ µ ¾ ØÓ × Ø Ý Ö ÓÑ Ò Ø Ý Ò ÓÑ Ò Ø Ò ´Ø × ÒÚÓÐÚ × Ð Ø ÓÒ× Ò Ð ÓÑÔ Ö ×ÓÒ×µº Ì Ö ×Ø Ó Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ × ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ç´ µº Ì Ù× Ø ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ø Í× Ò Ø Ò ÕÙ Ð Ø × ´¾ µ¸ Ø Ø ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó ÓÑÔÙØ Ò ×ÙÔ Ö¹ÔÓÐÝÒÓÑ Ðº ÐÓÛ Û ÐÐÙ×ØÖ Ø Ø ÓÒ׺ ÓÖ ÒÙÑ Ö Â Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ô ÔÓÐÝÒÓÑ Ð¸ Ù ØÓ Ø Ð Ö ÖØ ËØ Ð ÓÖ Ø Ñ × Ç´ ½ ×Ø ×ÝÑÔØÓØ Â ¿ È µº Ð ÙÔÔ Ö ÓÙÒ Û Ô Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð × Ø Ù× Ç´ ¿ Ò ¾ ¿ µ¸ Ø × ÓÖ Û × ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ × ÓÖ ÓØ ÒÙÑ Ö Ð Ò ×ÝÑ ÓÐ ÓÑÔÙØ ¹ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ׸ Û Ú Ó× Ò ØÓ Ñ « ½¸ ×Ó Ø Ø Ø Ø Ë ÙÖ ÙÒ Ø ÓÒ׺ ÆÓØ Ø Ø Û Ó ÒÓØ Ø ×Ø Ø Ô ÖØ ¹ ÙÐ Ö Ô ÖØ Ø ÓÒ Û Ú ÐÓ× ¹ ÓÖÑ ÓÖÑÙÐ ÓÖ Ø Â Ô¾ ¿ ÒÐ Ý ¿½ ¸ Û × ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ç ´ È µ Ç ´ µº ÆÓØ Ø Ø Ø Ö Ø Ó Ó Ø ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ × Ò Ö × × Û Ò Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ × Þ Ò Ö × ×º Ø ¿¼¸ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô ÖØ Ø ÓÒ× × ¼¸ Ò ÓØ ÑÓÒÓÑ Ð Ó Æ ÒØ× × Ö Ø ÓÒ Ð ÙÒ Ø ÓÒ Ó «º Á××Ù × Ð ×ØÓÖ Ò Ñ ÑÓÖÝ ×× ÓÑ ÑÔÓÖØ Òظ Ò Ò­Ù Ò Ò Ø Ú ÐÝ Ø ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ ×º ÒÓØ Ö ÑÔÓÖØ ÒØ ØÓÖ × Ø Ø Ò ÓÖ Ö ØÓ Ñ Ø Ò × × Ö ØÓ ×ØÓÖ Ò ×׸ ÒÓØ ØÓ Ñ ÒØ ÓÒ × Ö ØÓ Ö Ò ÒØ ÖÔÖ Ø¸ Û Ù× Ø ÔÖÓ ÙÖ × × ÑÔÐ Ý Ò ØÓÖ ¸ Û Ö Ö Ð Ø Ú ÐÝ Ó×ØÐݺ ÊÑÖ º½º ÜØÖ ÔÓÐ Ø ÓÒº Ë Ò Ø ×Ô »Ñ ÑÓÖÝ Ó ØÓÔ¹Ó ¹Ø ¹Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö × Ñ× ØÓ Ó Ò ÔÖ ØØ ØÛØ Ò ¸ Ù× Ò ÙÔ Ý ØÓÖ Ó ½¼¿ Ú ÖÝ ½¼ Ý Ö׸ ÓÒ « ÓÙØ ¿¼ Ñ ÒÙØ ×º ÅÇÈ˸ ÓÑÔÙØ Ò Â´ ½µ Û ÐÐ Ø Ï Ù× ´ µ¸ ØÓ Ø Ö Û Ø Ø ÓÙÒ ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ× Ð ×Ø Ò Ë Ø ÓÒ Ò ÛØ Ø ÓÒØ ÙÓÙ× ÒÓÑ Ð Ó Æ ÒØ ÓÖÑÙÐ ´ µº ÖÓÑ ´ µ¸ Ø ÓÐÐÓÛ× ÒÓÑ ¾º к ¾ ¾º Ð × Þ Ó Ô ÖØ Ø ÓÒ × Þ Ó Ô ÖØ Ø ÓÒ Ð Ò Ø Ó Ô ÖØ Ø ÓÒ ÒÙÑ Ö Ó Ú Ö Ð × Ù× ÓÖ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÒÙÑ Ö Ó Ô ÖØ Ø ÓÒ× Ó ×Ñ ÐÐ Ö Ò Ð Ü Ó Ö Ô Ð ÓÖ Ö Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô ÖØ Ø ÓÒ× Ó ÓÑ Ò Ø Ý ÒÙÑ Ö Ó Ô ÖØ Ø ÓÒ× Ó Ø ÒÙÑ Ö ´ Ô ÖØ Ø ÓÒ Ó × ÓÑ Ò Ø Ýµ ÒÙÑ Ö Ó ×Ù Ô ÖØ Ø ÓÒ× Ó ÒÙÑ Ö Ó ×Ù Ô ÖØ Ø ÓÒ× Ó Û Ö ×ÙÔ ÖÔ ÖØ Ø ÓÒ× ÓÖ ´Ø × ÑÔÐ × × ×Ù Ô ÖØ Ø ÓÒ Ó µ ÒÙÑ Ö Ó ×Ù Ô ÖØ Ø ÓÒ× Ó Û ×ÙÑ ØÓ ÒÙÑ Ö Û Ø Ø × Ñ Ô Ö ØÝ Û Ø × ¾¼ ¿¿¿¿¿ ½½ ½¼ ½¼ ¾ ¾½ ¿¼ ¾½ ½¼ ½¼ ½¼ ÌÐ ÊÙÒÒ Ò Ø Ñ ¸ ¾ ½ ¼¿ ½ ½½ ¿ ¾½ ¿¾ « ½ ÊÙÒÒ Ò Ø Ñ ¸ ¾½ ½½ ½½ ½½¿ ÊÙÒÒ Ò Ø Ñ × ´ Ò × ÓÒ ×µ ÓÖ Ø Â ¡ ÓÙÒ Í ½¾ Ç ´ ÐÍ µº Ê ØÓ ½¿ ½ ½¾ ½ ½ ½¿ ¾ ¼¿ ½¼ ½¼ ¾ ½ ½ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð ÓÑÔÙØ Ø ÓÒº Ø Ø ÓÑÔÙØ Ò × Ò Ð ÓÒØ ÙÓÙ× ÒÓÑ Ð Ó Æ ÓÒ Ò × ØÓ ÓÑÔÙØ ÒÓ ÑÓÖ Ø Ò Ð ×Ù ÓÆ Û × ×ÙÔ ÖÔ ÖØ Ø ÓÒ Ó º ¾ ÓÐ ¿½ ¼¼ ¿¼ ¾¼ ¿¾ ¼¾ ½ ½¼ ¿ ¿¾ ¾½ ½¼ ¿ Ì Ù× ÓÒ ÑÑ Ø ÐÝ Ó Ø Ò× Ø ¡ Ò º Ì × × ×Ñ ÐÐ Ö Ø Ò Ç ´ « ×ÝÑ ½½ ½ ÒØ × ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ç ´ µ¸ Ò ÒØ× Ô Ö ×Ù Ô ÖØ Ø ÓÒ Ó µ ÓÖ Ø ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó ÓÑÔÙع ¡ ÆÓØ Ø Ø Ý ÓÑÔÙØ Ò ¸ ÓÒ Ð×Ó Ó Ø Ò× ¸ ÓÖ º ËÓ Û ¡ Ú Ó× Ò ÓÖ ÓÙÖ Ø ×Ø× ØÓ ÓÑÔÙØ ÓÖ « Ö ÒØ ¸ × Ø × Ý Ð × ÐÐ Ø ½½ ¡ ÒÓÑ Ð Ó Æ ÒØ× Ú Ò × ØÓÔ Ô ÖØ Ø ÓÒ ´ Ü ÔØ ¾ ¸ ÙØ Ø Ø Ö ÕÙ Ö × ÓÒÐÝ Ò Ø ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ç ´ еµº Ô ¾ ¿µ Ý Ù× Ò Ø Ò ÕÙ Ð Ø × ´¾ µ¸ Û Ó Ø Ò Ò ×ÝÑÔØÓØ Ð ÙÔÔ Ö ÓÙÒ Ó Ç ´ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ð Ð Ø Ò Ö ÐÞ ÒÓÑ Ð Ó Æ ÒØ× ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ Ô ÖØ Ø ÓÒ× Óº º¾º ÇÒ Ò¸ × Þ Ò Ð Ò Ø Ó Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ Ò Ö × Ø ×ÝÑ ÓÐ ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ × ÓÛ Ú Ö¸ ÒÓØ Ø Ø Ø ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ × Ö Ö Ð Ø Ú ÐÝ ×Ñ Ðи Ú Ò ÓÖ Ô ÖØ Ø ÓÒ× Ó ¿¼º Ï Ð Ú Ø Ø Ø Ò Ö Ð Þ ÒÓÑ Ð Ó Æ ÒØ× Ö Ö Ø ÓÒ Ð ÙÒ Ø ÓÒ× Ó « Û Ò ÐÛ Ý× ØÓÖ Ò ×Ñ Ðй Ö ØÓÖ׸ ×Ó Ø Ø Ø Ý Ö ×Ý ØÓ ×ØÓÖ Ò ÓÔ Ö Ø Û Ø º ÊÑÖ ¿º Ó º ÌÓ ÓÑÔÙØ Ø Â Ó Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð׸ Û Ù× Ø ÓÖÑ Ø Ó Ë Ø ÓÒ ¾º º¾ Ò Ö ÙÖ¹ Ö Ò ´½ µº ÇÒ Ò × ÐÝ × Ø Ø Ø ×Ø Ô¸ ÓÒ Ò × ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÑÓ×Ø Ð ÓÒØ ÙÓÙ× ÒÓÑ Ð Ó Æ ÒØ׸ ÓÛ × ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ç ´ µ Ò Ø ÓÒ¸ ÓÒ Ò × ØÓ ÓÑÔÙØ ÒÓØ Ö Ø ÑÓ×Ø Ð ÒÓÑ Ð Ó Æ ÒØ× ÓØ ×Ø × ÓÒÐÝ Ç ´Ðµ¸ × Ø ÓÒØ ÙÓÙ× Ó Æ ÒØ× Ò Ú ÐÖ Ý Ò ÓÑÔÙØ Ø Ø ÔÖ Ú ÓÙ× ×Ø Ôº Ì Ù× Ø ØÓØ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ × Ç ´ е ´× Ò Ð µØ ×Ø Ô¸ ÓÖ ØÓØ Ð Ó Ç ´ ÐÍ ½¾ µº ¾ ½ ¾¾½ ¿¿¿¿¿ ½¼ ¿¾¾½½½ ¾¼ ½¾ ¾ ¿¾¾½½ ½ ¿¼ ¿¾¾½½½½½ ¾¼ ½¼ ÌÐ Ø ÓÒº ÊÙÒÒ Ò Ø Ñ ¸ «½ ¼ ¾¾ ¼¼ ¼ ¼¿ ½ ¼½ ¼½ ¼¼ ¿½ ¼½ ¼½ ½½ ¼½ ¼¾ ÊÙÒÒ Ò Ø Ñ × ´ Ò × ÓÒ ×µ ÓÖ Ø Ò Ö ÐÞ ÊÙÒÒ Ò Ø Ñ ¸ « ×ÝÑ ÓÐ ½ ½¾ ¼½ ¼½ ¼ ¼¾ ¾¿ ¿ ½ ¼¾ ½ ¿ ½ ¾¼ ÒÓÑ Ð Ó Æ Í ½¾ ½¿ ½ ½ ½¾ ½ ½¼ ¾¾ ½¾ ¾½ ¾ ½ ÒØ ÓÑÔÙØ ¹ ÀÒ ÓÑÔÙØ Ò ÒÙÑ Ö ÐÐÝ Ø Â Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× × ÓÑÔ Ö Ð ØÓ ÓÑÔÙØ Ò Ó¡ Ø Ò Ö ÐÞ ÒÓÑ Ð Ó Æ ÒØ× ½ ½ ÓÛ Ú Ö¸ Ø ÓÒ×Ø ÒØ ÓÖ Ø Â Ó Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ × ÓÒ× Ö ÐÝ Ð Ö Ö ´ÓÙÖ ×Ø Ù ×× × Ø× Ø ÖÓÙÒ µº Ì ×Ø ×ÝÑÔØÓØ Ø Ù× ÓÒ Ò Ç´ Ì ½¼ ½ ¾¼ ¾ ÂÓ ¾¾ ¿¿ ¿ ¾ ¿¿¿ ½¼ ¿ ½¾ ÐÔ ÔÔ Ö ÓÙÒ Û Ù ¾ Ô Ö Ñ Ø Ö× Û ½½ ¾½ ¿¿ ¾¾½½½ ¿¾¾½½ ½ Ò Ó Ø Ò Ù× Ò Ø Ò ÕÙ Ð Ø × ´¾ µ × ¿ µº Ó× ÓÖ ÓØ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ× ÊÙÒÒ Ò Ø Ñ ¸ « ½Ñ Ð ¼¾ ¼ ½½ ¼ ½¼ ½¼ ¼¿ ¼½ ÊÙÒÒ Ò Ø Ñ ¸ Ñ ×ÝÑ ÓÐ ¼ ¼¿ ¼ ¿¼ ½½ ¼ ¼ ½ ¼½ ¼¿ ¼¾ ½½ ½ ¾¿ ¼ ¾ ¿½ Æ Æ Æ Æ Ì Ð ½¼ ÊÙÒÒ Ò Ø Ñ × ´ Ò × ÓÒ ×µ ÓÖ Ø ÂÓ ÐÓÛ Ö ¼ Ò ½º ÊÙÒÒ Ò Ø Ñ ¸ « Ñ ×ÝÑ ÓÐ ¾¾ ½¾ ½ ½ Æ ¾ ¿¼ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Í ¾ ¿¼ ¾ ½¿ ½ ½ ½¾ ½ ½¼ ¾¾ ½¾ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð ÓÑÔÙØ Ø ÓÒº Ï Ð Ø ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ × ÓÖ ÒÙÑ Ö Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ö Ö ×ÓÒ Ð ¸ Ø Ý ÜÔÐÓ Û Ò ×ÝÑ ÓÐ Ô Ö Ñ Ø Ö × ÒØÖÓ Ù º Ì Ó Æ ÒØ× Ó Ø ÊÑÖ º¿º ¾ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ö Ö Ø ÓÒ Ð ÙÒ Ø ÓÒ× Ó Ø Ø Ô Ö Ñ Ø Ö ÓÖ ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ô Ö Ñ Ø Ö׸ Ó ÓÖ Ö ÙÔ ØÓ ´ ½µ ¾º Ï Ö ÐÐ Ø Ø Ø Ö Ö Í ½¾ Ó Ø Ñ¸ ÔÓØ ÒØ ÐÐÝ ×ÙÔ ÖÔÓÐÝÒÓÑ Ð ÒÙÑ Ö¸ Û ÜÔÐ Ò× Ø ØÖ Ñ Ò ÓÙ× Ò Ö × Ò Ø ÖÙÒÒ Ò ØÑ º º Ð º Ù ÖÖ Ï Ù× Ø ÓÖÑ Ø Ú Ò Ò Ë Ø ÓÒ ¾º º Ø × × ÐÝ ØÝ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ø Ä Ù ÖÖ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð × ÓÑ Ò Ø ÒÓÑ Ð Ó Æ ÒØ׸ Ø Ø × Ç ´ ÐÍ ½¾ µ¸ Ò ØÓØ ÐÔ ÔÔ Ö ÓÙÒ Û Ù Ò Ó Ø Ò Ù× Ò Ø Ò ÕÙ Ç´ ¾ Ì ½¼ ½ ¾¼ Ä ¾¾ ¿¿ ¿ ¾ ¿¿¿ ½¼ ¿ ½¾ ¾ ×Ø Ð × Ø ØØ ÓÑÔРܹ Ø ÝØ Ó×Ø Ó ÓÑÔÙØ Ò ÓÒ ÒØ ×Ø ×ÝÑÔ¹ Ð Ø × ´¾ µ × Ø Ù× ÓÒ Ò ¿ µº Ù ÖÖ Ô Ö Ñ Ø Ö Û ½½ ¾½ ¿¿ ¾¾½½½ ¿¾¾½½ ½ Ó× ÓÖ ÊÙÒÒ Ò Ø Ñ ¸ « ½Ñ Ð ¼ ½¾ ¼¼ ¼¼ ¼ ¼½ ¼ ½½ ¾¾ ¼ ¼ ¾¼ ¾¿ ¼ ¼ ¿¾ ÓØ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ× ÊÙÒÒ Ò Ø Ñ ¸ Ñ ×ÝÑ ÓÐ ¼ ¾¿ ¼½ ¼ ½¼ ¼¾ ¼¾ ¼ ¾¾ ¿¿ ¼ ¼¿ ½½ ¼ ½¿ ¼ Ì Ð ½½ ÊÙÒÒ Ò Ø Ñ × ´ Ò × ÓÒ ×µ ÓÖ Ø ÐÓÛ × ½º ÊÙÒÒ Ò Ø Ñ ¸ « Ñ ×ÝÑ ÓÐ ¼ ¼ ¿½ ¼¾ ¾ ¼ ¼½ ½¼ ¾ ½ ¾ ¼ ¾½ Í ¾ ¿¼ ¾ ½¿ ½ ½ ½¾ ½ ½¼ ¾¾ ½¾ Ä Ù ÖÖ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð ÓÑÔÙØ Ø ÓÒº ÓÖ Ø Ä Ù ÖÖ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð׸ Ú Ò Ò Ø Ð Ð¹×ÝÑ ÓÐ × ¸ Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ × Ú ÖÝ ×ݸ Ò Ø ×ØÓÖ Ö ÕÙ Ö × Ö Ð Ø Ú ÐÝ ×Ñ Ðк Ì × ÜÔÐ Ò× Û Ý Ø × ÔÓ×× Ð ØÓ Ó Ø Ò Ø Ñ Û Ø ÓÙØ ÑÙ «ÓÖظ Ò ÒÝ ÓÒ Ó Ø × ×º ÊÑÖ º ÖÑ Ø ºº º Ï Ù× Ø ÓÖÑ ÓÖ Ø Ó× Ó Æ ´ÑÓ ¾µº Ì Ö Ó Æ ÒØ׸ Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÊÑÖ À Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ò ºº Ø Ú Ò Ò Ë Ø ÓÒ ¾º º Ò Ö ÙÖÖ Ò ´¾½µº Ï ÓÒÐÝ Ó ÛÓÖ ÒØ× Ø Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ ØÓ ×Ù Ô ÖØ Ø ÓÒ× Ó ×Ù ¡ Ø Ø Ð Ö Ó Ø Ñº ÓÖ ¸ Û ÓÑÔÙØ Ø ÑÓ×Ø ¾ ÓÒØ ÙÓÙ× ÓÑÔÙØ Û Ø Ç ´ µ ÓÑÔÐ Ü Øݺ Ì ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ø Ö ×Ø Ó × Ç ´ µº À Ò Ø ØÓØ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ × Ç ´ о µº Ç´Í µ ¾º Í ×ÝÑÔØÓØ Ð ÙÔÔ Ö ÓÙÒ Ø ØÔ Û ¾ ¾ À ÖÑ Ø Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð × Ç ´ ¾ Ò Ó Ø Ò ÓÖ Ø ¿ µº ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó ½¼ ¾¾ ¿¿ ¿ ¾ ¿¿¿ ½¼ ¿ ½ ¾¼ ½¾ ¾ ½½ ¾½ ¿¿ ¾¾½½½ ¿¾¾½½ ½ ÊÙÒÒ Ò Ø Ñ ¸ « ½Ñ Ð ¼ ¾½ ¼¼ ¼¼ ¼½ ¼ ½¿ ¼ ½¼ ½¿ ¼¿ ¼½ ¾¿ ¼¼ ¼¾ ÊÙÒÒ Ò Ø Ñ ¸ Ñ ×ÝÑ ÓÐ ¼¾ ¼ ½½ ¼¼ ¾¿ ¼½ ¼ ½¾ ¾¿ ¼½ ¼¾ ¿ ½ ¾¼ ¼¼ Ì Ð ½¾ ÊÙÒÒ Ò Ø Ñ × ´ Ò × ÓÒ ×µ ÓÖ Ø ÊÙÒÒ Ò Ø Ñ ¸ « Ñ ×ÝÑ ÓÐ ¼ ¼ ¿¿ ¼¾ ¾¾ ½¿ ½ ½¼ Æ Æ ½¿ ¾¾ ½ ½ ¿ ¿¼ ¾½½ ¿ Æ Æ ½¼ ¾¾ ½¾ ½¼ À ÖÑ Ø Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð ÓÑÔÙØ Ø ÓÒº º º ÆÓØ Ø Ø Û Ò Ñ × Ô Ö Ñ ØÖ Þ ¸ ÙØ « ½¸ Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ × ÐÑÓ×Ø × ×Ø × Ò Ø Ð Ð¹ÒÙÑ Ö Ð × º Ì Ø ÔÔ Ò× Ù× Ø ÔÒ Ò ÓÒ Ñ × Ú ÖÝ × ÑÔÐ ¸ Ò Ø ÓÒÐÝ ÒÚÓÐÚ × ÈÓ ÑÑ Ö ×ÝÑ ÓÐ׸ Û Ó ÒÓØ Ø ÜÔ Ò ´×Ó Ø Ø Ø ×ØÓÖ Ö ÕÙ Ö × Ñ Ò Ñ Ðµº ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø Ô Ò Ò ÓÒ « × ÑÓÖ ÓÑÔÐ Ø ¸ Ò Ø Ö Ø ÓÒ Ð ÙÒ Ø ÓÒ× Ó Ø Ò × Ó Æ ÒØ× Ö Óѹ ÔÐ Ü Ò Ö ØÓ ×ØÓÖ º À Ò Ø ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ ÓÖ Ø Ð Ð¹×ÝÑ ÓÐ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ò Ö × × Ö Ñ Ø ÐÐݺ ÊÑÖ º¾ Ö Ö ¬Ú ÓÒÚ Ö× ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ׸ Ѿ ¸ ¾ ¸ ѾѸ ԾѸ Ò Ñ¾Ôº ½º Ѿ º Ì × Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÑÔÙØ × Ò Ø Ò ÒÚ ÖØ× Ø ÒÓ × × Ñ ØÖ Ü ÖÓÑ ÑÓÒÓÑ Ð× ØÓ Â Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð׸ Ø Ò Ú ÒØ ÓØ ØØ ØØ Ñ¹ ØÖ Ü × ÙÔÔ Ö ØÖ Ò ÙÐ Öº Ø ØÙÖÒ¸ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ÜØÖ Ø× Ø ×Ø ÓÖ Ö ÑÓÒÓÑ Ð Ö Ñ Ò Ò ¸ ÓÑÔÙØ × Ø Ó Æ ÒØ Ó Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Â Ô ÓÐÝÒÓ¹ Ñ Ð¸ Ò Ø Ò ÜØÖ Ø× Ø ÑÓÒÓÑ Ð ÜÔ Ò× ÓÒ Ó Ø Â ÔÓÐÝÒÓÑ Ð ÖÓÑ Ø ÙÖÖ ÒØ ÑÓÒÓÑ Ð ÜÔÖ ×× ÓÒº Ì ÓÒÚ Ö× ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ× ÄØ Ø ××ÙÑ Ø Ø Ø ×عÓÖ Ö ÑÓÒÓÑ Ð ÔÖ × ÒØ Ò Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ × ÓÑÓ Ò ÓÙ׺ Ò Ø Ð ÜÔÖ ×× ÓÒ¸ Ò Ð Ø Ù× Ì ÒØ ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ × ÓÑ Ò Ø ÝØ ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Óѹ ÔÙØ Ò Ø Â Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð ÜÔ Ò× ÓÒ Ò Ø ÖÑ× Ó ÑÓÒÓÑ Ð× ÓÖ ÐÐ Ô ÖØ Ø ÓÒ× Ó ×Ñ ÐÐ Ö Ò Ð Ü Ó Ö Ô Ð ÓÖ Ö Ò Ø Ò º ÁØ ÓÐÐÓÛ× Ø Ô Ç´ Ì ¾¾ ¾¿ ÔØ Ò ÙÔÔ Ö ÓÙÒ ÓÒ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò ÓÑÔÐ Ü ØÝ × µº Ò ÔÖ Ø × Ü ÑÔÐ ¬ ¾ ÐÓÛº ÚÒ Ý Ç´ µ È ÖØ Ø ÓÒ ×ÙÑ ½¼ ½½ ½¾ ½ È ÖØ Ø ÓÒ ½¼ ½½ ½¾ ½ ÊÙÒØ Ñ ´« ¾µ ¼½ ¼¾ ¼¿ ½ ¾½ ¾¾ ¾ ÊÙÒØ Ñ ×ÝÑ ÓÐ « ¼ ½¼ ¾½ ¾¼ ¾ ¾ ½ ½ ¼ ¼¾ ÓØ Ê ØÓ ØÛÓ ¼ ¿½ ¼¾ ¼ ¾½ ¼½ ¼ ½¾ ¼¼ ¼¼ ¼ ¼½ ¾º ѾѺ Ì Ð ÓÖ Ø Ñ Ø × Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ ÒÚÓÐÚ Ò ÔÖÓ Ù Ø× Ó ÑÓÒÓÑ Ð ÙÒ ¹ Ø ÓÒ× Ò ÛÖ Ø × Ø Ò ÑÓÒÓÑ Ð × × Ý ÒÛ Ô ÖØ Ø ÓÒ× ÔÔ Ö Ò Ø ÜÔ Ò× ÓÒ Ò Ý ÓÙÒØ Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø Ñ × Ø Ý ÔÔ Öº À Ò Ø × Ð ÓÖ Ø Ñ × Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú ØÓ Ò Ø Ñ ×× × Ø Ù ÐÓ ÒØ Ë Ô ¸Ò Ù× Ò Ø ØÓÑ ÔÖÓ ÙÖ Ø ÖÛ Ö ´Ø ÓÙ Ø ØÓÑ ÔÖÓ ÙÖ × ÑÓÖ ÒÖÐ Ø Ò Ø ×µº Ï Ú Ø ×Ø Ñ¾Ñ Ò×Ø ØÓѸ Ò Û Ú ÓÙÒ Ø Ø ÓÒ Ô ÖØ Ø ÓÒ× Û Ö Ø Ö Ø Ó ×ÙѹØÓ¹Ð Ò Ø × ¸ Ñ¾Ñ Ô Ö ÓÖÑ× ÑÙ ØØ Ö¸ Û Ð ÓÒ Ô ÖØ Ø ÓÒ× Û Ø Ø Ö Ø ÓÒ ×ÙѹØÓ¹Ð Ò Ø × ×Ñ Ðи Ø Ø Ð × Ö Ö Ú Ö× º À Ò Û Ö ÓÑÑ Ò ØÓ Ø Ù× Ö Û Ó Û ÒØ× ØÓ Ù× ÓÙÖ Ð Ö Öݸ ÙØ Ñ Ø ÛÓÖ Ò Û Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ× Ó Ø Ð ØØ Ö × ¸ ØÓ Ð×Ó Ó Ø Ò Ò Ò×Ø ÐÐ Ë Ò Ù× Ø ÓÖ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ׺ ÐÓÛ × Ô Ö ÓÖÑ Ò ÓÑÔ Ö ×ÓÒº Ì ÒÙÑ Ö Ó Ú Ö Ð × Ò Ù× Ò Ñ¾Ñ¸ Ø Ñ ¸ Û × Ø ×ÙÑ Ó Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ Ð Ò Ø × ´Û × Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø ÒÙÑ Ö Ó Ú Ö Ð × Ø Ø Ö ÕÙ Ö × Ó Ø Ò Ò ÐÐ Ø ÖÑ×µº ÁÒÔÙØ Ñ¾ Ñ¿ ¾ Ñ¿ Ñ¿ Ñ¿ Ѿ ¾ Ñ¿ ½ Ѿ ½ Ñ¿ ¾ Ñ¿ ½ ½ ½ ¡Ñ ½ ¡Ñ ¾ ¡Ñ ¿ ¡Ñ¾ ½ ¡Ñ ¾ ¾ ¡Ñ ½ ¡Ñ½ ½ ¡Ñ¾ ¾ ½ ½ ½ ¡Ñ¾ ½ ½ ¡Ñ¾ ½ ½ ½ ½ ¡Ñ¾ ½ ¡Ñ½ ½ ½ Ò ÊÙÒØ Ñ Ñ¾Ñ ¼¼ ¼ ¼¿ ¿¾ ¼ ¿¼ ¼¾ ¼¼ ¼ ½¾ ¼ ¾¾ ¾ ½¿ ÊÙÒØ Ñ ØÓÑ ¼¾ ¼ ½¼ ¿¾ ¿¾ ¼ ¼¿ ¼¼ ¼¼ ¼ ½¼ ¼ ½¿ Ê ØÓ ¼¾ ¼ ¿¼ ¼ ½¼ ¼ ¼¿ ¼ ¼½ ½ ¾¼ ¼ ¾ ½¼ ¾¿ ¿º ԾѺ Ì Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ò × ÔÖÓ Ù Ø Ó × ÑÔÐ Ô ÓÛ Ö ×ÙÑ ÙÒ Ø ÓÒ× ÒØÓ ÑÓÒÓ¹ Ñ Ð × ×º Ì × × Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú ØÓ Ò Ø Ñ ×× ×Ø Ù ÐÓ ÒØ Ë Ô ¸Ò ÐÐ Ò Ø ØÓÑ ÔÖÓ ÙÖ Û Ø Ô ÓÛ Ö ×ÙÑ ÙÒ Ø ÓÒ× × ÒÔÙØ׺ × Û×Ø × Û Ø Ñ¾Ñ¸ ÓÙÖ Ð ÓÖ Ø Ñ Ô Ö ÓÖÑ× ÑÙ ØØ Ö ÓÒ Ô ÖØ Ø ÓÒ× Û Ø ×ÙѹØÓ¹Ð Ò Ø Ö Ø Ó¸ Ò ØÓÑ Ô Ö ÓÖÑ× ØØ Ö ÓÒ Ô ÖØ Ø ÓÒ× Û Ø ÐÓÛ ×Ùѹ ØÓ¹Ð Ò Ø Ö Ø Ó¸ × Ò Ð ÖÐÝ × Ò ÖÓÑ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò ÓÑÔ Ö ×ÓÒ ÐÓÛº ¿¼ ÁÒÔÙØ Ô ¡ Ô¾ ¡ Ô¾ ¿ Ô ¡ Ô ¡ Ô¿ ½ Ô ¡ Ô ¡ Ô¿ Ô¾ ¡ Ô¿ ¡ Ô¾ Ô ¡ Ô¿ ¡ Ô½ ¾ Ô ¡ Ô¾ ¡ Ô¿ ¾ ½ Ô¿ ¡ Ô¾ ¡ Ô½ Ô¾ ¡ Ô½ ÊÙÒØ Ñ Ô¾Ñ ¼ ¼¿ ¼ ¾¼ ¼ ¼½ ¼¼ ¼ ½¾ ¼ ½ ½¾ ÊÙÒØ Ñ ØÓÑ ¼½ ¼ ¼ ¼ ½¼ ¼½ ¼¼ ¼½ Ê ØÓ ¼ ¾½ ¼¼ ¼ ¼¾ ¼ ¼½ ½ ¾¼ ½¼ ¾ º ѾԺ Ì Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÒÚ ÖØ× Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ Ó ÑÓÒÓÑ Ð× ÒØÓ Ô ÓÛ Ö ×ÙÑ ÙÒ ¹ Ø ÓÒ× Ø × Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú ØÓ Ø ØÓÔ ÓÔØ ÓÒ Ò Ø Ë Ô º× ÓÖ ¸ ÓÖ ×ÙѹØÓ¹Ð Ò Ø Ö Ø Ó¸ ÓÙÖ Ð ÓÖ Ø Ñ Ô Ö ÓÖÑ× ØØ Ö¸ Û Ö × Ø Ö Ú Ö× × ØÖÙ ÓÖ ÐÓÛ ×ÙѹØÓ¹Ð Ò Ø Ö Ø Óº ÁØ × Ô Ö Ô× ÛÓÖØ ÒÓØ Ò Ø Ø ÓÖ Ø × × ¸ Ø Ö Ø Ó ×ÙѹØÓ¹Ð Ò Ø × ØÓ ØÛ Ò ½ Ò ¾ ÓÖ × Ò ¬ ÒØ ÓÙØÔ Ö ÓÖÑ Ò Ó ÓÙÖ Ñ¾Ô Ý ØÓÔ ØÓ Ó ÙÖº Ì × Ò × Ò Ò Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ü ÑÔÐ × ÐÓÛº ÁÒÔÙØ Ñ½ ½ ½ Ñ¿ ¾ ¾ Ѿ ¾ ½ ѽ ½ ½ Ñ ¿¾ Ñ ½¼ ½ Ñ ¿ Ñ ¿ Ñ¿ ¿ ¾ º ¾ ½½½½½ ¾ ½ ½ ¡Ñ¾ ½ ½ ½ ½ ½ ¡Ñ¾ ½ ½ ¡Ñ½ ½ ½ ¾ ¡Ñ¿¾ ¿ ½ ¡Ñ ºÌ Ø ÒØÓ Ð Ò Ö Ø ÖѸ ÜÔ Ò Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ú ÑÓÒÓÑ Ð× ¾ ÊÙÒØ Ñ ØÓÔ ¼¼ ¼ ½½ ¼ ¼¿ ¼ ¼¾ ¼½ ¼ ½¼ ¼ ¾¿ ¿ ¾½ Ê ØÓ ¼¾ ½½ ¼¼ ½¼ ¼ ¿¿ ¼ ½¼ ¼¼ ¼ ¼¾ ¼ ¼½ × Ð ÓÖ Ø Ñ Ø × Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ Ò Â Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð׸ Ò ØÙÖÒ× ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Â Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð׸ Ý Ø Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ú Ø Ò ÑÓÒÓÑ Ð × ×¸ Ø Ò Ù× Ò Ñ¾Ñ ØÓ Ø Ö Ó Ø Ö ×ÙÐØ Ò ØÓÖ׸ Ò ¬Ò ÐÐݸ Ѿ ØÓ ÓÒÚ ÖØ Ø Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð × ×º ÁÒÔÙØ Â¾½ ¡ ½½½ ¿¾½ ¡ ¿ ¾¾¡Â ¾ ¾¾¡Â ¿ ½ È ¿ ¾ ¡Â ¾ ½ ½ È ¾ ½ ¡Â ¾ ¡ º¿ ÊÙÒØ Ñ Ñ¾Ô ¿½ ¾½ ¼ ½¾¼ ¼ ¼¿ ¼¼ ¼ ¼½ ¼ ¼¾ ¼¼ ¼¼ Ð ÓÖ Ø Ñ× Ø Ò ¿ ¾ ÊÙÒØ Ñ ´×ÝÑ ÓÐ µ ¼¼ ¿¿ ½½ ¾¼ ½ ¼¼ ¾ Ø Ú ÐÙ Ø ÊÙÒØ Ñ ´« ¼ ¼¿ ¼ ½½ ¿¿ ¾ ½¼ ¾¼ ½µ ÒØ Ö Ð× ÀÖ Û Ú ÜÔÀ ׸ ÜÔÄ ×¸ ÜÔ ׸ ÜÔÀ¸ ÜÔĸ Ò ÜÔº Ì × Ð ÓÖ Ø Ñ× Ô Ò ÓÒ Ø Ð Ò Ø Ò ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ø ÒÔÙغ Ä Ø È Ø Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð ÓÒ Û × × ØÓ Ò ÐÝÞ ÓÒ ÑÙ×Ø ¬Ö×Ø ÓÒÚ ÖØ È ØÓ Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Â ÔÓÐÝÒÓÑ Ð׸ Ò Ø Ò Ö ÔÐ Â Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð Û Ø Ø× ÜÔ Ø Ø ÓÒº ¿½ × ½º ËÙÔÔÓ× È × Ò ÑÓÒÓÑ Ð ÓÖÑ Ø¸ × Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ Û ÒÚÓÐÚ × ×ÙÑ× Ò ÔÖÓ Ù Ø× Ó ÑÓÒÓÑ Ð׺ Ö×Ø Û ÓÒÚ ÖØ È ØÓ Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÑÓÒÓÑ Ð× Ù× Ò Ñ¾Ñ¸ Ò Ø Ò Û ÓÒÚ ÖØ Ø Ø Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÑÓÒÓÑ Ð× ØÓ Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× Ù× Ò Ñ¾ º Ô ÒÓØ Ò ×× Ö ÐÝ ×Ø Ò Ø Ñ Ô¸ Û Ø ½ ¾ ÓÖ ÒÝ Ø ÖÑ Ó Ø ÓÖÑ Ñ ½ Ñ ¾ Ô ÖØ Ø ÓÒ׸ Û Ò Û ÜÔ Ò Ø Ò ÑÓÒÓÑ Ð × ×¸ Ø Ð Ö ×Ø Ô Ó×× Ð ÒÙÑ Ö Ó Ø ÖÑ× Ô¸ º º × ¸Û Ö × Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ Û Ö ×ÙÐØ× ÖÓÑ Ø ×ÙÔ ÖÔÓ× Ø ÓÒ Ó ½ ¾ Ô Ô ½· ¾· ½· ¾· · ½¸ ¾ · ¾ ¸ Ø ºº Ä Ø Ù º ½ ½ ½ ¾ ¾ Ø ÖØ ÜÔ Ò× ÓÒ Ò ÑÓÒÓÑ ÐÔ × ×¸ ÔÔÐÝ Ò Ñ¾ ÓÒ Ø Ö ×ÙÐØ Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ Ô × ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ç ´Ù ¿ µ Ç ´Ù¾ ¿ ¾ ¿ Ù µº º º Ì × ÓÛ Ú Ö × Ú ÖÝ Ö Ð Ü ÙÔÔ Ö ÓÙÒ ¸ Ò Û ×Ø ÖØ Ó« Û Ø È ×ÙÑ Ó Û ´Òµ ÑÓÒÓÑ Ð׸ Ø Ð Ð ØÓ Ñ¾ÑÔ× ÒÓØ Ü ÙØ ¸ Ò Ø ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ô Ð Ð ØÓ Ñ¾ × Ç´ÒÙ ¾ µ Ç´ÒÙ¾ ¿ ¾ ¿ Ùµº ÊÑÖ Ò ÓØ × ÜÔÐ Ò Ò Ë Ø ÓÒ ¿º ¸ Ì × ÓÒ ×Ø Ô × « Ö ÒØ Ò ÓÖ ÜÔº ÀÓÛ Ú Ö¸ × Û Ò× Ñ¾Ñ Ò Ñ¾ ´Ñ ÒØ Ø ÓÒ׸ Ò ×Ó Ø ÓÚ Ö ÐÐ ÖÙÒÒ Ò ÁÒ Ø × Ü ÑÔР׸ Û ÓÒ× Ð × Ò¸ ­ ½¸ Ò ½ ½º ¾ ÁÒÔÙØ ÊÙÒØ Ñ Ñ Ñ¿ ¿ Ѿ ¾ ½ Ñ¿ ½ ½ ½ ¡Ñ¾ Ñ ½ ¡Ñ½ ½ ½ Ñ ½ ¡Ñ¾ Ñ¿¾¡Ñ¾ Ñ ¾ ¡Ñ¿ ½ × ¾º ËÙÔÔÓ× È × Ø ¬Ö×Ø ×Ø Ô × ÓÑÑÓÒ ØÓ ÜÔÀ¸ ÜÔĸ Ò Ø× ÓÑÔÐ Ü ØÝ × ÑÙ Ö ÓÖ ÜÔÀ Ø Ò ÓÖ ÖÓÑ Ø ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ × Ò Ø Ø Ð ÐÓÛ¸ Ø ¬Ö×Ø ×Ø Ôµ Ö ÑÙ ÑÓÖ ÜÔ Ò× Ú Ø Ò Ø ×Ù Ø Ñ × Ö ÓÑÔ Ö Ð º Ö ×ÝÑ ÓÐ Ô Ö Ñ Ø Ö ¸ ×ÝÑ ÓÐ ÒÙÑ Ö Ó ÜÔÀ ÊÙÒØ Ñ ¼ ½ ¾¿ ¿ ¿ ¼ ÜÔÄ ÊÙÒØ Ñ ¼¼ ¼ ¿ ¾¼ ½ ¾½ ¼ ¼¼ ¿½ ÜÔº ÜÔÄ ÐÐ× ØÓ ×Ø ØÙ¹ Ú Ö¹ ÜÔ ¼¼ ¼ ¾¼ ¾ ¿ ¾ ½¿ ¼ ¾ ÒÂ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð ÓÖÑ Ø Ø Ò Û Ù× ¾ ØÓ ÛÖ Ø Ø Ø × Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Â Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð׸ Ò ¬Ò ÐÐÝ Û Ö ÔÐ Â Ø ÖÑ Ý Ø× ÜÔ Ø Ú ÐÙ º Ì ¬Ö×Ø ×Ø Ô¸ × ÓÖ ¸ × ÓÑÑÓÒ ØÓ ÐÐ Ø Ö ÔÖÓ ÙÖ × ´ ÜÔÀ ׸ ÜÔÄ ×¸ ÜÔ ׵º Ï Ð ÒØ × Ó ÜÔÀ ×Ø ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ø ÜÔ Ø Ø ÓÒ × Ô¾ ¿ ÔÙ ¾ Ç´Ù µ¸ Ò Ø × × Ó ÜÔÄ × Ò ÜÔÂ × Ø × Ñ ÓÑÔÐ Ü ØÝ × ÓÒÐÝ Ç ´Ùµº Ì × ÜÔÐ Ò× Ø × Ò ¬ ÒØ « Ö Ò × Ö ÓÖ Ò Ø ¬Ö×Ø Ø Ö ÖÓÛ× Ó Ø Ø Ð º ÁØ × Ð×Ó ÛÓÖØ ÒÓØ Ò Ø Ø Ò Ø × Ó ÒÓ Ù¸ Ø Ø Ñ Ø Ø × ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó Â ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Û Ø À ÖÑ Ø Û Ø × ¼¸ × Ø Ú ÐÙ Ó Ø ÓÙØÔÙØ × ÒÓÛÒ Ò Ú Ò ØÓ ¼º Ì ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó ÜÔÖ ×× Ò ÔÖÓ Ù Ø Ó Â ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× Ò Â ÔÓÐÝÒÓÑ Ð × × × ÑÙ ÖØ ÒØ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó ×Ò Ð Â Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð ÜÔ Ø Ú ÐÙ º Ì × ÜÔÐ Ò× Û Ý¸ Ò Ø Ð ×Ø Û ÖÓÛ× Ó Ø Ø Ð ¸ Ø ÒØÖ × Ö ÒÓ ÐÓÒ Ö ×Ó « Ö ÒØ Ò Ñ Ò ØÙ º ¿¾ ÁÒ Ø Ü ÑÔÐ × ÐÓÛ¸ Û Ó Ú Ö Ð × Ò¸ ­ ½¸ Ò ½ ÁÒÔÙØ ÊÙÒØ Ñ ¿¾½ ¾ ¿½ ½¼ ¿ ¾ ½ ¿ ½ ¡È ¾ ¾ ¾ ¡Â ½ ½  ¾ ½ ½ ¡Â ¾ ¾ ¡Â º ÆÙÑ Ö ÓÒ× ¾ ½º ÜÔÀ Ö ×ÝÑ ÓÐ × ÊÙÒØ Ñ ¼ ¿¼ ½¼ ¼ ½ ¿½ ¿ ¾ ÔÖÑØÖ ¸ ÜÔÄ ×ÝÑ ÓÐ × ÊÙÒØ Ñ ¼ ¼¿ ¼¼ ¼¼ ¼¼ ½¾ ¾¼ ½¿ ¿¼ ÒÙÑ ÜÔÂ Ö Ð Ð ÓÖ Ø Ñ× ËÓÑ Ó Ø ×ÝÑ ÓÐ »ÒÙÑ Ö Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÖÓÙØ Ò × Ò ÐÝÞ Ò Ø ÔÖ Ú ÓÙ× × Ø ÓÒ× Ò ÐÙ ÓÔØ ÓÒ× ÓÖ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÓÒ ÒÙÑ Ö Ð Ú ÐÙ × Ó Ø Ü Ú Ö Ð ×º Ì ÖÓÙØ Ò × Ø Ø ÓÑÔÙØ Ø Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× Â ¸ À ÖÑ Ø ¸ Ä Ù ÖÖ ¸ Ò Â Ó Ú ÓÔØ ÓÒ× Ø Ø ÐÐÓÛ ÓÖ ÒÙÑ Ö Ð Ú ÐÙ × Ó Ø Ü Ú Ö Ð ×º Ì × Ñ × Ø Ô Ó×× Ð ØÓ ÓÑÔÙØ ¿ ´¾ ¿ ½ ¼ ¿¿µ Ø × ØÙÖ Ò Ù× ÓÖ Ö Ô × ´Û Ò ÓÒ ÕÙ ÒØ Ø × Ð ¿¾ Ò × ØÓ ÔÐÓØ ×ÓÑ ×Ø Ø ×Ø Ó Ö Ò ÓÑ Ñ ØÖ Ü¸ × Û ÑÓÒ×ØÖ Ø Ò Ø Ò ÜØ × Ø ÓÒµº Ì Ð ÓÖ Ø Ñ× Û Ú Ù× ØÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø × ÓÔØ ÓÒ× Ú Ò Ú ÐÓÔ Ò Ò ÐÝÞ Ý ÃÓ Ú Ò ÑÑ Ð ÓÖ Ø Â Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× ØÓ Ú ÐÙ Ø Ø ÓØ Ö Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð׸ Û Ù× Ø Ö ÙÐ Ö ÜÔ Ò× ÓÒ Ò Ø ÖÑ× Ó Â ÔÓÐÝÒÓÑ Ð׸ Ø Ò ×Ù ×Ø ØÙØ Ø ÒÙÑ Ö Ð Ú ÐÙ × ÓÖ Â ÔÓÐÝÒÓÑ Ðº ÔÔÐ Ø ÓÒ× Ï Ú ÛÖ ØØ Ò Ø × Ð Ö ÖÝ ÓÖ Ø Ù× Ö Û Ó ÛÓÙÐ Ð ØÓ Ó ×Ø Ø ×Ø Ð ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ׸ ÓÖÑ ÓÖ Ø ×Ø ÓÒ ØÙÖ ×¸ Ò ÜÔÐÓÖ ÒØ Ø ×º Ì Ö Ø Ò ¬Ø × Ø Ø ÐÐ ÓÑÔÙ¹ Ø Ø ÓÒ× Ò ÓÒ ×ÝÑ ÓÐ ÐÐݸ ÔÒ « × Ô Ö Ñ Ø Ö Ø ÓÛÒ× Ó ×ÝÑ ÓÐ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ׸ × Û Ú Ñ ÒØ ÓÒ ÓÖ ¸ × Ø Ø Ø ×ØÓÖ ×Ô Ö ÕÙ Ö × Ú ÖÝ Ð Ö ¸ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ× Ö ÓÒ× ÕÙ ÒØÐÝ ×ÐÓÛ ÓÛÒº ÇÙÖ ÜÔ Ö Ò ¸ ÓÛ Ú Ö¸ Û × Ø Ø ÓÒ Ó Ó ¸ ÙØ ÒÓØ ØÓÔ¹Ó ¹Ø ¹Ð Ò Ñ Ò ´× ×Ô ¬ Ø ÓÒ× Ò Ë Ø ÓÒ µ¸ Û Ú Ò Ð ØÓ Ò Ö × Ø × Þ Ó Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ ÒÓÙ Ò ÓÖ Ö ØÓ Ñ ÒØÒ × Ø × ØÓÖ ÐÝ Ø ×Ø ÓÒ ØÙÖ ×º ÐÓÛ Ö ×ÓÑ Ü ÑÔÐ × Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ× Ø Ø Û Ñ Ò Ö Ó Ø ØÝÔ Ö¹ × Ö Ö Ñ Ø Û ÒØ ØÓ Ù× Ò ÓÖÑ Ò ÓÒ ØÙÖ ×¸ ÓÖ Ó Ø ØÝÔ Ø Ø Ñ Ø Ù× ÙÐ Ò ÔÖ Ø º ½º ÅÓÑ ÒØ× Ó Ø Ø ÖÑ Ò Òغ ÇÒ Ó Ø Ñ ÒÝ ÒØ Ö ×Ø Ò ÔÖÓ Ð Ñ× Ò Ö Ò ÓÑ Ñ ØÖ Ü Ø ÓÖÝ × ÓÑÔÙØ Ò Ø ÑÓÑ ÒØ× Ó Ø Ø ÖÑ Ò ÒØ Ó ×ÕÙ Ö Ö Ò ÓÑ Ñ ØÖ Üº Á Ø ÒÚ ÐÙ × Ö Ó× Ò ØÓ Ú Ø ¾ «¹À ÖÑ Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ ´ Ú Ò Ø ÖÑ Ò ÒØ × ÒÓÒ¹ ÝØ Û Ø ÙÒ Ø ÓÒ « µ¸ Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ø À ØÖ Ú Ðº ÐÓ× ÓÖÑ Ò×Û Ö× Ö ÒÓÛÒ ÓÖ Ø ×׫ ½ ¾ ½¸ Ò ¾ ´× ½¸ ¸ ¾ µ ÓÛ Ú Ö¸ Ø Ò Ö Ð « × Ó × ÒÓØ Ú Ò ÜÔÐ Ø Ò×Û Ö ´ Ü ÔØ ÓÖ ×ÓÑ Ô ÖØ ÙÐ Ö × ØÙ Ø ÓÒ× Ð Ò¸ ÔØ Ö º ¿¿ × ¼ ¼¿ ¼¼ ¼¼ ¼¼ ½¾ ¿ ¿¼ ½½ ¼½ ¼ ËÒ Ø Ø ÑÓÑ ÒØ Ó Ø Ø ÖÑ Ò ÒØ³× ×ØÖ ÙØ ÓÒ × Ú Ò × Ø ÒØ Ö Ð « Ñ ´Ü½ ÜÑ µ ÜÑ µ Ñ ´ÁÑ µ ÓÚ Ö Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ¾ «¹ Ó Ñ Ñ ´Ü½ À ÖÑ Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ¸ ÅÇÈË Ò Ù× Ò Ú ÐÙ Ø Ò Ø ÓÖ ×Ô ¬ Ú ÐÙ × Ó Ò Ñº ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ÓÖ ØÓÖ´ ÜÔÀ ÒØ Ñ ¾Ò ×´ ¸ ¸Ø Ò×Û Ö ¾¸¾¸¾¸¾¸¾ ¸ ÓØ Ò µ ÒØ ØÝ´ ¸ Ý ØÝÔ Ò ¾¸¾¸¾¸¾¸¾ ¸ ¿ ØÓÖ´ ÜÔÀ ¾ · · ×´½ ¸ ¸ ¼ · ¸ ¾µ Û Ø ÓÙØÔÙØ ¿ ÜÔ Ø Ø ÓÒ× Ó ÔÓÛ Ö× Ó Ø ØÖ º ¾ · ½¼ · ÒØ ØÝ´½ · ¼ ¸ ¸ ¸ ¾µµ ¡ · ÓÒ× Ö Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ø Ü¹ Ô Ø Ú ÐÙ Ó Ø Ø Ô ÓÛ Ö Ø ØÖ Ó À ÖÑ Ø ´ Ù×× Òµ Ò× Ñ Ð ´ Ö Ò × Ò Ö ØÖ ÖÝ ÒØ Öµº Ì × ÑÓÙÒØ× ØÓ Ñ Ò ÐÐ ØÓ ÜÔÀ¸ × ÑÔÐ Ý Ò ¸ Ò ÜÔ Ò Ò Ø Ò×Û Ö Ò Ì ÝÐÓÖ × Ö × ÓÖ Ð Ö ÓÖÑ Øº ÁÒ × ÓÖظ ÓÒ ¹Ð Ò ÓÑÑ Ò Ø ÝÐÓÖ´× ÑÔÐ Ý´ ÜÔÀ´ ¸ Ò¸ Ñ ÛØ Ò×Û Ö ½ ¿ ¿¾ ¾ · ¿¾ ¿ ½ Ò· µµ¸ Òµ · ¿¾ ¿ ¾ · ¿¾ ¾ Ò · ¾¾ ÁØ × Ô Ö Ô× ÛÓÖØ Ñ ÒØ ÓÒ Ò Ø Ø Ø Ø Ñ Ò ÓÖ Ø ÓÒ ÓÙÖ Ø ×Ø Ñ Ò ´× ×Ô ¬ Ø ÓÒ× Ò Ë Ø ÓÒ µ Û × Ó ¼ ÁÒØ Ö Ð× Ó Ô ÓÛ Ö× Ó Ø ØÖ ×ÙÖ × Ó Ú Ö ÓÙ× ÒÙ× ×¸ Ò ´ ¸ ½½ µº ¿ ¾¾ ¿ Ò · ¿Ò ÓÚ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ × ÓÒ ×º Ö Ö Ð Ø ØÓ Ø Ð Ò ÒÙÑ Ö× Ò Ñ Ô× ÓÒ Ö Ó ÒØ Ö ×Ø ØÓ ´ Ð Ö µ ÓÑ Ò ØÓÖ Ð ×Ø× ËÑ ÐÐ ×Ø ÒÚ ÐÙ ×ØÖ ÙØ ÓÒ׺ ÇÒ Ó Ø ÕÙ ÒØ Ø × Ó ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø Ó Ï × ÖØ Ñ ØÖ × × Ø ÜØ Ò× Ú Ð Ø Ö ØÙÖ ÓÒ Ø ×٠ظ ×Ø ÖØ Ò Û Ø Ø ÛÓÖ Ó ×Ø ÒØ Ò º ÅÓÖ Ö ÒØ Ö Ö Ò × Ö Ë ÐÚ Ö×Ø Ò ¿¼ Ò Û ¬Ò ÐÓ× ¹ ÓÖÑ Ò×Û Ö ÓÖ Ò Ö Ð « Ò ÒØ Ö Ú ÐÙ ÝÔ Ö ÓÑ ØÖ ¾ ¼ ÙÒ Ø ÓÒ ´× Ð×Ó ´¾¿µµº Ï ÛÖÓØ ØÓ ÓÑÔÙØ « ½ ´Ø Ò Å ÌÄ ×ØÓ Ö Ñ× « µµ ØÛ Ò « Ò ½ « ÔÖÓÚ Ò ¸ Ë Ø ÓÒ º º¾ Ð Ò Ò Ø Ø Ô ÓÛ Ö Ó Ø Ø ÖÑ Ò ÒØ Ó Ò ¢ Ò Ñ ØÖ Ü ØÓ Ø ÒØ ÔÓÛ Ö Ó ¢ Ñ ØÖ Ü × ÐÐÙ×ØÖ Ø ÐÓÛ Ì Ù Ð ØÝ ÔÖ Ò ÔÐ ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó Ø ¿º Ò ÓÙØÔÙØ × · ½¼ ¾º Ò ÒØ Ö ×Ø Ò Ø ×ØÙ Ý ÒÚ ÐÙ º Ì Ö × Ò ÂÑ× ½ Ò ÓÒ¹ ÐÑ Ò º ÁÒ ¸ × Ó ­ ¸ Ò Ø ÖÑ× Ó ×Ñ ÐÐ × Ö ÔØ ´ÔÖ × ÒØ ÐÓÛµ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ø ÓÖÑÙÐ ¸ Ò Ù× Ø Ø Ü Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø ÒÚ ÐÙ Ó Ï × ÖØ Ñ ØÖ Ü ÓÖ ÓÑÔÐ Ü × µ ÓÖ Ò ¿ Ñ ¸ Ò Ò ¾ Ñ ½¼¸ Û Û ÔÐÓØØ ºÏ Ú Ð×Ó Ù× ÅÓÒØ ÖÐÓ × ÑÙÐ Ø ÓÒ ØÓ ÔÐÓØ Ò Å ÌÄ Ó Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø ÒÚ ÐÙ Ó Ñ ØÖ × ÖÓÑ Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ï × ÖØ Ì Ó ÒØ ÒÚ ÐÙ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ï × ÖØ Ñ ØÖ × × Ú Ò Ý Ø Ä Ù ÖÖ Û ½ ´ ÓÑÔÐ Ü × µ ÓÖ « ¾ ´Ö Ð × µº ¿ Ø «­ Ä ÛØ Ò× Ñ Ð ¸ ÓÖ ÓÑÔ Ö ×ÓÒ ´× ÙÖ ¿µº ÓÖ Ø ×ØÓ Ö Ñ׸ Û Ú × ¿¼ ¼¼¼ × ÑÔÐ × ÖÓÑ Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ï × ÖØ Ò× Ñ Ð º ×Ñ ÐÐ ÔÖÓ ´Ò¸ ¸Üµ ÐÓ ´Ò ½µ Ø ÒÖ Ó× Ò Ò Ð Ö¸Ø¸ ¸ ݸ ÒØ ¹¾»Ü Ò ÖÓÑ ¾ ØÓ ´Ò¹½µ Ö Ó Ü ´´ ¹Òµ¶Òµ ¶ ÜÔ´¹Ü¶Ò»¾µ ¶ × ÝÔ Ö ÓÑ´½¸ Ò¹ ¸ Ò·½ ¸ ¸Ö¸³Ñ³µ Ö ØÙÖÒ × ÑÔРݴص Ò Ó Ò Ø ÓÔ´Öµ¸¹¾»Ü ÓÖ ÔÖÓ Ð ×Ñ ÐÐ ÝÝ ÔÖÓ ´Ò¸ ¸Üµ ÐÓ Þ¹ ÒØ ×Ñ ÐÐ ÒØ Ö Ø ´ÝÝ´Þµ¸ Þ Ö ØÙÖÒ´×Ñ ÐÐ Ò Ð ÒØ ¸ Ýݸ Þ ´Ò¸ ¸Þµ ¼ºº Ò¬Ò Øݵ ´Ò¸ ¸Üµ» ÒØ µ ÔÖÓ ÞÞ × Ð ×Ñ ÐÐ ÔÐÓØ´ÞÞ¸ Ü ´¿¸ ¸ ܵ ¼ºº½¼µ n=3, m=6, β = 2 n=2, m=10, β = 2 0.12 0.25 0.1 0.2 0.08 0.15 0.06 0.1 0.04 0.05 0.02 0 −2 0 2 4 6 8 10 12 0 −5 14 0 5 10 15 20 25 30 35 ÙÖ ¿ À ×ØÓ Ö Ñ× Ó Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø ÒÚ ÐÙ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ö Ð Ï × ÖØ Ò× Ñ¹ Ð × Ó × Þ ´¿ µ Ò ´¾ ½¼µ ´« ½µ¸ ØÓ Ø Ö Û Ø Ø Ü Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ× × Ú Ò Ý ´¾¿µº º Ä Ú Ð Ò× Ø ×º Ä Ú Ð Ò× ØÝ ÓÖÑÙÐ × Ö Û Ðй ÒÓÛÒ Ò Ø ÖÑ× Ó ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ÔÓÐݹ ÒÓÑ Ð× ÓÖ « ½ ¾ ½ ¾º ÓÖÖ ×Ø Ö Ò Ö¾ Ú ÓÑÔÙØ Ø × Ò× Ø × Ò Ø ÖÑ× Ó ÑÙÐØ Ú Ö Ø À ÖÑ Ø Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð ÓÖ ¬ ¾ « Ò Ú Ò ÒØ Ö ´ º º « × Ø ÒÚ Ö× Ó Ò ÒØ Öµº Ï Ú ÓÙÒ Ò ÕÙ Ú Ð ÒØ ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ð Ú Ð Ò× ØÝ Ó Ø Ò ¢ Ò À ÖÑ Ø Ò× Ñ Ð ÓÖ Û « × Ø ÒÚ Ö× Ó Ò ÒØ Ö ´ ÕÙ Ú Ð ÒØÐݸ ¬ ¾ « × Ò Ú Ò ÒØ Öµº Ì × ÓÖÑÙÐ × ÔÖ × ÒØ ÐÓÛ Ò ´Üµ Ô½ ´ ½µÒ « ½ · ½· ¾ ¿ ¡ ½ « ¡ ܾ Ò « ¾ À « «µÒ ´¾ ½ ´ÜÁÒ µ Û ÖØ Ø Ñ ×º «µÒ ½ Ô ÖØ Ø ÓÒ ´¾ ×Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ Ø Ø ÓÒ× ×Ø× Ó ¾ «Ö ÔØ Ò ½ ÌÓ ÓÑÔÙØ Ø À ÖÑ Ø Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð¸ Û Ù× Ø ÓÖÑÙÐ ´¾¾µ¸ Ò Ò ÓÖ Ö ØÓ Ø ÐÐ Ø ÒÚ ÐÙ × ÖÓÙ ÐÝ Ò ½ ½ Û × Ð ÓØ Ø Ú Ö Ð Ò Ø Ò× ØÝ Ô¾Ò¬ Ô Ò « ´× Ø × Ö Ôصº ÙÒ Ø ÓÒ Ý Ï Ú Ù× Ø × Ö ÔØ ÐÓÛ ØÓ ÔÖÓ Ù ÙÖ ¸ Û × Ò Ü Ø ÔÐÓØ Ó Ø Ð Ú Ð Ò× Ø × ÓÖ Ò ¸Ò¬ ¾ ½¼ ´ ÕÙ Ú Ð ÒØÐݸ « ½ ½ ¾ ½ ¿ ½ ½ µº ÐÚÐ ÐÓ Ò× ÔÖÓ ´ ¸ Ð ×ظ Ò¸ ܵ ÓÔØ ÓÒ Ö Ñ Ñ Ö Ð ×¸Ù¸ÙظÙи ׸×׸ ¸ ¸×Ô¸Ö ×ÙÐظظؽ¸Ö¸ Ô¸Ùн¸ ¸ ´ÒÓØ´ ÅÇÈË»Ô ÖÚ Ð ´ µµµ Ø Ò Ö ØÙÖÒ Ò ¼ ×ÙÑ´ ÓÑÔÙØ ÓÖ × Ò ×Ô À ÖÑ Ø Ô ÓÐÝÒÓÑ ÅÇÈË»×Ù È Ö ´ µ Ð Ú ÐÙ Ø Ø ÜÁÒ ¸ Ù× Ò ÓÖÑÙÐ ¼ ×× ×ÙÑ´× ÒÓØ´´×× ÑÓ ¾µ ¸ ½ººÒÓÔ×´×µµ ´ × ÑÓ ¾µµ Ø Ò Ò ÜØ ÖÓÑ ×× ØÓ ´ ×·××µ»¾ Ùн ´ ÓÒÚ ÖØ´ Ô¸× Øµ ÙÐ Ó ÅÇÈË»È Ö ´ µ ÒØ Ö× Ø ÓÒÚ ÖØ´×Ô¸× Øµµ Ô ÓÖ Ò Ùн Ó ÓÖ ÙØ ÅÇÈË»×Ù È Ö Ò Ò ÙÐ ÓÔ´Ùе¸ÙØ Ó ÓÖ Ù Ò ÙРؽ Ó ¼ ´×¸Ùص Ø Ò Ø ÅÇÈË» Ø Ë Ø· ÅÇÈË» Ò Ø ´ ¸Ö·´Ò· ¹½µ» ¸ µ» ÅÇÈË» ´ ¸ ¸Ùµ¶ ÅÇÈË» Ë Ø ´ ¸Ö·´Ò· ¹½µ» ¸Ùµ ´ ¸Ù¸×µ¶ Ó «´Ø½¸Ö¸´ ×·××µ»¾¹ µ Ó ·Ø¶´¹½µ Ó ØÓÖ´ ¶´¹½µ ´××»¾µ¶Ü ´××µµ Ö ×ÙÐض´¹½µ ´ ×µ¶´¹½µ ´ ×»¾µ ¶ Ö ×ÙÐØ Ò ØÓÖ´ ÅÅ ÜÔ´¹Ü ¾»¾µ ¶ ½»×ÕÖØ´¾¶È µ ´½·½» µ» ÅÅ ´½·Ñ» µµ ÔÖÓ Û Þ Ö ×ÙÐØ ¶ Ö ×ÙÐØ × ´Ü¸ µ¹ Ð ÓØ Ø ÚÖ ×ÕÖØ´¾¶ ¶ µ¶Ð Ú Ð Ð Ò Ø Ò× ØÝ Ò×´¾» ¸ ¸¸ ÔÐÓش޴ܸ¾µ¸ ޴ܸ µ¸ ޴ܸ µ¸ ޴ܸ µ¸ ޴ܸ½¼µ¸ Ü ¿ ¸ ÙÒ Ø ÓÒ Ý Ô ¾Ò¬ ¸ ܶ×ÕÖØ´¾¶ ¶ µµ ¹½º¾ºº½º¾¸ Ý ¹º½ºº½º µ Ó Ö ×ÙÐØ· Ö ×ÙÐØ Ò Ò ´¾¾µ Ó ¼ Ò ½ººÒÓÔ×´ µµ ×Ô ×× Ø ¸ Û × Ö ×ÙÐØ ÙÖ ÄÚÐ Ö × ×º Ò× Ø × ÓÖ Ò « ¸ ½½¾½¿½ ½ ÙÑÔ× ÒÖ × × « 1.4 1.2 1 0.8 y 0.6 0.4 0.2 –1 –0.5 0.5 1 x ÓÖ ÐÐÙ×ØÖ Ø ÓÒ ÔÙÖÔÓ× ×¸ ÔÐÓØØ ÓÚ Ö ×Ø Ü Ø ´× Ð Ô ¼ ´¾ ½ ½¼ ½ ¾¼ ½ ½ ¼¼ ¾ ¼½ ¾ ¿ ¿¼ ¿¿ ½ ¾ ¼¼¼¼ ¾¼ ¼¼ ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¾½¼¾ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¿¿½¾½¾¿¿ ½ ¾¼¼¼¼¼¼¼¼ ½ ¾¼¼¿ ½¿½½ ½½¿¼¼ ¼ ¼½ ¾¼¼¼¼¼¼¼¼ ¾ ¿ ¾ ¼½ ½½ ¼¼¼¼¼¼ ¼¿¾¼¼¼¼¼ ¾¼¼¼ ܾ Ü Ü½¼ Ü¿¼ ܾ ܽ Ü ½ ܾ¾ · · · · · · · · ¿¾ ¿¾ ¾ ÓÒ ØÙÖ ×º ¸ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¾¼ ¿ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¾¾¼ ½¾½ ¿½¼ ½¿ ½¼ ¿ ½¾¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼ Ò Ò Ô¢ ¾½ ¿ ½ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ½¾¾ ¿ ¾ ¿ ½¾ Ï ÔÖ × ÒØ Ö ÓÒ ØÙÖ Ø Ø Û ÓÖÑÙÐ Ø ÅÇÈ׺ Ì × ÓÒ ØÙÖ Û × ÔÖÓÚ Ð Ø Ö Ý Ê Ö ËØ ÒРݺ ¾ ¾¾ µ ÛØ Ø ÐÔ Ó ÄØ Ò ÒØ Ö¸ « ÔÓ× Ø Ú Ö Ð¸ Ò ÓÒ× Ö Ø Ö ÔÖ ¹ × ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÑÓÒÓÑ Ð ÙÒ Ø ÓÒ « Ñ « ÓÒ ØÙÖ º½º Ì Ò ÓÖ Ð Ð « º Ü¿¾ ܾ ܾ ܾ¼ ܽ ܽ¾ Ü Ü ¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ½ ¼¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¿¼¼¿ ½ ¾¾ ¼¿ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ½¿ ¼ ܾ ½¼ Ò× ØÝ ÓÖ « µ ½ Ò´ µ ÐÒØ ´µ ½ ¿ ½µ « Û Ö Ò´ µ × Ò ÒØ Ö Û Ó × ÒÓØ Ô Ò ÓÒ «º ÓÔÝÐ Ø ÓÔÝÐ Ø ¾¼¼ ÁÓ Ò ÙÑ ØÖ Ù¸ Ð Ò ÐÑ Ò¸ Ò Ò Ë ÙÑ Òº È ÖÑ ×× ÓÒ × Ö ÒØ ØÓ ÒÝÓÒ ØÓ Ù× ¸ ÑÓ Ý¸ Ò Ö ×ØÖ ÙØ ÅÇÈ× Ö Ðݸ ×Ù ØÓ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¯ ¯ ¯ ¯ ÏÑ ÒÓ Ù Ö ÒØ × Ø Ï ÔØ ÒÓ Ö ×ÔÓÒ× ÐÐ ÜÔÐ ØØ ×Ó ØÛ Ö Ð Ø × ÓÖ Ø Ó Ø׺ ÓÒ× ÕÙ Ò × Ó Ù× Ò Ø × ×Ó ØÛ Ö º Ø Ù× Ó Ø × Ð Ö ÖÝ ÑÙ×Ø ÆÓ ÓÖÑ Ó Ø × ×Ó ØÛ Ö Ñ Ý ÓÖ ÔÖÓ¬Ø Û Ø ÓÙØ ÓÙÖ ÓÒ× Òغ ×Ö Ø ÜÔÐ Ò ÐÙ ØÐÝ Ö ÔÖ × ÒØ ÓÖ Ö ×ØÖ ÙØ º Ò Ð Ö ÖÝ ØÓ ×ÓÐ Ê ÖÒ × ½ º º Ò Ö Û׸ Ñ ØÖ × Ò Â ÌÓ ÔÔ Öº ¾ ̺ Ð ×× ¿ Ú Åº  ×ÓÒ¸ Ò ÁºÈº ÓÙÐ Òº ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× Ó Ö Ø Ò ÙÐ Ö × Ô º ËØÙ Ö Ò È Ø Ö ÓÖÖ ×Ø Öº Ì Ð Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð׺ ÓÑÑÙҺŠÐÓ ÖÓ¹ËÙØ ÖÐ Ò ÑÓ Ð Ò ½ ß¾½ ¸ ½ º Ò Ö ÐÞ Ø ºÈ Ý׺¸ ½ ×Ù Ó Ù× º ÈÖÓÔ ÖØ × Ó À ÖÑ Ø Ñ ÒØ Ò Ø Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ׺ Ä Òº Ð º ºº Ø ÖÑ Ò ÒØ× Ó Ö Ò ÓÑ × ÔÔÐ Å Ø º¸ ¾¼¼¿º Ò Ä Ù ÖÖ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× Ò Ñ ØÖ Ü Ö Ù¹ ¾¿ ß¾ ¼¸ ½ ¾º ÔÔк¸ ½ ÓÒ×Ø ÒØ Ò º ËÓÑ ÒÓÒ ÒØÖ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ× Ò ÑÙÐØ Ú Ö Ø ½¾ ¼ß½¾ ¸ ½ ¿º Ò ÐÝ× ×º ÒÒº Å Ø º ËØ Ø ×غ¸ ¿ ʺ Ð ÒÒ Ý Ò ºÄ ×ÝÑÑ ØÖ Ñ ØÖ Ü ÖÓÑ Ø ½ ¿ ¸ ¾¼¼¼º Öº ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø Ø ÖÑ Ò ÒØ Ó Ö Ò ÓÑ Ö Ð¹ Ù×× Ò ÓÖØ Ó ÓÒ Ð Ò× Ñ Ð º È Ý׺ Ê Úº ¸ ¾ ½ ¾ ß ÂÑ× ÑÑ Ð Ò ÈÐ Ñ Ò ÃÓ Úº  ÔÓÐÝÒÓÑ Ð׺ ¾¼¼¿º ÈÖ ÔÖ Òغ ÁÓ Ò ÙÑ ØÖ Ùº ÒÚ × Ù× ØØ× ÁÒ×Ø ØÙØ Ó Ì ÐÒ ÐÑ Òº Ì ÓÑ Ñ ØÖ Ü Ó Ï × È Ø Ö ÓÖÖ ×Ø Öº ½¼ Àº Ǻ ÓÙР׺ È ÖÑÙØ Ø ÓÒ׺ Æ ÒØ Ò ÐÙ ËØ Ø ×Ø × ÓÖ Ø ÒÓÐÓ Ý¸ ¾¼¼¿º ÙÖ Ø Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó Ë ÙÖ Ò Ø ¹ Ò× Ñ Ð ×º ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ò ÑÓÑ ÒØ× Ó Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø ÖØ ØÝÔ º Ä Òº Ð º ÔÔк¸ ½ ß ¼¸ ½ ½º Ê Ò ÓÑ Å ØÖ ×º È Ø × ×¸ Å ×¹ ÒÚ ÐÙ Ó Ö Ò¹ ¾¼¼½º ÈÖ ÔÖ Òغ ×ÙÖÚ Ý Ó ×ÓÑ ÓÑ Ò ØÓÖ Ð ×Ô Ø× Ó ×ÝÑÑ ØÖ ÙØ Ö¹Î ÐÐ Ö׸ È Ö ×¸ ½ º ¿ ÙÒ Ø ÓÒ׺ ÁÒ ½½ Áº ÓÙÐ Ò Ò Ú Åº  ×ÓÒº Å Ô× Ò ÐÓ ÐÐÝ ÓÖ ÒØ Ð ×ÙÖ ÓÚ Ö Ö Ð ×ÝÑÑ ØÖ Ñ ØÖ ×º Ò Ò Âº Å Ø º¸ ß ¾¸ ½ ½¾ ĺú ÀÙ º À ÖÑÓÒ Ð ×× Ð ÓÑ Ò׺ ÌÖ ½¿ À ÒÖÝ Â Ò ÙÖ ½ ½ Ú ¸ º ź Â Ò ÐÝ× × Ó Ò×к Å Ø º ÙÒ Ø ÓÒ× Ó × Ú Ö Ð ÓÑÔÐ Ü Ú Ö ÅÓÒÓ Öº Ѻ Å Ø º ËÓ º¸ ¸ ½ ¿º Ð ×× Ó ×ÝÑÑ ØÖ ½ß½ ¸ ½ ¼º Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð× Û Ø ×ÓÒº È Ö×ÓÒ Ð ÓÑÑÙÒ Ð Ò Ìº Â Ñ ×º Ì Å Ø º ËØ Øº¸ ¿½ ½ ½ß½ ×Ò º Ø ÓÒ¸ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø ¸ ½ ¼º ÒØ Ö Ð× Ð× ÒØ ÈÖÓ º ʺ ËÓ º Ô Ö Ñ Ø Öº ÔÖ Ð ¾¼¼¿º Ð Ø ÒØ ÖÓÓØ× Ó Ø Ñ ØÖ Üº ÒÒº Ð Ø ÒØ ÖÓÓØ× ÖÚ ÖÓÑ ½ Ð Ò Ìº Â Ñ ×º ÒÓÖÑ Ð × ÑÔР׺ ½ Ð Ò Ìº Â Ñ ×º Ð ÙÐ Ø ÓÒ Ó Ø ÞÓÒ Ð Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð Ó Æ ÒØ× Ä ÔÐ ÐØÖ Ñ ÓÔ Ö ØÓÖº ÒÒº Å Ø º ËØ Øº¸ ¿ ½ ½½ß½ ½ ¸ ½ º ½ Ð Ò Ìº Â Ñ ×º ËÔ Ð ÙÒ Ø ÓÒ× Ó Ñ ØÖ Ü Ò × Ò Ð Ö ÙÑ ÒØ Ò ËØ Ø ×Ø ×º ÁÒ Ê Ö º × Ý¸ ØÓÖ¸ Ì ÓÖÝ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó ËÔ Ð ÙÒ Ø ÓÒ׸ Ô × ß ¾¼º Ñ ÈÖ ×׸ Æ Û ÓÖ ¸ ½ º ½ ú à ½ º Ðк Ì ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ó Ñ ØÖ Ü Ú Ö Ø × Ò ß ¼½¸ ½ º ÓÚ Ö Ò ÒÒº Å Ø º ËØ Øº¸ ¿ ËÐ Ö ¹Â Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð׺ Ý Ù× Ó Ø Ú Ò × Ò Å Ø Ñ Ø ×¸ ½¿¼ ¿¿ß½¼¾¸ ¾¼ ÂÓ Ã Ò Óº Ë Ð Ö ÒØ Ö Ð× Ò ÝÔ Ö ÓÑ ØÖ ÙÒ Ø ÓÒ× ××Ó ÔÓÐÝÒÓÑ Ð׺ ËÁ Šº Å Ø º Ò Ðº¸ ¾ ½¼ ß½½½¼¸ ½ ¿º ¾½ º ÃÒÓÔ Ò Ëº Ë º Ö ÙÖ× ÓÒ Ò ÒÓÑ Ð׺ ÁÒÚ Òغ Å Ø º¸ ½¾ ß¾¾¸ ½ º ÓÑ Ò ØÓÖ Ð ÓÖÑÙÐ ¾¾ Ⱥʺ ÃÖ × Ò Ò Ìº º Ò º ÇÒ Ø ÜØ Ó Ø Ï × ÖØ Ñ ØÖ Ü Ù× Ò ÞÓÒ Ð Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð׺ ½ ½º ¾¿ ź Ä × ÐÐ º ÈÓÐÝÒÓÑ × ¿½¿ ß ¾¸ ½ ½º ¾ ź Ä × ÐÐ º ÈÓÐÝÒÓÑ × ¿½¾ ¾ ß ¾ ¸ ½ ½º ¾ ź Ä × ÐÐ º ÈÓÐÝÒÓÑ × ¿½¾ ¾ ß ¾ ¸ ½ ½º ¾ Áº º Å ÓÒ Ð º ËÝÑÑ ÈÖ ×× ÁÒ ¸ Æ Û ÓÖ ¸ ½ ¾ Å Ó ÖÑ Ø Ó Ð ØÖ º Ò Ö Ð × ×º Ò Ö Ð × ×º Ù ÖÖ Ò Ö Ð × ×º ÓÖ Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø ÒÒº Áº Å Ø º ËØ ÛØ Â Â Ô ÓÐݹ ×Ñ ÐÐ ×Ø ÖÓÓØ Øº¸ ¾¿ ¾ ¿ß¾ ¸ ºÊº º Ë º È Ö ×¸ Ë Ö × Á¸ ºÊº º Ë º È Ö ×¸ Ë Ö × Á¸ ºÊº º Ë º È Ö ×¸ Ë Ö × Á¸ ÙÒ Ø ÓÒ× Ò À ÐÐ ÈÓÐÝÒÓÑ Ð׺ ÇÜ ÓÖ ÍÒ Ú Ö× ØÝ Ò Ä Ð Å Ø Ò Â Ò¹Å Ö ÆÓÖÑ Ò º ÈÖÓ Ð ØÝ Ò× ØÝ Ó Ø Ö Ò ÓÑ ÖÑ Ø Ò Ñ ØÖ Üº º È Ý׺ ¸ ¿½ ¿ ß ¿ ½¸ ½ º ¿ Ø Ø ÖÑ Ò ÒØ ×Ô Ø× Ó ÅÙÐØ Ú Ö Ø ËØ Ø ×Ø Ð Ì ÓÖݺ ÂÓ ¾ ÊÓ Âº ÅÙ Ö º Æ Û ÓÖ ¸ ½ ¾º ¾ Ò Ö Ç ÓÙÒ ÓÚ Ò Ö ÓÖ ÇÐ× ÑÙÐ ¸ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ׺ Å Ø Ñ Ø Ò× º Ë Ø Â Ð Ê × Ö Ä ØØ Ò Ï Ð Ý ² ËÓÒ׸ Ô ÓÐÝÒÓÑ Ð׸ ÒÓÑ Ð ÓÖ¹ Ö׸ ß ¸ ½ º ¿¼  Ϻ Ë ÐÚ Ö×Ø Òº ÇÒ Ø Û Ð Ñ Ø Ó Ø Ð Ö ×Ø ÒÚ ÐÙ Ó ÐÖ × ÓÒ Ð × ÑÔÐ ÓÚ Ö Ò Ñ ØÖ Üº º ÅÙÐØ Ú Ö Ø Ò Ðº¸ ¿¼ ¿¼ ß¿½½¸ ½ º Úº Ö Èº ËØ ÒРݺ ËÓÑ ÓÑ Ò ØÓÖ Ð ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Â Ò Å Ø º¸ ß½½ ¸ ½ º ¼ ¿½ Ê ×ÝÑÑ ØÖ Ñ Ò¹ ÙÒ Ø ÓÒ׺ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online